Mazmuny

Miras, #2, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #2, 2019 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyma.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyňhalkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyňhalkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna.

S. Ärnazarow (Türkmenistan)
Orta asyrlaryň beýiktürkmen şahyry HapyzHorezmi.

Ý. Nurgeldiýew (Türkmenistan).
Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky orta asyr türkmen şäherleriniň gidrotehniki goranyşdesgalary.

S. Saglam(Türkiýe Respublikasy).
«Atebetül-Hakaýyk» we «Wagzy-Azat» eserleriniň terbiýeçilik ähmiýeti.

Ą. Ątagarryýew (Türkmenistan).
Türkmenistanda orta asyrlarda aýna önümçiligi (IX — XIII asyryň başy).

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medenidurmuşynyň wakalaryna syn (aprel—iýun).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy