Ylmyň gazananlary

Öňdebaryjy tehnologiıa

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Ylmyň gazananlary
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
  

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
XXI-asyra - Türkmenistanyň altyn asyryna üstünlikli barmagyň möhüm şertleriniň biri hem, tehnikany ösdürmek we öňdebaryjy tehnologiıalary ornaşdyrmakdan ybaratdyr. Şu maksat bilen ıurdumyzda 2010-njy ıyla çenli döwür üçin ylmy-tehniki we tehnologiki ösüşiň Maksatnamasy işlenilip düzüldi.

İurdumyzyň Prezidenti Saparmyrat Türkmenbaşynyň bu ugurdaky syıasaty ıokary halkara derejesindäki tehnologiıalaryň gazananlarynyň önümçilige ornaşdyrylmagyny we öz tehnologiıalarymyzyň ösdürilmegini talap edıär.

İurduň ykdysady mümkinçilikleriniň esasyny düzıän we walıuta serişdelerini gazanmagyň möhüm çeşmesi bolup durıan esasy pudaklary tehnologiıa taıdan ösdürmäge aıratyn üns berler.

İurdumyzyň ykdysadyıetiniň hemme pudaklaryny tehniki we tehnologiıa taıdan ösdürmegi tapgyrlaıyn geçirmek göz öňünde tutulıar. Birinji döwürde (2000-2005ı.ı.) maıadarlar üçin şertleri döretmegiň hasabyna döwleti mundan beıläk-de ösdürmek üçin geljegi bolan ileri tutulıan pudaklary goldamak syıasaty ıörediler. Türkmenistanyň ykdysadyıetiniň häzirki döwürde emele gelen düzümini göz öňünde tutup, döwletiň esasy ıöriteleşdirişiň adatdaky pudaklary, çig mal we onuň bilen baglanyşykly gaıtadan işleıän, daşarky bazara çykyp bilıän pudaklar bolup biler.

Olara ilkinji nobatda nebit, gaz, himiıa we nebit-himiıa, pagta arassalaıjy we dokma senagatlary degişlidir. Şu ugruň amala aşyrylmagynyň uly ykdysady ähmiıeti bardyr, sebäbi çig malyň deňeşdirerlik arzanlygy bilen baglanyşykly, bäsdeşlik artykmaçlygyny goldamaga ıardam edıär we ahyrky önümi göıberıän pudaklara goımak üçin suışürintgileriň möçberini köpeltmäge mümkinçilik döredıär.

Eııäm birinji döwürde pudaklaryň, importyň ornuny tutıan, sarp ediş bazary bolan azyk, tikin, trikotaŹ ıaly önümleri bolup bilerler. Olar hem öz gezeginde ykdysadyıetiň beıleki pudaklaryna maıa goımak üçin serişdeleriň toplanmagyna ıardam ederler.

Göz öňünde tutulan çäreleriň ıerine ıetirilmegi tehnologiıalaryň täzelenmek derejesini 2005-nji ıylda şu wagtkysyndan üç esse köpeltmäge mümnikçilik berer.

Ikinji döwürde (2006-2010ı.ı.) daşary bazara we içerki bazara niıetlenen, esasy ıöriteleşdirilen önümçiliklere hyzmat etmek bilen baglanyşykly ylmy köp talap edıän we ıokary tehnologiıaly pudaklar, maşyn we pribor gurluşygy ösdüriler.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy