Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
« Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #1, 2018 (.pdf)

Mazmuny

A. Gylyjow.
Türkmen edebiýatynda serdarlaryň keşbini döretmekde çeperçilik serişdeleriniň hyzmaty.

G. Myradowa.
Guş atlarynyň türki dillerdäki taýlary.

M.T. Sähetgeldiýewa.
Berhurdar Türkmeniň «Mahbubul-kulub» eserinde durnukly söz düzümleri.

M.P. Töräýewa.
Okuwçylarda iňlis diliniň sözleýiş endiklerini kemala getirmegiň pedagogik meseleleri.

A. Mämmetdurdyýew.
Tehniki ugurly ýokary okuw mekdeplerinde iňlis dilini öwretmegiň aýratynlyklary.

Ş. M. Orazmämmedowa.
Talyplarda ekologik başarnygy ösdürmegiň esaslary.

A. Annamuhammedowa.
Orta asyrlarda türkmenleriň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda we goşunda bedewiň orny.

T. Hommyýew.
Tazylary ýetişdirmegiň we awda ulanmagyň halk tejribeleri.

B. A. Hojagulyýewa.
Täze taryhy eýýamda ylym ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň giňelmegi.

G. A. Muhammedowa.
Dirižýorlyk sungatynyň taryhy kökleri we şu güni.

Ý.P. Osipowa, M.H. Meredowa.
D. Nuryýewiň fortepiano eserleriniň aýratynlyklary.

A. Saparowa, A. Aýdogdyýew, G. Şükürowa.
Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmekde erkin ykdysady zolaklaryň ähmiýeti.

P.O. Orazow.
Maýa goýum taslamalarynyň netijeliliginiň görkezijilerini seljermegi kämilleşdirmek.

J. Alimow.
Markow funksionallarynyň bir meseläniň derňewinde ulanylyşy.

O. Mämiýewa.
Port ulgamyna geomaglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri.

A. Saparmyradow, B.A. Jumaýew.
Blohuň sferasy boýunça kubitiň hereketiniň interaktiw imitasion modeli.

M.G. Kelowa, A.A. Işangulyýew, B.Ý. Atamanow.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň «Akýaýla» suw howdanynyň zeýakaba şor suwlarynyň pasyllar boýunça himiki düzümi.

M. Öwezow.
Tebigy gazy C5-C7 gidrokarbonlaryndan arassalamagyň derwaýys meseleleri.

Ý.E. Kakaýew.
Kollektorlaryň birmeňzeş dälliginiň gaz känleriniň suwlulanmagynyň aýratynlyklaryna täsirini derňemek.

A. Mommadow.
Murgap oazisiniň gidrogeologik şertleriniň üýtgeýiş aýratynlyklary.

T. Garlyýew.
Mallaryň önümliligini artdyrmakda we kesellere garşy tebigy durnuklylygyny ýokarlandyrmakda döwrebap maldarçylyk toplumynyň ähmiýeti.

S. Toýlyýew.
Ýokanç endokarditiň hirurgik bejergisiniň aýratynlyklary.

S.A. Pleskanowskaýa, J.A. Sopyýew, T.M. Hmelewskaýa, H.K. Nunnaýew.
Türgenleriň T-immunitet ulgamynyň funksional işjeňligi.

E. Hudaýgulyýewa, A. Allaberdiýew, T. Taňryberdiýewa.
Metaboliki sindromyň anyklanylyşy we bejerilişi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy