Mazmuny

Miras, #2, 2016

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #2, 2016 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna.

Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli geçirilýän halkara sergi-ýarmarkasyna hem-de «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly VIII Halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyňylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara.

A.Ýazberdiýew (Türkmenistan).
Altyndaş — Horezmiň üçünji nesilşalygynyň nesilbaşysydyr.

H.Ýusubow (Türkmenistan).
Ürgenjiň arhitektura binalary: syrly aňlatmalar we hakykat.

M. Annagulyýewa (Türkmenistan).
«Kitaby dädem Gorkut» şadessanynda zenanlaryň ahlak keşbiniň milli aýratynlyklary.

Ý.Orazgylyjow (Türkmenistan).
Türkmen milli däp-dessurlary: taryh we häzirki döwür.

K. Baýramow (Türkmenistan).
Türkmen halyçylygy bilen binagärliginiň arasyndaky baglanyşyk.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (aprel—iýun).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy