Mazmuny

Miras, #3, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw




«Miras» žurnaly, #3, 2019 (.pdf)

Mazmuny

Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde geçirilýän Hazar innowasion tehnologiýalar Halkara sergisine we «Türkmen sährasy — 2019» atly Halkara awtosergä gatnaşyjylara.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine.

Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň halkyna.

R. Kürenow(Türkmenistan).
XV — XVI asyrlarda Merw — hyrat edebi mekdebiniň wekilleri.

M. Eşmuhammedowa (Özbegistan).
Ýasawylyk mekdebiniň şahyrlarynyň döredijilikaýratynlygy.

M. Söýegow(Türkmenistan).
Türkmen diliniň ilkinji ylmy grammatikasynyň we terjime sözlüginiň neşir edilmeginiň 90 ýyllygyna.

O. Ekäýew (Türkmenistan).
Bedew türkmenleriň taryhynda.

G. Pollykowa(Türkmenistan).

Gadymy orta aziýa golýazmalarynyň gaýyş jiltlerini rejelemek.

Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (iýul-sentýabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy