Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #3, 2021 (.pdf)

Mazmuny

E. Aýdogdyýew.
Türkmenistanyň halkara guramalary bilen adam hukuklary babatda hyzmatdaşlygy

G. Rozyýewa.
Garaşsyz Türkmenistanyň bitaraplygynyň hukuk esaslary

A. Geldimyradow.
Suwly gatlaklarda ýerasty gaz saklawhanalaryň gurluşy we ulanylyş tehnologiýasy

D. Işangulyýew.
Gündogar-Günorta üstaşyr ulag geçelgesinde amatly ýük gatnatmak meselesi

B. Jumaýew.
Dynçlykdaky geçirijilerde elektrik hereketlendiriji güýjüniň ýüze çykmagynyň mehanizmi

W. Kadyrow.
Pudaklaýyn dolandyryş ulgamynyň netijeliligi we onuň ösüş ugurlary

G. Gurbanowa.
Hemraly nawigasiýa ulgamyny ulanmak arkaly gämileriň losman geçirilişiniň awtomatiki usuly

D. Ýusubow, Ş. Hojaýewa.
Asinhron hereketlendirijilerde energiýany tygşytlamagyň usullaryny derňemek

D. Amanow.
Bosgunlaryň halkara hukuk ýagdaýy we goragy

G. Mezilow.
Türkmen buýanynyň melhemlik gymmaty

G. Amannazarow, D. Gadamow, R. Berdiýew, D. Amannazarowa.
Üzärlik ösümligini briketleşdirmegiň amatly usuly

M. Ýazlyýew, Ý. Jumaliýew.
Daşky gurşawyň statistikasyny öwrenmegiň ähmiýeti

S. Mämmetýazow.
Ehinokokk kistasynyň düzümini aýyrmak üçin gural

A. Durdyýewa, G. Amanowa, A. Gojaýewa.
Ýigitleriň reproduktiw ulgamynyň bozulmagynda bejergä prostat termoterapiýasy eminiň goşulmagynyň ähmieti

M. Aşyrowa.
Brusellýozyň önüni alyş çäreleri

A. Ataýewa.
Paryzdepe ýadygärliginiň ösümlik galyndylary

K. Janbekow, N. Gylyçdurdyýew.
Soltan Jelaleddin — Watansöýüjiligiň we merdanalygyň nusgasy

G. Guzyçyýewa.
Orta asyr edebiýatynda edebi hyzmatdaşlyk (XIV—XV asyryň mysalynda)

M. Çaryýew.
Talyplara terjime işi öwredilende goýberilýän ýalňyşlyklar

O. Akmämmedowa.
Türkmen we fransuz frazeologizmlerindäki manydaş sözleriň deňeşdirmesi

L. Gurdowa.
Ýapon diliniň gelip çykyşy, taryhy we aýratynlyklary

N. Ýagşymyradow.
Bagtyýarlyk döwrümiziň çeper keşbi

J. Bekiýewa.
Grafikada we nakgaşçylykda türkmen halysynyň şekillendirilişi

N. Rahymow.
Ylmy işiň «Çeşmeler we edebiýat» bölüminiň bibliografk teswiri barada

P. Baýramdurdyýew, M. Rejepgulyýew.
Ahalteke atlaryna çylşyrymly tilsimleri öwretmegiň milli ýollary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy