Mazmuny

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2022

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ╣1-2/2022 (.pdf)

MAZMUNY

Durikow M.H., Nepesow M.D.
Türkmenistanda ýerleriň zaýalanmagyna garşy göreş

Öwezberdiýewa A.
Klimatyň üýtgemegine uýgunlaşmagyň meýilnamalaryna oba we suw hojalygynyň meselelerini ornaşdyrylmagy

Ýowjanow H., Garryýewa A., Begmyradowa O.
Ýerasty minerallaşan suwlary toplumlaýyn ulanmagyň geljegi

Geldiýew H., Nepesow R.
Hapa gatlak suwlaryny arassalamagyň galyndysyz tehnologiýasy

Penjiýew └.╠., Nazarow S.G.
Garagumdaky gün elektrik stansiýasynyň işleýşine ýelden düşýän güýjüň täsiri

Muradow Ç.M., Petrowa N.W., Golinskiý G.L., Rahimow A.R., Bezmenowa L.W., Karsewa L.A., Esenow E.M.
  Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň çägini seýsmik taýdan jikme-jik etraplaşdyrmak

Saryýew K., Orazberdiewa M., Matýakubow A.
Türkmenistanda Chlorella vulgaris ştam ifr №c—111 suwotuny ösdürip ýetişdirmegiň aýratynlyklary

Gurbanmämmedowa G.M., Atahanow G.O., Ýusupow G.Ýu.
Günorta-Günbatar Kopetdagyň ýabany ösýän miweli ösümlikleri

Akmyradow A.A., Gadamow D.G., Berdiýew B.R.
Merkezi Köpetdagyň käbir ýowşanlarynyň dermanlyk çig mal baýlyklary

Hydyrow P.R.
Köýtendagyň çanakly sakyrtgalary

Nurgeldiýew Ý.
Orta asyr Türkmenistanyň gidrotehniki desgalaryň ulanylyşy

GYSGA HABARLAR

Rejepow S.A.Türkmen derýasynyň zolagyndaky çägeleriň suw-fiziki we himiki häsiýetleri

Buşmakin A.G.
Çelekeniň ýyly suwlarynyň metallylyk mümkinçiligi

Agaýewa L.A., Baýramowa I.A.
Tehnogenez sebäpli Daşoguz welaýatynyň çäklerinde sebitleýin üytgeşmeler

Durdyýew B., Arzýamowa O., Kerimowa A.
Şorlaşan topraklaryň fitomelioratiw ekin dolanyşygy

Agaýewa S.S.
Türkmenistanyň florasynyň käbir görnüşleriniň täze tapylan ýerleri

Lollekowa M.O.
Türkmenistanda tuduň zyýanly mör-möjeklerini we olaryň entomofaglaryny öwrenmegiň ýagdaýy we geljegi

Haýdarow╩. ╠.
Ulgamlyinsektisidleriň gurak şertlerde ulanyşy

Mirzoýans S.N.
Sistodöredýän Ephippiodera turcomanica nematodasynyň trofiki aragatnaşyklary

ÖNÜMLÇILIGE KÖMEK

Orazgulyýew D.G.
Gurak zolagyň şertlerinde ýerasty polat turbageçirijileriň poslamasy

ÝUBILEÝLER

Pirli Aždarowiç Kepbanow — 60


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy