Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №2, 2020

MAZMUNY

S. G. Durdyýew.
Ýaş alymlaryň sanly tehnologiýalary özleşdirmeginiň häzirki zaman ugurlary

E. Aýdogdyýew.
Türkmenistanyň ynsanperwer ýörelgeleriniň amala aşyrylmagynda Birlesen Milletler Guramasy bilen strategiki hyzmatdaşlygynyň orny

D. Hemraýew.
Elektron söwdasyna salgyt salmagyň dünýä tejribesi

S. Nökerow, A. Muhammedow.
Aşgabat şäheriniň günbatar böleginde 3G öýjükli toruň radiosignallarynyň ýaýraýyş häsiýetnamalarynyň nazary we ölçeg derňewleri

Ý. Çaryýew, S. Saryýew.
Elektrik geçiriji liniýalaryň temperaturasyny we kuwwatyň ýitgisini hasaplamagyň modeliniň programmasy

E. M. Annagulyýewa, A. Hojaýew.
Ýertitremeleriň täsir ediş zolagynyň bahalarynyň deňeşdirmesiniň netijeleri (“AŞG” we “WAN” seýsmik stansiýalarynyň mysalynda)

J. Alimow, T. Annaýew.
Iki ýagdaýly Markowyň zynjyrynda tötänleýin azaşma

G. Şükürow, G. Geldimyradow, S. Çopanowa.
Dokma önümleriniň hilini dolandyrmagyň innowasiýa usuly

A. Saparmyradow, O. Esedulaýewa.
Gazlift usuly ulanylanda suwuklygyň guýynyň düýbüne basyşyny amatly dolandyrma meselesi

A. Bazarow, D. Porrykow, B. Ýuldaşow.
Obruçew sährasynda obasenagat toplumyny ösdürmegiň mümkinçilikleri

Ç. A. Kulyýew, O. Aşyrowa, S. Ataýewa, M. Annagylyjowa.
Hazaryň ýarymaý şekilli emeli adasynyň suw gurşawynyň we topragynyň düzümleri

G. Bazarowa, M. Bäşimowa, Ý. Kuroşina.
Bezeg agajy arguwanyň görnüşleriniň ösüş aýratynlyklary

A. K. Gapurow.
Alma miwelerini uzak saklamagyň olaryň biohimiki düzümine täsiri

A. Annaýew.
Bäbekleriň nekrotizirleýän enterokolitiniň bejergisinde sebitleýin agyrysyzlandyrmanyň ähmiýeti

B. Annaýew, O. Orazgylyjow, M. Elýasow, M. Öwezgylyjowa.
Ýürek-damar keselli näsaglarda berhiz bejergisiniň aýratynlyklary

B. Rejepow.
Nekrotizirleýji neonatal enterokolitiň hirurgiki bejergisiniň aýratynlyklary

G. Gelenowa.
Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda geçirilýän ylmy bäsleşigiň alymlaryň täze neslini kemala getirmekdäki ähmiýeti

A. Behranow.
Şähryslam (Täkýazyr) orta asyr ýazuw çeşmelerinde

S. Mämmetnurow.
“Şasenem – Garyp” dessanynyň öwreniliş taryhyndan

G. Gummanowa.
Halk döredijiliginiň hüwdi görnüşiniň taryhyna nazar

G. A. Gylyçmyradowa.
Daşary ýurt dili sapaklarynda çekişme usulyny ulanmagyň ähmiýeti

G. Soltanowa.
Günbatar Türkmenistanda durmuş toýunyň gadymy we häzirki zaman däp-dessurlary