Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №2, 2019

MAZMUNY

A. Gylyjow.
Hormatly Prezidentimiziň “Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar” atly kitabynda taryhy şahsyýetler

G. Gurbangeldiýew.
Hormatly Prezidentimiziň “Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly kitabynda geografik atlar

B. Akatow.
Seljuklar döwrüniň edebiýatynyň jemgyýetçilik esaslary

L. Soýewa.
Türkmen dilinde gülçülik leksikasyna degişli sözleriň ýasalyşy

M. A. Nurlyýewa.
Dilden terjimäni öwretmekde aradaşlykdan okatmak tehnologiýalarynyň ulanylyşy

S. Mämmetnurow.
Türkmen bagşylarynyň döredijilik hazynasy Arminiý Wamberiniň ylmy işlerinde

S. B. Wekilow, L. A. Aşyrowa.
Döwletiň durmuş wezipelerini ýerine ýetirmekde salgydyň ähmiýeti

G. Sähedow, I. Meretnyýazow.
Çuňlaşdyrylan türgenleşikleriň tapgyrynda sport taýýarlygynyň ýola goýluşy

R. Esedulaýew, B. M. Mämmedow.
Pes basyşly gaz ýataklaryny ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak

Ş. Ç. Çaryýewa.
Böwrüdeşik basgançagynda ýüze çykarylan nebit-gazlylygyň stratigrafik taýdan ýerleşişi (Merkezi Türkmenistan)

M. Ş. Täşliýew, A. B. Atamyradow, T. S. Gluşkowa.
Türkmenistanyň ýura nebitgazly çökündileriniň emele gelmeginiň paleogeografiki şertleri

A. Garajaýew, G. Kutlyýew.
Hususy önümli deňlemelerde optimal dolandyrma meseleleri

H. Geldiýew, P. Ataýew.
Üst relýefiniň tekizligini ýokarlandyrmakda ultrasesiň täsirini zondly mikroskop arkaly öwrenmek

Ç. Seýitnepesow, A. Hydyrow.
Mary şäherinde 3G öýjükli we CDMA-450 radiotelefon aragatnaşyk ulgamlarynyň radiosignallarynyň ýaýraýyş häsiýetnamalarynyň derňewleri

Ö. Çowdyrow.
Ulgamlar taslananda dinamiki programmirleme usulynyň ulanylyşy

R. A. Akmyradow.
Atmosferadaky metanyň molekulalaryny zondirlemek üçin eksimer hem-de ýarymgeçiriji lazerli lidaryň optimizasiýasy

G. Rejepow, H. Gulamow.
Suwy tygşytlaýjy tehnologiýalaryň esasynda ýokary ýygylykly toguň meýdanynda nah matany agartmagyň kämil usuly

Ý. Öweznepesow.
Orta asyr gündogar inženerçiligini öwrenmegiň derwaýyslygy

T. Annagulyýew, H. Hançaýew, G. Gelenowa.
Türkmen kölüniň başlangyç taryhy we deslapky ylmy barlaglary

P. Hydyrow, G. Gurdowa.
Bugdaý meýdanlarynda duş gelýän mör-möjekleriň ekologiýa toparlary

S. Toýlyýew, B. Kakabaýew, S. Pleskanowskaýa.
Autoagressiw endokarditi synag üçin modelirlemegiň meselesi boýunça

Ý. H. Işangulyýew.
Ksenobiotik we endobiotik häsiýetli dermanlaryň iriňli ýaralar bejerilende sitokinleriň sekresiýasyna täsirleriniň aýratynlyklary

A. M. Orazalyýewa, M. K. Annaberdiýewa, H. J. Jumaýew, N. S. Orakaýewa, O. G. Armedowa.
Çagalaryň üznüksiz kataral gingiwit keselinde agyz boşlugynyň mikrobiosenozynyň aýratynlyklary