Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #3, 2019 (.pdf)

Mazmuny

M. Tuwakow.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ekologiýa syýasaty durnukly ösüşiň berk binýadydyr.

J. Hommadowa.
Türkmen diliniň saç bilen bagly gözellik leksikasy.

G. Ylýasowa.
Gymmatly hazynanyň dürdäneleriniň gözleginde.

E. Çaryýewa.
Lutfynyň eserleriniň dilinde atlaryň ýasalyşy barada.

A. Şagulyýew.
Salyr Baba Hyrydarynyň «Oguznamasy».

O. Geldiýewa.
Daşary ýurt dilini okatmakda okuwçylaryň dil başarnyklaryny ösdürmegiň usuly.

M. Gapurow.
Küştdepdi toplumynyň gurluş aýratynlyklary.

S. Atdaýew.
Balykçylygyň halk ýörelgesi.

D. Babalyýewa.
Söz düzümi görnüşinde ulanylýan ykdysady adalgalaryň aýratynlyklary.

G. Gelenowa.
Hazarýaka ýurtlaryň hyzmatdaşlygy — sebitde syýasy, ykdysady we ekologiýa durnuklylygynyň şerti.

M. G. Şükürow.
Dokma kärhanalarynyň durnukly ösüşini bahalandyrmagyň usullary.

M. Hezretow.
Emlägi eýelemegiň we harçlamagyň obýektiw taraplary.

Z. Babanazarowa.
Döwlet emlägini kärendä bermegi resmileşdirmegiň tertibi.

M. Babaýewa.
Milli kosmetologiýanyň taryhy.

Ç. K. Amanow.
Maýagoýum taslamasynyň netijeliligini kesgitlemegiň matematiki usuly.

H. Geldiýew, R. Esedulaýew.
Birmeňzeş däl önümli gatlagyň guýynyň debitine edýän täsiri.

M. A. Keýmirow, A. T. Hangeldiýew.
Ammiak usuly bilen kalsinirlenen soda öndürilende zyňyndy suwlary gaýtadan işlemek.

A. Ç. Geldiýew, A. B. Ezizowa, S. O. Annamämmedowa.
Merkezi Garagum gümmeziniň günorta eňňidinde nebitgaz ýataklarynyň geologic gurluşyny öwrenmegiň meseleleri.

O. S. Aýnazarowa.
Awtomobil ulaglary kärhanalarynda gün guradyjylaryny ulanmagyň mümkinçilikleri.

D. M. Bazarow.
Neýrotor tehnologiýasy esasynda kärhananyň girdejisini çaklaýan programmany işläp düzmek.

G. A. Geldiýewa.
Çagalarda ehinokokkozyň morfologiki görnüşleriniň werifkasiýasynyň ähmiýeti.

J. Annanurow.
B gepatite garşy öňüni alyş waksina sançmanyň ykdysady netijeliligine baha bermek.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy