Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
science_02_2008.pdf

MAZMUNY

 1. Halow N., Orazmämmedow Ýa. Maldarçylyk pudagynda hasaplaşyk işlerini kämilleşdirmek
 2. Başimow G.O., Gurbanowa O.G., Berdihanowa A.B. Wagotomiýanyň aşgazanyň diwarynyň mikrosirkulýator ulgamyna edýän täsiri
 3. Atahanow K., Meredow M., Myradowa N., Iwanowa N. Gowaçanyň täze sortlarynyň kesellere durnuklylygy
 4. Öwezowa G. Türkmenistanda gök ekinlere zyýan berýän şirejeleriň howply görnüşleri barada
 5. Balakaýew B.K. Altyn asyryň türkmen kölüniň Baş şor suw akabalarynda suwuň ýitgileri
 6. Arnageldiýew A., Öwezow M., Arnageldiýew A.G. Garagumda awtomobil ýollaryny çäge basmakdan goramak
 7. Rustamow I.G., Ymamgulyýew B.R., Kepbanow P.A. Günorta-Günbatar Köpetdagda ýabany ösýän miweli agaçlaryň we agaçjymak ösümlikleriň populýasiýalarynyň biodürlüligi we olaryň goralyşy
 8. Nuryýew Ý.M., Diwanowa T.G., Muhammetgulyýewa M.N. Beýik galkynyş eýýamynda kanunçylygyň dili we hukuk adalgalary
 9. Öwezow Ý. Köpmanyly şekilleri tapawutlandyrmagyň käbir ýollary
 10. Ataýew K. Magtymguly şygyrlarynda Ýusup kyssasynyň beýany
 11. Meredow M. Gaýtalanýan jemleri bir jeme getirmek formulasy we onuň ulanylyşy
 12. S.Aşyrow. Gijigýän argumentli integral deňlemäniň çözüwiniň käbir häsiýeti barada Internet ulgamlaryndan alnan maglumatlara kommentariýa

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy