Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #4, 2020 (.pdf)

Mazmuny

A. Gylyjow.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitaplarynda taryhy şahsyýetler.

N. Şihlyýew.
Türkmenistanyň suw diplomatiýasyny amala aşyrmakda hemişelik Bitaraplyk syýasatynyň ähmiýeti.

O. Seýidowa.
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň aýratynlyklary.

S. Goçumowa.
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň özboluşlylygy.

M. Şükürow.
Önümçilik kärhanasynyň innowasion potensialyny ýokarlandyrmagyň ýollary.

T. Kuliýew, B. Bekmürzäýew.
Üýtgeýän we hemişelik toguň zynjyrlaryndaky induktiw tegegiň wagt hemişelikleri.

B. Jumaýew.
Kwant kriptografýasynyň esaslary we maglumatlary şifrlemegiň täze usullary.

S. Atdaýew.
Ýörite görnüşli köpölçegli Wolterra-Fredgolm integrofunksional deňlemeleriniň çözüwiniň parametrlere baglylygy.

M. Hudaýberdiýew, H. Muhammedow, M. Annaorazowa.
Alternatiw energiýa çeşmelerini utgaşdyryp, suw serişdelerini rejeli peýdalanmagyň tehnologiýasy.

A. Karýagdyýew.
«Ýaşyl ykdysadyýetiň» kemala gelmeginde elektrik energetikasy pudagynyň ähmiýeti.

W. Orazow.
Meýdan şertlerinde analog telefon liniýany ulanmak.

M. Hezretow.
Daşary ýurt jenaýat kanunçylygynda kezzapçylygyň obýektiw tarapynyň kesgitlenişi (Daşary ýurt jenaýat kanunçylygynyň deňeşdirme seljermesi: kezzapçylyk üçin jenaýat jogapkärçiligi).

G. Mämetniýazowa.
Iňlis dili sapaklarynda ekologik terbiýäni bermekde sanly bilim serişdeleriniň orny.

E. Bäşimowa.
Iňlis dilinde alamatyň emele gelmegini aňladýan baglaýjy işlikleri bolan sözlemleri türkmen diline terjime etmegiň aýratynlyklary.

A. Garaýew.
Edebi mirasymyzda älem bilen bagly düşünjeleriň şöhlelendirilişi.

B. Baýryýew, H. Nunnaýew.
Ýokary synp okuwçylarynyň bedenterbiýesini kämilleşdirmegiň nazary esaslary.

M. Mämmedowa, B. Täşliýewa.
Iňlis dilini öwretmegiň innowasion usullary.

G. Myradowa.
Türkmen diliniň guşçulyk leksikasynyň ylmy edebiýatlarda şöhlelendirilişi we onuň ylmy ähmiýeti.

B. Hojagulyýewa.
Türkmenistanyň ylmy edaralarynyň taryhyndan (’I’ asyryň ahyry — ’’ asyryň başy).

O. Babakow, O. Saparmämmedowa.
Mekdep ýaşly türkmen çagalarynyň antropologiýasynyň öwrenilişi we häsiýetlendirilişi.

B. Batyrow, A. Durdyýewa, G. Amanowa.
Wagtyndan öň tohum goýbermeklige duçar bolan ýigitleriň jynsy görkezijileriniň aýratynlyklary.

B. Hojagulyýew, J. ņhmedowa.
Dowamly miokarditli näsaglarda ýürek ýetmezçiliginiň geçiş aýratynlygy.

P. Şagulyýew.
Periodontitiň bejergisinde papaýanyň 5%-li suwly ergininden peýdalanmak.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy