Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2017

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2017

MAZMUNY

Şardakowa L.Ýu., Kowalewskaýa Ýu.I., Wereşagina N.G., Orlowskaýa L.G. Atmosfera ygaly eol eroziýasynyň depginliliginiň görkezijisi hökmünde

Holmatjanow B.М. Orta Aziýada sinoptiki hadysalarynyň dowamlylygy

Işangulyýew J., Saryýewa G.Ç., Ilamanow Ý.A., Nurberdiýew N. G. Merkezi Köpetdagda howanyň temperaturasynyň köpýyllyk üýtgeýşi

Baýramowa I.A. Türkmenistanda agyz suw üpjünçiligi ösüşiniň gidrogeologik jähtleri

Saryýewa T.G. Howaly zolagyň jynyslaryny we ýerasty suwlary hapalanmalardan goraglygyny sebitleýin kesgitlemek

Grafowa W.A., Baltaýew M. Ýylyhowa şertlerinde çaga organizminiň okuw prosessine baglylykda uýgunlaşma mümkinçilikleri

Karaýew K.K., Küşükowa Ş.Ş. Yssy howa şertlerinde mekdep okuwçylaryň jyns kämileşmesiniň aýratynlyklary

Buşmakin A.G. Gündogar Türkmenistanyň magdan mümkinçilikleri

Ataýew E.A. Efemer — efemeriod ösümlik örtüginiň tebigatdaky we medeniýetdäki bioekologiýasy

Gurbanmämmedowa G. М. Akmyradow A. A. Türkmenistanyň flrasynyň endemikleriniň seljermesi

GYSGA HABARLAR

Бabaýew А.G. Türkmenistanyň landşaft dürlüligi

Ataýew H. Demir ýollary çäge basmagyndan goramak

Nepesow М., Esenow P. Klimatyň üýtgemegi we Ahal welaýatynda suw baýlyklaryny peýdalanmagy dolandyrmak meseleleri

Ýowjanow H., Hojamuhammedowa Ç. Suwlary marganes we demir ionlaryndan arassalamak

Nowruzowa B.K., Ýakubowa A. Toprak mikromisetleriniň fiotoksin häsiýetleri

Şammakow S. Türkmenistanda çäge gömülgeni we okýylany hakynda

ARAL WE ONUň MESELELERI

Duhownyý W.A. Stulina G.W. Aral deňziniň basseýininde klimatyň we suw gorlarynyň global üýtgeşmeleri

ÖNÜMÇILIGE KÖMEK

Babaýew A.G. Çölleşme hadysalarynyň ösüş derejesini kesgitlemegiň usulýeti hakynda

Baýramow D., Orazow Ş., Awlikulyýewa H., Muhammetberdiýew A.M. Suwy çäkli sarap ediji usul

Реnjiýew А. М. Türkmenistanda hohobany ösdürip ýetişdirmegiň tejribesi

Dolgowa Ýe. Elli ýyllap çöller hakyndaky ylmyň hyzmatynda (gullugynda)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy