Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №1, 2024.MAZMUNY
M. Tuwakow.
Gahryman Arkadagymyzyň romanlarynyň poetikasy
K. Amanmyradow. 
Türkmenistan – ÝUNESKO: netijeli hyzmatdaşlyklar we täze mümkinçilikler
B. Hojagulyýewa. 
Magtymguly Pyragy adyndaky mekdep we onuň türkmen-rus gatnaşyklaryny ösdürmekdäki ähmiýeti
P. Halmyradow. 
Ussalaryň çekiçlerietnografik gymmatlyk hökmünde
G. Durdymyradow. 
Talyplaryň döredijilikli sözleýşini ösdürmekde tehnikiserişdeleri ulanmagyň esaslary
M. Magtymowa, J. Badyrowa. 
Iňlis we türkmen dillerindäki logistika adalgalarynyň ulanylyş aýratynlyklary
G. Gylyçmyradowa, G. Gylyçdurdyýewa. 
Halkara adalgalaryny daşary ýurt dilinde öwretmek üçin interaktiw goşumça döretmegiňaýratynlyklary
Y. Ymamgulyýew. 
Sanly bilim giňişliginde geomaglumat ulgamlaryň mümkinçilikleri
G. Joraýew.
Energetika howpsuzlygyny üpjün etmekde syýasy çözgütleriň ähmiýetliorny
Ballyýew, D. Karajaýew. 
Hukuk bozulmalaryň öňüni almakda milli ýörelgeleriň orny
Nökerow. 
Kiberhowplary ýüze çykarmaga we olara garşy göreşmäge niýetlenen gözegçilik
merkezleri
D. Melebaýew, A. Amanmädow, N. Mämedow. 
Altyn nanobölejikleriniň ölçeglerini kesgitlemekde sanly tehnologiýanyň orny
Mämmedow, R. Esedulaýew, S. Durdygylyjow. 
Guýulary işjeňleşdirmegiň täze tehnologiýalary
Ý. Ýakubow.
Gün jaýlarynyň tehniki-ykdysady netijeliligi
Geldiýew, R. Nepesow. 
Nebit we gaz känlerindäki pes önümli guýularyňöndürijiligini artdyrmagyň häzirkizaman tehnologiýalary
D. Kulyýew,M. Rahmedow, H. Kadyrow. 
Paraşýutçynyň hereketiniň matematiki modeliniň sanly derňewi
J. Alimow, T. Annaýew.Markowyň zynjyrynda tötänleýin azaşýan prosesiň başlangyçgeçiş ähtimallygyny kesgitlemek
M. Hallyýewa.
Telekommunikasiýa ulgamyndaky ýarymgeçiriji lazer diodlarynyň gyzmagynyň ýylylyk mehanizmleri
A. Çoşşiýewa, Y. Tyllanurow. 
Üýtgeýän toguň elektrik baglanyşykly ulgamlarynda energiýanyňsaklanmak kanunlary
M. Amangulyýew. 
Üçkalsiýfosfat bilen gumin kislotalarynyň özara täsiriniň barlaglary
A. Azyzow,E. Annahanow. 
Ýerli çig mallardan demriň (III) hloridiniň ergininiň koagulýant görnüşde alnyşy   113
Ş. Amansähedow, G. Çaryýewa. 
Çagalaryň ýaşyna görä gözleriň ulalyş derejesiniň aýratynlyklary
T. Garaýew, D. Rzaýew, A. Geldiýew. 
Dowamly ortaky otitiň ýerli gaýry üzülmeleriniň patomorfogenezinde dolmaç öýjükleriň ähmiýeti

OKA