Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Baş sahypaYlymlar akademiýasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat ýaz  Atgarma
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw




Adobe Acrobat file(.pdf, 1,4Mb)

MAZMUNY

  • Beýik Serdarymyzyň ylmy nazaryýeti dowamat dowam eder
  • Basarow B. Ynsan gatnaşyklaryny kadalaşdyrmaga gönükdirilen psihologik teklipnamalaryň ahlak gymmatlygy dogrusynda
  • Esenow P., Saparmyradow J. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanda daşky gurşawy ylmy taýdan öwrenmekligiň netijeleri
  • Balakaýew B.G., Öwezmyradow G.B., Gulmanow G.B. Altyn asyryň Türkmen kölüniň baş şor suw akabalarynda hananyň ýuwluş hadysalary
  • Judakowa G. Gilbert giňişliginde giperbola-elliptik deňlemeleri üçin ikinji tertipli tapawut shemasy
  • Gurbanow N., Joraýew Ş. Ýönekeý sanyň barlygynyň iň kiçi aralygy
  • “Türkmenistanda ylym we tehnika” – ylmy-nazaryýet žurnalynda baky Bitaraplygyň 11 ýyllygy mynasybetli yglan edilen ylmy makalalaryň bäsleşiginiň jemleri
  • Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşiň "Türkmenistanda ylym we tehnika" – ylmy-nazaryýet žurnalynda çapdan çykjak makalalardan edilýän talaplar
  • “Türkmenistanda ylym we tehnika” žurnalynda 2006-njy ýylda çap edilen makalalaryň sanawy

  • e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy