Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat file (.pdf, 2Mb)

MAZMUNY

 1. Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Mälikgulyýewiç Berdimuhammedowa “Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy nesliniň ylmy gadamlary” atly ylmy maslahata gatnaşyjylardan mi n n e t d a r l y k n a m a s y
 2. Karryýewa A.B. Mukaddes Ruhnamanyň türkmençe-iňlisçe düşündirişli sözlüginiň ähmiýeti
 3. Hudaýberenowa O. Osman-türkmen dessanlary
 4. Taganowa M.A. Söz ýasalyşy öwrenmegiň taryhyndan
 5. Begliýew M. Iňlis dilinden türkmen diline terjime etmegiň käbir meseleleri
 6. Şammakow S., Ataýew K., Jumamyradowa G. Repetek döwlet biosfera goraghanasynyň süýrenijileri
 7. Hydyrow P.R. Gündogar Türkmenistanyň gowaça meýdanlarynda ýaşaýan tarsonemoid sakyrtgalary
 8. Annaýewa G., Esenowa M., Muhamowa G., Suhanow M. Ýerli howa şertlerinde ýaşaýan gan-damar basyşy ýokary bolan näsaglaryň peşewinde serotoniniň mukdaryny kesgitlemek
 9. Nigarow A., Täşliýew S., Baýramdurdyýewa O. Amyderýa sinekliziniň töweregindäki gurşawyň karbon çökündileri barada täze maglumatlar
 10. Batyrow S.Ş., Esedulaýew R.E., Annamuhammedow B.W., Durdyýew N.T. Nebit guýusynyň kese boýunyň uzynlygyny saýlamakda teýýaka zolagynyň täsiri
 11. Nazarmämmedow Ö. Türkmenistanyň zeýkeşleriniň suwlaryny zäherli maddalardan bioinžener usul bilen arassalamak
 12. Penjiýew A.M., Mammetsähedow B.D. Dikeldilýän energiýa çeşmelerini ulanmagyň özüne düşýän gymmaty
 13. Öwliýakuliýew O., Öwliýakuliýewa G. Kompýuterde bir näbelli algebraik deňlemeleriň drob düzüjili hyýaly köklerini hasaplamagyň algoritmi
 14. Myradow J., Ýazkulyýew M. Gaz akymlarynyň biri-birine garyşmagyndaky bolýan fiziki hadysalar
 15. Mämmedow G. Meşhur pagta öwreniji alym
 16. Internet ulgamlaryndan alnan gyzykly maglumatlar

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy