Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Mazmuny

A. Gylyjow.
Hormatly Prezidentimiziň «Mertler Watany beýgeldýär» atly kitabynda taryhy şahsyýetler.

B. A. Hojagulyýewa.
Türkmenistanda alnyp barlan ylmy-barlag işleriniň taryhyndan (’I’ asyryň ahyry — ’’ asyryň başlary).

G. Myradowa.
Guş atlarynyň metaforalara gatnaşygy.

M. Jumaýewa.
Sözleýiş medeniýetini kämilleşdirmegiň ylmy-usuly esaslary.

E. Çaryýewa.
Lutfynyň eserleriniň dilindäki gadymy işlikler barada.

N. Gurbanow.
Sanly tehnologiýalary jenaýat iş ýöredişinde ulanmagyň käbir meseleleri.

Ş. M. Orazmämmedowa.
Talyplarda ekologiýa başarnygyny ösdürmegiň nusgasy.

A. Saparmuhammedow.
Sahna eserlerini ekranlaşdyrmagyň görnüşleri we usullary.

N. Berdimyradowa.
Kerwensaraýlar — medeni dynç alyş işiniň ilkinji tejribeleri.

N. S. Bäşimowa.
Lebap welaýatynyň antik döwrüniň kiçi göwrümli heýkeltaraşlygy (koroplastika).

M. K. Bekjäýewa, Ş. G. Kakalyýew.
Ikbaşlaryň himiki derňewi (Paryzdepe tapyndylarynyň esasynda).

S. Nazarow, A. Jumaýew.
Türkmenistanyň welaýatlarynda günüň energiýasyny ulanmagyň mümkinçilikleri.

D. G. Gadamow, G. Mawyýew, L. B. Atamalowa, B. Garaýew.
Kükürtli polimerbetonlary almak we olarda fziki-himiki synaglary geçirmek boýunça ylmy gözlegler.

M. A. Keýmirow. Elektrodializ desgasynda dürli membranalary ulanyp, zeýakaba suwlarynyň duzsuzlandyrylyşy.

H. Geldiýew.
Deformirlenýän öýjükli gurşawda guýynyň debitine dürli faktorlaryň edýän täsirini derňemek.

L. A. Agaýewa, A. Hojaýew.
Kerki we Kerkiçi şäherleriniň sebitiniň seýsmologiýa-tektonik şertleri barada.

M. M. Meredow, A. P. Saparow, D. W. Ýegenmyradowa.
Spektriň infragyzyl çägine ýakyn GaSb/GaAlAsSb geterogurluşlary esasynda fotodiodlar.

B. Pirjanow.
Integral deňlemeleriň jübütleýin sistemasy hakynda.

G. Daňatarowa, A. Şükürow, B. Orazowa, J. Orazberdiýewa, S. Güýçmyradowa.
Ýiti ýokanç içege keselleriniň anyklanylyşyna täzeçil çemeleşmeler.

B. Hojagulyýew, M. Elýasow.
Ýürek işemiýa keselli näsaglarda aritmiýalaryň döremeginiň süýjüli diabetiň kompensasiýasyna baglylygy.

O. Annaýewa, A. Patyşagulyýew.
Allergik rinokonýunktiwitiň ýygy duş gelýän sebäpleri we onuň ftobejergisi.

G. A. Mämmedowa, M. R. Täçmyradowa, O. A. Karajaýewa, F. Ş. Karimowa, E. S. Abramowa.
Galkan şekilli mäziň dürli bozulmalarynda ýürek gan-damar ulgamynyň ýagdaýy.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň «Türkmenistanda ylym we tehnika» ylmy-nazary žurnalynyň ylmy makalalaryny resmileşdirmek we olary çapa tabşyrmak üçin gollanma.

2019-njy ýylda «Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynda çap edilen makalalaryň görkezijisi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy