Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Adobe Acrobat file (.pdf, 5Mb)

MAZMUNY

Li Ýaomin Günbatar Hytaýyň çölleriniň ekologik-geografik seljermesi.

Alibekow L.A., Babaýew A.G. Çölleşmek hadysalaryna ýer gabygynyň yrgyldylarynyň täsiri.

Isgenderow H., Baltaýew S. Yssy klimatyň şertlerinde adamyň ýaşaýşa ukyplylygy.

Kaplin W.G. Repetek biosfera goraghanasynyň sazaklyklarynyň struktura-funksional guralysy.

Gurbanow J., Wlasenko G.P. Türkmenistanyň florasynda Seudekler maşgalasy.

Şammakow S., Ataýew K. Köpetdagyň oňurgaly haýwanlarynyň görnüş dürlüligi.

Eýubow B.B. Azerbaýjanyň gök-bakja ekinlerinde kömelekleriň ýaýraýşynyň kanunalaýyklyklary.

Kamahina G.L. Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň Üçünji neşiriniň taýýarlanylmagyna

ARAL WE ONUŇ PROBLEMALARY

Tleumuratowa B.S., Bahiýew A.B. Günorta Aralýakada çäkli ýerlerdäki klimatik şertlere ösümlik örtüginiň zaýalanmagynyň edýän täsirine baha bermek.

Nuruşew A. Aralyň problemalaryny çözmekde döwletara hyzmatdaşlygy.

GYSGA HABARLAR

Starodubsew W.M., Sahasskiý A.I. Dnepriň akymynyň kadalaşdyrylmagynyň deltanyň toprak örtügine edýän täsiri.

Isgenderow H., Öwezdurdyýew A.O., Isgenderow S.H. Gündogar Türkmenistanyň mineral suwlary

Lewin G.M. Günorta-Günbatar Köpetdagda ösümlikleriň ýabanylaşmagy.

Gökbatyrowa O.A., Below A.Ýu. Dürli reňkli ýylan Merkezi Köpetdagda.

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Žarkow W.W. Biohowuzlarda taşlandy suwlaryň öz özünden arassalanmagy.

Weýsow S.K., Gurbanow Ö.R., Hamraýew G.Ö., Ataýew H., Dobrin A.L., Annaýewa G.N. Türkmenabat — Mary awtomobil ýolunyň ugrunda çäge berkidiş işleriniň usuly.

ÝUBILEÝLER

Igor Sergeýewiç Zonn 70 ýaşady.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy