Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #2, 2019 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

G. Gündogdyýewa.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Döwlet guşy» romany dilşynaslyk ylmynyň gymmatly çeşmesidir.

A. Hudaýgulyýew.
Oguz türkmen döwletiniň soltany Salaheddin Eýýubynyň parahatçylyk ýörelgesi.

P. Halmyradow.
Demir ussaçylygynda halypanyň şägirdine ak pata bermek dessury.

J. Baltaýewa, Ş. Piriýew.
Garaşsyz Türkmenistanyň heýkeltaraşlygynda bedewiň keşbi.

M. Hudaýberdiýew.
Beýik Ýüpek ýoly we gümrük gatnaşyklary.

N. Şihlyýew.
Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy parahatçylygyň we howpsuzlygyň gullugynda.

Z. Babanazarowa.
Kärende şertnamasynyň mazmuny we görnüşleri.

O. Atakowa.
Ýükleri daşamakda ýüze çykýan meseleleriň ykdysady-matematiki modelleri.

A. Saparowa.
Erkin ykdysady zolaklary döretmegiň esaslary we aýratynlyklary.

G. Ussaýewa.
Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe telekeçilik işiniň kämilleşdirilmegi.

M. Ýazdurdyýew.
Predeller nazaryýetiniň käbir meseleleri.

A. Babaýew.
Http, Https we Rest arhitekturasyny ulanmak arkaly ykjam programmalary serwere birikdirmek.

Ç. Amanow.
Ykdysadyýetde maýa goýum taslamasynyň girdejiligini çaklamak.

Ç. Babanyýazow.
Mineral we organiki dökünleriň bilelikde ulanylmagynyň gowaçanyň hasyllylygyna täsiri.

M. Atabaýew.
Amyderýanyň suwunyň himiki düzüminiň we suwaryş hiliniň häzirki zaman häsiýetnamasy.

M. Babaýew, Ş. Kliçowa.
Ýerli çig mallardan peýdalanyp, reňkli aýna önümçiliginiň mümkinçiliklerini öwrenmek.

M. Ataýew, M. Çuriýew.
Datçikleri we «akylly» enjamlary döretmegiň tehnologiýasyny işläp düzmek.

A. Daňatarow, S.Ç. Aşyrow, M. Gylyjewa.
Suwuk organomineral dökünlerini berýän agromelioratiw maşyn.

H. Orunbaýew.
Uglerod nanoturbalaryny sintezlemegiň usullary we aýratynlyklary.

J. Öwezowa, Ş. Baýramow.
Okuw prosesinde maglumat dolanşygyny alyp barmagy kämilleşdirmek üçin programma üpjünçiligini döretmeklik.

A. Nuryýew.
Aşgabadyň arassalanan lagym we baş şor akaba suwlarynyň mineral iýmitlik maddalary.

B. Annaýew.
Elektromiografýa usulyny «Robotel» taslamasynda ulanmak.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy