Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Mazmuny

A. Nuwwaýew.
Bitarap Türkmenistanda sportuň ösüşi.

A. Geldimyradow.
Ýerasty gaz saklawhanalary gurmakda geologic gurluşygyny gözlemegine bildirilýän esasy talaplar.

G. Amannazarow.
Nebit gudronyny süýgeşik ýol bitumyna öwürmegiň mümkinçilikleri.

M. Halylow, B. Kazakow.
Önümlige synag işlerinde has çuňňur guýylaryň özlerini adaty däl alyp baryşlary (Uzynada gazkondensat käniniň mysalynda).

A. Ibragimow, D. Elýasow.
Miosen çökündileriniň uglewodorod serişdeleri Günorta-Günbatar Türkmenistanda nebitiň we gazyň çykarylyşynyň gelejeginiň esasy çeşmesidir.

A. Garajaýew, A. Hydyrowa.
Ykdysady meseleleriň matematiki modelleri we olaryň optimal çözülişi.

A. Ataýewa, L. Gulmämmedowa.
Lebap welaýatynyň etraplarynyň gowaça meýdanlarynyň mikologik barlaglary.

N. Seýtgeldiýew, Ş. Ilamanow, M. Guljaýewa.
Türkmenistanyň ýel-gün kadastryny döretmek.

Ý. Myratberdiýew.
Oazis çägelikleriniň rekultiwasiýasy.

Ş. Akmämmedowa, I. Ahmedow.
Demir ýol torunda logistiki işleri kämilleşdirmek.

M. Atabaýew, Ç. Kulyýew.
Amyderýanyň orta akymynyň kenarýaka şor suwlarynyň gidrohimiýasy we peýdalanmagyň mümkinçilikleri.

K. Mämmetgulow, M. Nursähedow.
Günebakaryň poslama keseli.

J. Gurbanow.
Sanly ykdysadyýetiň kadalaşdyryjy hukuk üpjünçiligi.

E. Orazowa.
Oba ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini ýokarlandyrmak-durnukly ösüşiň wajyp ugry.

A. Nuryýewa.
Türkmenistanda raýatlyga bolan hukuk we onuň halkara kadalary bilen sazlaşygy.

M. Altyýew.
XX asyryň 20-30-njy ýyllarynda Türkmenistanyň ykdysady we jemgyýetçilik-syýasy durmuşy.

J. Allaberdiýewa.
Ýaşmak orta asyr türkmen-ermeni gatnaşyklarynyň taryhynda.

N. Gurbanow.
Iňlis dilindäki doldurgyçlaryň Grammatik esaslary.

J. Saparowa, A. Çaryýewa.
Dil medeniýetini öwreniş ylmynda «göwün» konseptiniň meýdany we onuň degşirme derňewi.

A. Sabyrowa.
Mahmyt Zamahşarynyň şygyrlarynda nakyllaryň çeperçilik hyzmaty.

A. Saparow.
Göreşiji türgenleriň fziki taýýarlygynyň görkezijileri.

M. Geldinazarow.
Lioflizirlenen Yersinia pestis EV waksina ştammynyň immunogen häsiýetini anyklamak.

B. Rejepow, A. Atagaraýew, A. Sähedow.
Bäbeklerde ýokarky peşew ýollarynyň kemisliklerini anyklamakda we bejermekde endoskopiki usullaryň ähmiýeti.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň «Türkmenistanda ylym we tehnika» atly ylmy-nazary žurnalynda ylmy makalalary çap etmek we olary resmileşdirmek boýunça gollanma.

2020-nji ýylda «Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynda çap edilen makalalaryň görkezijisi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy