Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #5, 2019 (.pdf)

Mazmuny

M. Halmyradow.
Sanly tehnologiýalaryň kazyýet ulgamyna ornaşdyrylyşy.

K. A. Hümmäýew.
Döwlet gullukçylarynyň zähmetini guramak.

D. Muradowa.
Türkmenistanyň taryhy sapaklarynda watançylyk terbiýesini bermekde çeper edebiýatyň ähmiýeti.

H. Mätiýew.
Şahsyýetiň ruhy-ahlak medeniýeti barada ylmy garaýyşlar.

G. Gündogdyýewa.
Türkmen we pars dillerinde adam häsiýetini aňladýan frazeologizmleriň deňeşdirme derňewi.

O. U. Muhammetgulyýewa.
Türkmen we iňlis dillerinde hereketiň tärini aňladýan işlikleriň many aýratynlyklary.

M. Amanow.
Talyplaryň daşary ýurt dillerini öwrenmegine höweslenme döretmegiň pedagogik esaslary.

Z. S. Gabibowa.
R. Allaýarowyň wiolonçel we simfonik orkestr üçin konsertiniň kompozisiýa aýratynlyklary.

A. Ataýewa.
Metal önümleriň taryhyndan.

M. R. Hommadowa.
XIX asyrda ahalteke atçylygy we onuň seýisçilik sungatyna täsiri.

Ý. E. Kakaýew, A. G. Geldimyradow.
Ýerasty saklawhanadaky gazyň möçberine baha bermek.

R. Esedulaýew, H. Geldiýew.
Deformirlenýän öýjükli gurşawda hakyky gazyň durnuksyz düzgünde süzülmeginiň differensial deňlemesi.

M. Hudaýberdiýew, H. Muhammedow, M. Annaorazowa.
Alternatiw energiýa çeşmelerini utgaşdyryp, tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmagyň tehnologiýasy.

I. Ahmedow, O. Mämiýewa, O. Çowdyrowa.
Sebitiň logistik ulgamynda häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň mümkinçiliklerini bahalandyrmak.

Ý. Çaryýew, K. Hojanepesow.
Gün fotoelektrik stansiýalarynyň parametrlerine howanyň we atmosfera şertleriniň täsirleri.

G. Mawyýew, D. G. Gadamow, L. B. Atamalowa, B. Garaýew.
Kükürt we kükürtli galyndylaryň ekologiýasy hem-de olary gaýtadan işläp, ýerlemegiň meseleleri.

S. Atdaýew.
Ýörite görnüşli köpölçegli Wolterra-Fredgolm integrofunksional deňlemeleri jemlenýän funksiýalaryň giňişliklerinde.

A. Hojaýew.
Türkmenistanyň ýertitremeleri üçin seýsmik intensiwlik milli şkalasy (enjamlarda alnan maglumatlara esaslanýan bölek).

E. O. Kokanowa.
Köpetdagda çekirtgeleriň beýiklik guşaklyklary boýunça ýaýraýşynyň aýratynlyklary.

M. Şükürowa.
Üzümden çakyr öndürýän zawodyň taşlandysyndan pektiniň alnyşy.

T. Garaýew.
Laringotraheal nagraly stenozlaryň kliniki-anatomik häsiýetlendirmesi.

S. Nuryýew, M. Aşyrowa, S. Hallyýewa.
Innowasiýa usulynda şypaly palçyklar bilen elektroforeziň geçirilişi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy