Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #4, 2019 (.pdf)

Mazmuny

T. Hapyzowa.
Mähestiniň rubagylarynda şahyrana däp we pelsepewi mazmun.

S. Mämmetnurow.
«Gorkut ata» şadessanynyň rus diline terjimesiniň taryhyndan.

A. Orazmämmedow.
Jemgyýetiň syýasy aňynyň kämilleşmeginde ideologiýanyň ähmiýeti.

A. Gurbanow, L. N. Gurbanowa.
Çagalar baglarynda iňlis dilini öwretmegiň innowasion usullary.

G. A. Gylyçmyradowa.
Daşary ýurt dili sapaklarynda pikirlenmäni ösdürmegiň usulyýeti.

M. Ataýewa.
Türkmen dilinde wagt aňladýan hallar we olaryň rus dilinde ekwiwalentli berlişi.

E. Bäşimowa.
Iňlis dilinde ýagdaý aňladýan baglaýjy işlikleri bolan sözlemleri türkmen diline terjime etmegiň aýratynlyklary.

J. A. Akmämmedowa.
Sebit maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň netijeliligine we peýdalylygyna baha bermegiň usulyýeti.

R. Ergeşewa.
Türkmen bagşyçylyk sungatynda ärsary ýolunyň gelip çykyşy.

N. S. Bäşimowa, M. Jumanazarow, N. Hoşwagtow.
Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky Amul çeşmelerde.

A. G. Hudaýgulyýew, M. K. Akmyradowa.
Eýýuby türkmen döwletiniň salgyt ýörelgeleri.

O. Saparmämmedowa.
Paryzdepeden tapylan antropologik tapyndylaryň häsiýetlendirilişi.

A. Nuryýew.
Gündogarşynas A. L. Kun we Hywa hanlarynyň arhiwi.

P. Garaýew. Türkmenistanyň häzirki zaman şäherleriniň kemala gelmeginiň metbugatdaky beýany.

M. A. Keýmirow, A. T. Hangeldiýew.
Koagulýant öndürmek üçin ýerli çig mallary ulanmagyň mümkinçilikleri.

A. A. Bazarow, P. T. Şöwkedow, S. N. Aleksanýan.
Türkmenistanyň kwars çägelerini baýlaşdyrmagyň toplumlaýyn usuly.

I.I. Lurýewa, S. Esedulaýew.
Gaz känleriniň ahyrky gazberijiligine dürli faktorlaryň edýän täsirleriniň derňewi.

T. Şekeralyýew, A. Aşyrow.
Oba hojalyk simmetrik däl agregatlaryň meýdandaky hereketini stabilizirlemegiň nazaryýeti.

A. Akmyradow, O. B. Ballyýewa.
Bathyzyň käbir efemeroidleriniň kökleriniň morfologik we anatomik aýratynlyklary.

A. A. Seýitmedowa, K. I. Ilmyradow, M. E. Azziýewa.
Türgenlerde ýüze çykýan ruhy-emosional ýagdaýlar we olaryň anyklanyş usullary.

M. Çaryýew, R. Hojiýew, B. Çaryýew.
Peşew daş keselli näsaglaryň saglygyny dikeltmekde «Ýyly suw» şypahanasynyň mineral suwuny ulanmak.

Ý. H. Işangulyýew.
Diabetiň II tipli görnüşinde näsaglaryň iriňli ýaralary Extracti Pegani Harmalae fuidum bilen bejerilenden öň hem-de soň sitokinleriň sekresiýasynyň ýagdaýy.

Ş. H. Berdiýewa, A. A. Orazgeldiýewa.
Göwreli zenanlaryň gipotenziw bejergisinde fetoplasentar ulgamyň endokrin işjeňliginiň görkezijileriniň ähmiýeti.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy