Döwürleýin ylmy neşirýatlar

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003


"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Bu ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalyň sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň ylmy işlere has ukyply ýaşlary çekmek, ýurdumyzda alymlaryň ýaş neslini kemala getirmek baradaky taglymatlaryna laýyklykda aspirantlaryň, doktorantlaryň, dalaşgärleriň, ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, talyplaryň we ýaş hünärmenleriň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri baradaky makalalary çap ediler.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşiň «Türkmenistanyň ylym we tehnika» (ozalky ady «Türkmenistan YA-nyň habarlary») žurnaly 1999-njy ýylyň 1-nji martyndan bäri neşir edilýär.

Žurnalyň üç sany: jemgyýetçilik ylymlary; biologiýa ylymlary; fizika–matematika, tehniki, himiki we ekologiki ylymlary bölümleri bar.

Jemgyýetçilik ylymlary bölüminde Türkmenistanda ylmyň ösüş derejesi, gazanýan üstünlikleri, geljegi baradaky, taryhy meseleleri baradaky, bilmiň meselelerine, medeniýete we sungata, türkmen halkynyň diline we edebi mirasyna degişli makalalar çap edilýär.

Žurnalyň sahypalarynda milli ykdysadyýetde bolýan ögzerişler, agrar gatnaşyklar, bazar şertlerinde sosial sferanyň hereket edişi öz beýanyny tapýar.

Biologiki ylymlar böleginde dürli meseleler boýunça düýpli we amaly ylmy barlaglaryň netijeleri barada makalalar çap edilip, olarda: Türkmenistanyň ösümlik dünýäsi, onuň gelip çykyşy, fiziologiýasy, genetikasy, seçgisi, haýwanat dünýäsi, haýwanat dünýäsiniň ekologiýasy barada beýan edilýär.

Fizika–matematika, tehniki, himiki we geologiki ylymlar bölüminde ylmy institutlarda, edaralarda alnyp barylýan barlaglaryň netijelerini beýan edýän makalalar çap edilýär.

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly dürli hünärdäki ylmy işgärler, mugallymlar, talyplar üçin niýetlenilendir.

Žurnal ýylda 6 gezek çykýar. Žurnal, abuna ýazylyşygy boýunça ýaýradylýar.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy