Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #4, 2020 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

A. Gylyjow.
Hormatly Prezidentimiziň kitaplarynda hanlaryň we serdarlaryň keşbi

S. Ýazhanow.
Çeper keşp döretmegiň nusgalyk ýoly

S. Islamowa.
Hemişelik Bitaraplyk: ygtybarly ösüşiň gözbaşy

O. Hangulyýewa.
Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň ykdysady mazmuny

A. Behranow.
Şähryslam ýadygärliginiň öwrenilişi

J. Ilamanowa.
Türkmen we rus dilleriniň bir düzümli sözlemlerine mahsus aýratynlyklar

E. Annagurbanowa, B. Bekmurzaýew.
Tehniki ýokary okuw mekdeplerinde daşary ýurt dillerini öwretmegiň aýratynlyklary

G. Garaýewa.
Milli dünýägaraýşyň (mentalitetiň) özboluşlylygyny şöhlelendirýän türkmen we rus nakyllarynyň hem-de atalar sözleriniň ekwiwalentleri

R. Gökleňow.
Internet gazetleriniň dili we žanr ulgamy

B. Nyýazowa.
Aragatnaşykda garşydaşyňy kadaly diňlemegiň psihologiýasy

L. Gylyçmuhammedowa.
Dirihle we onuň prinsipi (ýörelgesi)

G. Hannaýewa, R. Muhammedow.
Kompozitor D. Öwezowyň hor döredijiligi

A. Metjiýew.
Iki palataly parlament çözgütleri kabul etmegiň, kanun döredijilik ulgamynda demokratiýalylygy hem-de netijeliligi mundan beýläk ösdürmegiň täze binýady hökmünde

L. Şammaýewa.
Ýaşlaryň ylmy döredijiligini kämilleşdirmegiň meseleleri

J. Hanowa.
Ýaryş döwründe ussat tennisçileriň psihofziologiki ýagdaýynyň aýratynlyklary

J. Agamyradowa.
Daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçiligiň ýurduň ykdysady howpsuzlygyna edýän täsiri

Ş. Orazmämmedow, J. Weliýewa.
Innowasion tehnologiýalary peýdalanyp, parametrik çyzykly programmirlemäniň meselesiniň amatly çözlişi

G. Amanow, Ş. Baýekow.
Wektorlaryň çyzykly baglanyşygyny ulanyp, himiki meseleleri çözmek

B. Açilow, O. Saparlyýewa.
Türkmenistanyň şertlerinde ýerli materiallardan bioýangyjy taýýarlamagyň mümkinçilikleri

A. Muhammedowa.
Mary şäheriniň telekommunikasiýa toruny giňzolakly radiogiriş tehnologiýalarynyň esasynda giňeltmegiň aýratynlyklary

B. Jumaýew, A. Şaýmerdanow, N. Saparnazarow.
Mikrokontrollerli awtomatlaşdyrylan akylly öýüň taslamasy we onuň aýratynlyklary

M. Şükürowa.
Azyk önümleriniň saklanyşyny modelirlemek

D. Ýusubow, P. Öwezow.
Üç fazaly asinhron hereketlendirijiniň aýlaw ýygylygyny dolandyrylýan inwertor bilen sazlamak

D. Yhtyýarow.
Türkmenistanyň daglyk we dag etegi sebitlerinde sil suwlaryny rejeli peýdalanmak

A. Berdiýew, I. Gurbanow, M. Annaberdiýewa.
Boýdänäniň dänesiniň ftohimiki häsiýetleriniň we biologiki işjeňliginiň kesgitlenilişi

Ş. Sähetdurdyýew, M. Hydyrgulyýewa.
Pes agramda doglan bäbeklerde ýürek-damar ulgamynyň gipoksik bozulmalarynyň sebäpleri

B. Amanow.
Diş-äň anomaliýaly çagalarda diş etindäki kapillýarlaryň funksional ýagdaýlary

K. Gaýypow, A. Allaberdiýew.
Çagalarda kelle beýniniň uly ýarym şarlaryndan we dördünji garynjykdan täze döremäni aýyrmak operasiýasyndan soňky döwürde respirator bejerginiň aýratynlyklary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy