Mazmuny

Miras, #2, 2022

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #2, 2022 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Çeper elli halyçylarymyza, ýurdumyzyň ähli halkyna, türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň xxii mejlisine hem-de türkmenistanyň söwda Toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

Mary welaýatynda geçirilýän medeniýethepdeligine gatnaşyjylara

Garaşsyz, hemişelik bitarap türkmenistanyňähli halkyna

Halil Ibrahim Şahin (Türkiýe)
«Görogly» eposynyň türkmen nusgasynyň türkiýede öwrenilişi.

A. Berdiýew, D. Pirgulyýew. (Türkmenistan)
Bäherden etrabyndakyGökdepe galasy

T. Hojanyýazow, N. Amanlyýew (Türkmenistan)
Merwiň zikgeçiligi

A. Babaýew (Türkmenistan)
Abywerdiň sferokonus görnüşli keramiki gaplary

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn(aprel-iýun)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy