Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
science_02_2009.pdf

MAZMUNY

 • Annamuhammedow Ý. Hazar deňzine degişli meseleleriň öwreniliş taryhynyňylmy usulyýeti
 • Rahmanowa E. Türkmen manadynyň denominasiýasynyň ähmiýeti wezerurlygy
 • Akmyradow Ý. Ýetginjekleriň hereket endiklerini baýlaşdyrmagyň käbirmeseleleri
 • Saparowa G. Galkynyşlar zamanasynda hünärmenleriň dil taýýarlygy
 • Nurmuhammedow A. Türkmen dilininň çekimli fonemalary we olaryňdifferensial alamatlary
 • Orazow M. Magtymgulynyň döredijiligini öwrenmäge ylmy taýdançemeleşme
 • Hudaýberdiýew M., Sarkisowa Ý., Garlyýew Ý., Gurbanowa Z., Sähetdurdyýewa G., Aşyrowa R. Araçäk gipertoniýa ýagdaýy bolan aýallardahowanyň yssy möwsüminde böwrekleriň işjeňlik ýagdaýynyň aýry-aýrygörkezijileri
 • Ataýewa G.S., Çaryýewa G.H., Çaryýewa O.B., Berdiýewa G.T., Geldimyradow A.B. Lipidleriň perekis okislenmesi we arid sebitiň şertlerindebu hadysanyň käbir görkezijileri
 • Hojageldiýew T., Atagaraýew M.A., Akyýewa G.K., Gandymowa J.E., Abdyllaýew B.R., Ýarjanow Ş. Pişikdyrnagyň miwesiniň antioksidant täsiri
 • Amangulyýew M.B., Deňliýew A.N., Deňliýew N., Hekimow Ý.K. Okislenen gumin kislotalarynyň fiziki-himiki barlagy
 • Agabaýew Ç., Annaýew K., Atabaýew T., Ybadullaýew B. Günenergiýasynyň özleşdirilmegi üçin gelejegi uly bolan ýarymgeçirijipolikristallik kremniniň öndürilişi
 • Annaberdiýew E., Babaýew G., Kakabaýewa T. Grafoanalitik usulyň Günüňhereketi bilen baglanyşykly meselelerde ulanylmagy
 • Orazow G. Ownuk donorlar we fotoduýujy kristallarda maglumatyňöz-özünden bozulmagy

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy