Türkmenistanda ylym we tehnika žurnaly, №1, 2021

MAZMUNY

B. Taýharow.
Bitaraplyk – işjeň maýa goýum syýasatynyň binýady

B. Mätliýew.
Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň ählumumy howpsuzlygy üpjün etmekdäki orny

R. Agaýew.
Energetika senagatynyň meselelerine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak

H. Ýowjanow.
Ýerli mineral çig mal serişdelerini gaýtadan işlemegiň täze tehnologik usullary

B. Pirniýazow, I. Lurýewa, I. Prihodko.
Günorta-Gündogar Türkmenistanda kükürtsiz gazly käni ýüze çykarmagyň we özleşdirmegiň aýratynlyklary

P. Gurbanmämmedow.
Wolterra-Fredgolm integrodifferensial deňlemäniň çözüwiniň käbir häsiýetleri

D. Çopanow, A. Geldimyradow, P. Ataýew.
Kükürtli beton kompozit materialynyň ulanylyş mümkinçilikleri

J. Akgaýew, O. Myradowa.
Harytlary we hyzmatlary sarp edijiniň özüni alyp barşyny modelirlemegiň nazaryýet düzümi

O. Hallyýewa.
Akyndy suwlaryndan alnan gyrmança çökündilerini gaýtadan işlemekligiň tehnologiki usullary

B. Daňatarow, B. Kakabaýewa, A. Aşyrowa.
Alapakyrdan alnan flawolignan birleşmesi

R. Nurberdiýew.
Sement önümçiliginiň derwaýys meseleleri we çözgütleri

M. Şirmämmedow.
Gowaçanyň ösüşini tebigy togtatmak alamatynyň nesle eýerijiligi

O. Ballyýewa.
Ekologik hukuk bozulmalary üçin raýat jogapkärçiligini düzgünleşdirýän häzirki zaman milli kanunçylygyň ähmiýeti

J. Hojamyradow, H. Hydyrow, Ý. Güjükbaýewa.
Süňkleriň fibroz displaziýa keseliniň monoossal görnüşiniň anyklaýyş we bejeriş mümkinçilikleri

Ý. Nurgeldiýew, K. Hojagulyýew.
Orta asyr jahankeşdeleri türkmenleriň gidrotehniki desgalary dogrusynda

J. Öwezowa.
Agar çäkmen – türkmenleriň adaty üstki egin-eşigi

M. Kuliýewa.
Internet-platforma daşary ýurt dillerini uzak aralykdan öwretmegiň didaktik serişdesi hökmünde

P. Koldaşowa.
Iňlis we türkmen dillerinde has atly frazeologizmleriň semantiki aýratynlyklary

M. Seýidowa.
Magrupynyň “Döwletýar” dessanynda Döwletýär begiň durmuş işjeňligi

M. Nurlyýewa.
Dilden terjimäni öwretmekde deslapdan ýazgyly-ýagdaýlaýyn usulyň ulanylmagy

R. Gökleňow.
Gazet dilinde edebi söz ulanyşyň kadalary

A. Amannepesow.
“Oguz” gyjagynyň bäşinji kirşiniň häsiýetnamasy