Döwürleýin ylmy neşirýatlar

"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwÝaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2021

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2020

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2019

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2019


Türkmenistanda ylym we tehnika

"Türkmenistanda ylym we tehnika" atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly barada

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň saýtynda ýerleşdirilen «Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly syn berilýän, sahypalarynda ýaş alymlaryň ylmy makalalary çap ediljek neşirdir.Žurnalyň esasy maksady ýurdumyzyň ýaşlaryny ylma çekmäge, olaryň ylym bilen gyzyklanmak höweslerini artdyrmaga, olarda öz ylmy barlaglaryna döredijilikli we erjel çemeleşmek ukyplaryny ösdürmäge, ylym ulgamynda professional derejelere ýetmeklerine goldaw bermäge gönükdirilendir.

Bu ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalyň sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň ylmy işlere has ukyply ýaşlary çekmek, ýurdumyzda alymlaryň ýaş neslini kemala getirmek baradaky taglymatlaryna laýyklykda aspirantlaryň, doktorantlaryň, dalaşgärleriň, ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, talyplaryň we ýaş hünärmenleriň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri baradaky makalalary çap ediler. Ýaş alymlaryň öňe sürýän teklipleri we taslamalary, ylmy-amaly barlaglaryň wajyp ugurlary, ylmy-nazary maglumatlarbu Internet žurnalda öz beýanyny tapar.

Žurnalyň her ýylda dört sany Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň www.science.gov.tm atly resmi saýtynda okyjylar köpçüligine ýaýradylar.

Şu žurnalyň maglumatlaryndan peýdalanmak oňa salgylanmak arkaly mümkindir.

Žurnalyň redaksiýasynyň salgysy — Türkmenistan, Aşgabat ş., Bitarap Türkmenistan köçesi, jaý 15. Telefon belgisi: 94-30-55, 94-01-68, e-mail: yashalymlarjurnal@gmail.com


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy