Döwürleýin ylmy neşirýatlar

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwMiras, #4, 2022

Miras, ¹3, 2022

Miras, #2, 2022

Miras, #1, 2022

Miras, #4, 2021

Miras, #3, 2021

Miras, #2, 2021

Miras, #1, 2021

Miras, #4, 2020

Miras, #3, 2020

Miras, #2, 2020

Miras, #1, 2020

Miras, #4, 2019

Miras, #3, 2019

Miras, #2, 2019

Miras, #1, 2019

Miras, #4, 2018

Miras, #3, 2018

Miras, #2, 2018

Miras, #1, 2018

Miras, #4, 2017

Miras, #3, 2017

Miras, #2, 2017

Miras, #1, 2017

Miras, #4, 2016

Miras, #3, 2016

Miras, #2, 2016

Miras, #1, 2016


"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Bu ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalyň sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň ylmy işlere has ukyply ýaşlary çekmek, ýurdumyzda alymlaryň ýaş neslini kemala getirmek baradaky taglymatlaryna laýyklykda aspirantlaryň, doktorantlaryň, dalaşgärleriň, ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, talyplaryň we ýaş hünärmenleriň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri baradaky makalalary çap ediler.

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly

«Türkmenistanda ylym we tehnika» atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

Çölleri özleşdirmek meseleleri

"Çölleri özleşdirmeleriň meseleleri" atly halkara ylmy-tehniki žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Türkmen, rus we iňlis dillerinde çapdan çykýan ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal. Onuň sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär. (neşir edilýär).

Döwürleýinligi: Žurnal ýylda dört gezek çykýar.

"Miras" žurnalynyň redaksiýasy
Salgysy: Türkmenistan, Aşgabat ş., 744000,
Puşkin köç., 13-nji "A" jaýy,
e-mail: antmiras@gmail.com
tel./faks: 94-01-77, 93-01-72.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy