Mazmuny

Miras, #2, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #2, 2020 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyma.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Çeper elli halyçylarymyza, ýurdumyzyň ähli halkyna, şeýle hem Türkmenistanyň haly, dokma we söwda pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan sergi-ýarmarkasyna we türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XX mejlisine gatnaşyjylara.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmyjemgyýetçiligine hem-de onlaýn-teleköpri arkaly geçirilýän «Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atlyHalkara ylmy maslahata gatnaşyjylara.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ählihalkyna.

A. Şyhnepesow (Türkmenistan),
Magtymguly Pyragynyň pelsepewi pikiriniň çuňlugywe şahyrlyk hyýalatynyň gudraty.

A. Berdiýew, G. Çürtenowa(Türkmenistan),
Şähryslamyň külalçylyk önümleri.

M. Atdaýewa(Türkmenistan),
AbuAly Ibn Sina Nesiminiň dünýägaraýşynda.

T. Hojanyýazow (Türkmenistan),
Türkmenistanda pul-haryt gatnaşyklarynyňgözbaşy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medenidurmuşynyň wakalaryna syn (aprel—iýun).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy