Döwürleýin ylmy neşirýatlar

Çölleri özleşdirmek meseleleri

Baş sahypaYlymlar akademiưasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Baş sahypa  Bize hat ưaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwÇölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2022

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2021

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2020

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹3-4/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, ¹1-2/2019

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, №3-4/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2018

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2017

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2016

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2015

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2015

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2014

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2013

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 1-2/2012

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 3-4/2011

Çölleri özleşdirmegiň meseleleri, 4/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2008

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 1/2007

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 4/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 3/2006

Çölleri özleşdirmegiň problemalary, 2/2006


"Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy" elektron žurnaly

Bu ylmy-köpçülikleýin elektron žurnalyň sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň ylmy işlere has ukyply ýaşlary çekmek, ýurdumyzda alymlaryň ýaş neslini kemala getirmek baradaky taglymatlaryna laýyklykda aspirantlaryň, doktorantlaryň, dalaşgärleriň, ylmy işgärleriň, mugallymlaryň, talyplaryň we ýaş hünärmenleriň ylmyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ylmy barlaglarynyň netijeleri baradaky makalalary çap ediler.

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly

«Türkmenistanda ylym we tehnika» atly döwürleýin ylmy žurnal hakynda magumat berilýär.

«Miras» ylmy-köpçülikleýin (populýar) žurnal

Žurnal sahypalarynda Türkmenistanyň Merkezi Aziýanyň we Gündogaryň medeni mirasyna degişli bütin dünýä alymlaryň we hünärmenleriniň makalalarty ýerleşdirilýär

«Çölleri özleşdirmek meseleleri» žurnaly

ÝUNEP we ESKATO çarçuwasynda Türkmenistanyň çöller institutynyň taýýarlaýan “Çölleri özleşdirme meseleleri” – halkara ylmy-amaly žurnaly 1967-nji ýyldan bäri çykýar. Ylmy barlaglaryň esasy netijeleri we dünýäniň aridli ýerlerini özleşdirme tejribeleri beýan edilýän žurnal dünýäda az neşir edilýän žurnallaryň biridir, onuň döwürleýinligi - ýylda 4 san, göwrümi - 8 çap kagyz, çykarymy - 300 nusga.

Žurnal rus dilinde çykýar, 1980-nji ýyldan 1999-njy ýyla çenli Amerikada “Allerton-Press” neşirýaty iňlis dilinde çykýar. Şonuň netijesinde žurnal uly meşhurlyk gazanýar, Merkezi Aziýada we çet ýurtlarda 100-den gowrak salgylarda giňden ýaýraýar. Redaksion toparynyň agzalarynyň we işjeň ýazarlaryň arasynda Orsyýetiň, ABŞ-nyň, Hytaýyň, Hindistanyň, Yzraýylyň, Saud-Arabystanyň, Müsüriň we Merkezi Aziýanyň görnükli çöl öwrenijileri – alymlaryny görmek bolýar.

Žurnalyň sahypalarynda ulgamlaýyn nusgalyk ylmy we ylmy-amaly materiallary çap edilýär, ekologik heläkçilige sezewar bolan sebitlere, hususanda Aral we Aral ýakasyna aýratyn üns berilýär. 1999-njy ýyldan başlap žurnalda “Aral we onuň meseleleri” atly ýörite bir bölüm döredildi.

Žurnal ÝUNEP, GTS, PROON-yň maliýe goldawy bilen Aşgabat şäherinde neşir edilýär. žurnalyň redaksiýasy Türkmenistanyň tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň jaýynda ýerleşýär.

Žurnalyň salgysy: 744000, Türkmenistan, Aşgabat ş. Bitarap Türkmenistan , 15, tel.: /99312/ 94-14-05.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy