Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #3, 2021 (.pdf) göçürip almak.

MAZMUNY

L. Allaberdiýewa.
Hormatly Prezidentimiziň kitaplaryndaky hekaýadyr-rowaýatlaryny iňlis dilinde öwrenmegiň gönükmeler kitabyny taýýarlamak

O. Amanowa, M. Akmyradowa.
Hemişelik Bitaraplyk — Türkmenistanyň daşary syýasatynyň beýik üstünligi

A. Ärnepesowa, I. Hudaýberdiýew.
Öňüni alyş diplomatiýasy — merkezi aziýada parahatçylygy we durnuklylygy saklamagyň möhüm ugry

K. Kakajyýew.
Orta asyr golýazmalarynyň miniatýura bezegi

Y. Ulukow, A. Nepesow.
Atasynyň ýoluny ýöreden akyldar şahyr

O. Baýramowa.
Edebiýaty öwreniş ylmynda çeper aň meselesi

J. Ilamanowa.
Türkmen we rus dillerinde bir düzümli sözlemleriň degşirme derňewi

N. Taşewa.
«Abiwerd» adynyň etimologiýasy dogrusynda

A. Godorow.
Fonetikany öwretmekde «Derňew» programmasynyň ähmiýeti

N. Mamedow.
Türkmen we rus dilara gatnaşyklarynyň ösüş aýratynlyklary

G. Çaryýewa.
Türkmen kompozitorlarynyň eserlerinde ritm aýratynlyklary

E. Nuryýewa.
D. Nuryýewiň kirişli kwartetiniň birinji bölümi erkin wariasiýalara mysal hökmünde

M. Orazowa.
Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini öwretmekde okatmagyň innowasion tehnologiýalaryny ulanmak mümkinçilikleri

D. Ballyýewa.
Halkara ynsanperwerlik hukugyny berjaý etmek parahatçylygyň çeşmesidir

G. Taganowa.
Bank goýumlarynyň aýratynlyklary

Z. Karaýewa, Ş. Kliçowa.
Ýerli çig mallardan reňkli sement önümçiliginiň tehnologiýasyny işläp düzmek

Ý. Ýakubow, M. Hudaýberdiýew.
Türkmenistanda polimer materiallaryň zyňyndylaryny gaýtadan işlemegiň mümkinçilikleri

S. Halykowa. Türkmenistanda ekologiýa maglumatlarynyň üpjünçiliginde sanly ulgamyň ähmiýeti

S. Hamraýewa, M. Atajanowa.
Terminal ulgamda ýük gatnawlarynyň dolanyşygy

G. Garaýew, R. Esedulaýew, B. Mämmedow.
Nebit guýusynyň debitine ultrasesiň täsiri

S. Çaryýew, B. Goçyýew.
Içki elektrik geçirijileriň golaýyndaky elektrik meýdany

R. Meredow.
Ýol ulgamlaryny çäge süýşmelerinden goramagyň biologik usuly

G. Gurbanmyradow.
Sanly menejment — bilim edarasynyň işgärleri seçip almak syýasatynyň guraly

D. Bekjäýew.
Ýerli çig mallardan tebigy boýaglary almagyň mümkinçilikleri

G. Gylyçýazowa, N. Ismaýilowa.
Çomujyň düzümindäki himiki maddalaryň biologik işjeňligi we dermanlyk täsirleri

P. Şöwkedow, B. Sylabowa.
Tebigy antibakterial sabyny almagyň usulyny işläp düzmek

O. Berdiýew, B. Annamyradowa.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň ftoplanktonyny seljermegiň hojalyk ähmiýeti

N. Ataýewa, G. Çaryýewa, M. Annadurdyýewa.
Ilkinji we gaýtadan işemiki insultlarda kellebeýni damar howdanlarynyň zeperlenmeleriniň deňeşdirmesi


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy