Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2021

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣3-4/2021 (.pdf)

MAZMUNY

Weýsow S.K., Hamraýew G.O.
Günbatar Türkmenistanda eol hadysalarynyň ösüşi

Ýowjanow H., Garryýewa └.
Magnezial serişdeler bilen suwlaryň arassalanylmagy

└nnamämmedowa G.M.
Yssy klimat şertlerinde göwrelilik döwründe zenan organizminiň uýgunlaşma mümkinçilikleri

Myratnazarowa N.A., Annaberdiýewa M.K., Kokanow └.└. we başg.
Türkmen selmeleginiň ýapraklarynyň jöwheriniň biologik işjeňligi

Gurbanmämmedowa G., Atahanow G., Kepbanow P., Sadykow└.
Amyderýanyň petdelikleri

Kepbanow P.└., Keljäýew P.Ş., Durdyýewa ╬.P.
Zeňňibaba kölüniň töwerekleriniň ösümlik örtügi

Pawlenko └.W.Garagumdaky Çomuç urugynyň görnüşleri

└kýyradow └.└., Rahmanow ╬.H.Köpetdag döwlet tebigy goraghanasynyň gyzyl kitaba girizilen ösümlikleriniň ýagdaýy

Nepesowa ╠.G., Şangina I.W., Nurmuhammedowa J.H.
Köpetdag etegi sebitiniň deri güýeleriniň faunasy we ekologiýasy

Belousowa └.W., Zakarýaýewa S.I., Mämmedow M.B. we başg.
Kiçi guwylaryň Türkmenistandagyşlaýyşy

└tajanow ╠.G., └leksanýan S.N., Gapurow ╠.Ç. We başg.
Kaspi deňziniň türkmen böleginiň ekologik we seýsmik şertleri

GYSGA HABARLAR

Rejepow S.└., Swinsow I.P.
Ünüz aňyrsy Garagumda deflýasiýa hadysalarynyň ösüşi we hojalyk obýektlerini süýşýän çagelerden goramak

Baýramowa I.└., Gurdowa G.
Ýerasty suwlara antropogen täsirleriniň orny

Bazarow └.└., ╬stapenko └.Ýu., └gaýewa S.S.
Türkmenistanyň ösümliklerinde biologiki aktiw birleşmeler

Nazarowa ╬.N., Nazarowa J.N.
Genetiki taýdan özgerdilen ösümlikler we daşky gurşaw

ARAL WE ONUŇ MESELELERI

Popow W.└.
Günorta└ralýakasynda landşaftogeniziň barlaglary

ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK

Berdiýew D.
Senagat galyndylaryndan hasylly toprak gumuny öndürmek

ÝUBILEÝLER

Wiktor Artemýewiç Popow - 75 ýaşady

YLYMYŇ ÝITGILERI

Nepesowa Maýa Gaýipowna (1932-2021 ý.)

2021-nji ý. çap edilen makalalaryň görkezdiji


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy