Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #4, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #4, 2021 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

A. Gurbandurdyýewa, O. Muhammedowa.
Türkmen Bitaraplygy parahatçylygyň ýoludyr

B. Hojanyýazow, G. Atadurdyýewa.
Milli liderimiziň alyp barýan ynsanperwerlik ýörelgesiniň taryhy ähmiýeti

N. Orazmedowa, K. Hojagulyýew.
Milli göreş taryhda we şu günlerde

L. Allaberdiýewa.
Horezmşalar döwletinde edebiýatyň ösüşi

T. Muhammedowa.
Türkmen edebiýatynda uly yz goýan ýazyjy

M. Dadaýewa.
Türkmen we ýapon dillerinde sözlem gurluşynyň degşirme derňewi

G. Durdyýewa.
Bagşy Aşyrmämmet Dawudowyň ýerine ýetirijilik aýratynlygy

B. Esenowa.
Bilim—düşünjeleri tapgyrlaýyn kemala getirmegiň psihologiýasy

M. Hapyzowa.
Ynsanperwer terbiýäniň gözbaşy

A. Jumagulyýew, S. Rahymow.
Sebit howpsuzlygyny we parahatçylygy üpjün etmekde Öňüni alyş diplomatiýanyň orny hem-de Türkmenistanyň tejribesi

O. Ýazmyradowa, G. Joraýewa.
Çaganyň irki ösüşi döwründe sözleýiş endiklerini kemala getirmekde ýaňyltmaçlaryň orny

A. Şamyradow, G. Durdymyradow.
Döredijilikli sözleýşi guramagyň ýörelgeleri

G. Bekiýewa.
Iňlis dilinde gerundini, hal işligi we iş adyny ýasaýjy «-ing» goşulmasy we onuň türkmen dilindäki aňladylyşy

P. Koldaşowa.
Iňlis we türkmen dilllerinde zoonimli frazeologizmleriň deňeşdirme derňewi

P. Gurbanow.
Parabola-giperbolik deňleme üçin käbir lokal däl meseläniň çözülişi

A. Amanmädow.
Altyn nanobölejikleriniň ölçeglerini kesgitlemegiň häzirki zaman usullary

A. Karýagdyýew, T. Çaryýewa.
Elektrik energiýasyny öndürmekde sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ykdysady ähmiýeti

R. Hydyrow, S. Meredow.
Grafki ýumuşlary ýerine ýetirmekde «KOMPAS-3D» programmasy ulanylýan awtomatlaşdyrylan usul

A. Arbabow, Ý. Serdarow.
«Akylly şäheri» döretmegiň öňdebaryjy tejribesi

A. Geldimyradow, R. Kömekow.
Tebigy gazy turşy gazlardan arassalamakda ion suwuklygynyň mümkinçilikleri

W. Hubbetdinowa, B. Ataýewa, Ç. Hojamuhammedowa.
Kükürtli betonyň önümçiligi

Ş. Döwletow.
Ýol ulgamlaryny çäge süýşmelerinden goramagyň biologiki usuly

N. Allanazarow, Geldiýewa, B. Reýimow.
Ýel gorlaryna baha bermekde sanly ulgam

S. Hudaýnazarow, A. Şamyradow.
Ekerançylyk meýdanlaryny sanly karta geçirmegiň we aralyk gözegçilikler arkaly hasyllylygy ýokarlandyrmagyň usullary

O. Bäşimowa.
Buýan ekstraktynyň antimicrobial häsiýetlerini anyklamak

S. Serdarow, L. Ergeşowa, T. Annaýewa.
Süýdüň gök suwundan kwas içgisini taýýarlamagyň tehnologiýasyny ylmy esasda işläp düzmek

D. Porrykow, O. Rozyýewa, Z. Babakulyýewa.
Buýan kökünden glisirrizin işjeň maddasyny arassa görnüşde bölüp almak we ony önümçilikde peýdalanmak

A. Hallyýewa, M. Hydyrow.
Türkmen selmelegini günorta Türkmenistanyň howa şertlerinde ösdürip ýetişdirmegiň mümkinçilikleri

Ý. Şükürow, G. Goşaýew.
Türkmen alabaý güjüklerinde wirusly içgeçme keseliniň bejeriliş we öňüni alyş aýratynlyklary

A. Rahmanowa, W. Grafowa, G. Garaýew.
Talyplaryň arasynda arterial gipertoniýanyň, abdominal semizligiň duş geliş ýygylygy

Ý. Kurambaýew, A. Atamuradow.
Öýkeniň pnewmoniýasyny anyklaýan sanly tehnologiýa


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy