Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
science_04_2007.pdf, 966 136 byte

MAZMUNY

 1. Nuryıew İ., Diwanowa T.G. Hukukçy hünärmenleriň taııarlanyşy we hukuk öwreniş ylmy kämillik ıolunda.
 2. Karryıewa A. Mahmyt Zamahşary: döwürleriň we nesilleriň arabaglanyşygy
 3. Agorazow H. Seljuk türkmen döwletiniň taryhyny öwrenmekde gymmatly ıazuw ıadygärligi
 4. Öwezow A. Türkmen dilinde tirkeş sözleriň ıazuw düzgünleri hakynda
 5. Akmämmedow O. Türkmen diliniň Garaşsyzlyk ıyllarynda dörän jemgyıetçiliksyıasy adalgalary we olaryň ıasalyş ıollary
 6. Atıew J. Oba hojalyk önümçiliginiň guralyşyny kämilleşdirmegiň meseleleri
 7. Gulmammedowa I.H. Iıilıän kömelek şiitakeni (Lentiminus edodes) ösdürip ıetişdirmegiň usullaryny işläp düzmek
 8. Garamyradow A., Rahmanowa J., Hasanow M., Orazlyıewa B., Çaryıewa B., Öräıewa B., Kuraıewa N., Danilıans I. İürege emeli elektrik işlediji çatylan näsaglarda ıürek ritminiň bozulmalary
 9. Gaipowa A.P. Merkezi Köpetdagyň akarlarynyň suwunyň hiliniň çaklamasyny işläp düzmek
 10. Ilhanow R., Ataıewa E. Fiziologiıa ylmy-kliniki merkezli hassahananyň ylmy merkeziniň Garaşsyzlyk ıyllarynda saglygy goraıyş ulgamyna goşandy
 11. Myradow J., Myradow B.J., Myradow D. Oba hojalyk önümlerini guratmak we dowamly saklamak
 12. Gurbanmämmedow N. Iki üıtgeıän predelli käbir çyzykly integral deňsizlikler barada
 13. Çaryıew A., Garıagdyıew N., Saparow B. Özara dörtgranlyk
 14. ARA ALYP MASLAHATLAŞMAGA
 15. Gullyıew N. Tebigy hadysalaryň birliginiň gizlin syrlary
 16. Internet ulgamlaryndan alnan gyzykly maglumatlar

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy