Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #4, 2019 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

Z. Lalakowa.
Beýik Ýüpek ýoly: Merkezi Aziýanyň medeni ösüşiniň taryhyndan.

M. Kiçiýew.
Taryhda meşhur sarahsylar.

G. Setdarowa.
Ösen orta asyrlarda Dehistanyň ekerançylyk hojalygy.

G. Ataýewa.
Nury Halmämmedowyň döredijiliginde kino sazy.

B. Annabaýew.
Robert Lah — türkmen saz sungatyny öwreniji.

M. Aşyrowa, Ž. Karryýewa.
Iňlis dilini öwretmekde nakyllaryň we atalar sözleriniň orny.

A. Gylyjow.
Ata Durdyýewyň" Keýmir kör" romanynda Keýmir serdaryň keşbi.

A. Rozyýewa.
«Gorkut ata» eposyndaky nakyllaryň ahlak terbiýesini bermekde gender aýratynlyklary.

J. Ezimowa.
Türkmenistanyň ekologiýa syýasatynyň hukuk esaslary.

A. Ýegenowa, G. Kairowa.
Türkmenistanda daşary söwdanyň ösüşi.

A. Şiriýew.

Bank ulgamyny ösdürmekde innowasiýalaryň ähmiýeti.

A. Atdyýewa.
Türkmenistanda ilatyň iş bilen üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça alnyp barylýan işler.

A. Karýagdyýew, T. Jumaýew.
Türkmenistanda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini peýdalanmagyň ösüşiniň zähmet bazaryna täsiri.

M. Söýünowa.
Dokma pudagynyň kärhanalaryna gönükdirilen maýa goýumlaryň möçberlerini optimal kesgitlemek.

B. Jepbarowa, G. Otuzowa.
Türkmenistanyň energetikasynda fotoawtotrof mikrosuwotulary ulanmaklygyň aýratynlyklary.

E. Kepbanowa.
Türkmenistanda ösdürilip ýetişdirilýän şalynyň şulhasyndan karbonirlemek arkaly işjeňleşdirlen kömrüň alynmagy.

B. Akjaýew, H. Geldiýew, P. Ataýew.
Ýangyç energetiki mümkinçiligi bolan suwuklygy öndürmegiň innowasion biotehnologiýasy.

Ş. Artykow.
Lokomotiw dizelleriniň gysyş derejesiniň kesgitlenilişi.

Ą. Arabaliýewa.
Türkmenistanyň fosforit magdanyny fotasiýa usuly bilen baýlaşdyrmagyň mümkinçiligi.

M. Pirlekow.
Gowaçanyň sorujy zyýankeşlerine garşy göreş çärelerini kämilleşdirmek.

Ý. Weliýew.
Dowardarçylykda et we possunlyk deri öndürmegiň tehnologiýasy.

S. Mammedow, S. Pleskanowskaýa, G. Gulgeldiýew.
Ýiti iriňli odontogen periostit bilen keselleýän mekdebe çenli ýaşly çagalarda eritrositar görnüş.

G. Esenowa, J. Annanurow, H. Kadyrow.
Ýaş türgenleriň meşgullanýan sport görnüşlerine baglylykda antropometriki görkezijilerine baha bermek.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy