Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #4, 2018 (.pdf)

Mazmuny

G. Berkeliýewa.
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň hukuk esaslary.

A. Berdiýew, G. Gelenowa.
Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky şäherleriň ykdysady we medeni gatnaşyklary.

A. Nurgeldiýewa.
Milli dokma önümleri we olaryň dünýä ýaýramagynda Beýik Ýüpek ýolunyň ähmiýeti.

A. Nazarow.
Zeliliniň öwreniliş taryhyndan.

M. Gapurow, A. Mämmetgulyýew.
Sahy Jepbarowyň döreden «Mekany daglar» aýdymynyň saz derňewi.

J. Allaberdiýewa.
Türkmen ýer-ýurt atlary Ermenistanyň orta asyrlardaky toponimikasynda.

Ö. Meredow. Deslapky derňewde adwokatyň gatnaşmagynyň hukuk kepillendirmeleri.

Ç. Baýryýewa.
Türkmen dilinde esasy sözi isimlerden bolan goşma habar we onuň iňlis dilinde ekwiwalentli berlişi.

G. Durdymyradow.
Talyplaryň döredijilikli sözleýşini guramagyň tärleri.

O. Geldiýewa.
Iňlis dili sapaklarynda logiki sözleýiş endiklerini ösdürmegiň usuly meseleleri.

L. Kolbaýewa.
Bedenterbiýe işinde kiçi ýaşly mekdep okuwçylarynda göwräni dogry tutmagyň bozulmalarynyň öňüni almagyň we düzetmegiň amatly ýollary.

M. K. Amanowa.
Bank statistikasynyň görkezijilerini seljermegiň usullary.

A. Töräýew, S. Gylyjow, A. Atabaýew.
Elliptik görnüşli ikinji tertipli çyzykly däl deňlemäniň çözüwiniň yrgyldylylygy barada.

M. Rahmedow.
Gurmaga degişli amaly meseleleriň çözüwlerini tapmaga algoritmik çemeleşme.

A. Hojaýew.
Türkmenistanyň seýsmik intensiwlik Milli Şkalasynyň enjamlarda alnan maglumatlara esaslanýan bölegi.

B. R. Jumaýew.
Gyzdyrylanda metallaryň spektriň görünýän zolagynda şöhlelenmesiniň bolup biljek mehanizmi.

H. Geldiýew, R. Nepesow.
Gazlift guýularynyň iş düzgünini modelirlemek.

M. Öwezow, A. Aşyrow, R. Esedulaýew.
Tebigy gazy gaýtadan işleýiş ulgamynda suw buglarynyň absorbsiýasyna C5-C7 gidrokarbonlarynyň täsiri.

A. R. Derýaýew.
Bir guýy arkaly birnäçe gatlagy birwagtda aýratynlykda ulanmak üçin guýulary burawlamagyň tehnologiýasyny seljermek.

G. G. Paşdurdyýewa.
Goturdepe käniniň Demirgazyk böleginiň önümli gatlaklarynyň öýjüklilik we doýgunlyk koeffsiýentleriniň kesgitlenilişi.

A. Ýollybaýew, M. Allamyradowa.
Daşoguz şäheriniň dendroforasy.

A. K. Çerkezow.
Türkmenistanda üzüme zyýan beriji mör-möjekler we olardan goranmagyň ylmy esaslaryny işläp düzmek.

J. Rozyýewa.
Güýzlük bugdaýly meýdanlarda duş gelýän haşal otlar we olaryň bugdaýyň hasylyna edýän täsiri.

Ç. Nazarow, G. Garaýew, H. Annanepesow, G. Geldiýewa.
Sagdyn kiçi ýaşly çagalaryň ganyndaky ferritiniň mukdaryny öwrenmek.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy