Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Himiýa instituty: öz-özüňi maliýeleşdirmek we innowasiýalar

2021-01-08

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň laboratoriýalarynyň ählisi täze ýyldan doly hojalyk hasaplaşygyna geçdiler.


Türkmen himiýaçy-alymlarynyň täze işläp taýýarlamalary

2020-12-01

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde ylymyň ornuny ýokarlandyrmak, dünýäniň we ýurdumyzyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny, täzeçil usullaryny hem-de ylmyň gazananlaryny peýdalanmagy giňeltmek boýunça öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň hünärmenleri ýerli çig mal serişdeleriniň esasynda dürli önümleriň we serişdeleriň öňümçiligini ýola goýmak ugrunda ägirt uly işleri alyp barýarlar.


Demir magdanyny baýlaşdyrylymagyň ykdysady taýdan peýdasy ýokarlandy

2020-11-16

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň ylmy işgärleriniň toparyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik baradaky döwlet gullugynyň 836 belgili patenti gowşuryldy.


Onlaýn görnüşli teleköpri aragatnaşygy arkaly halkara ylmy maslahat

2020-11-12

Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna bagyşlap, 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar hem-de Taryh we arheologiýa institutlarynyň gurnamagynda «Bitarap Türkmenistan — ÝUNESKO: taryhy we medeni ugurlarda halkara hyzmatdaşlyk» atly onlaýn görnüşli teleköpri aragatnaşygy arkaly halkara ylmy maslahatyny geçirmeklik göz öňünde tutulýar.


Himiýa institutynyň ylmy-barlag işleriniň ýygyndysy neşir edildi

2020-11-05

Ýygyndyda çap edilen elliden gowrak işi ylmy-barlag institutlarynyň, senagat kärhanalarynyň esasy işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň ylmy işgärleri ýerine ýetirdiler.


MYHMANSOÝERLIK — GOWUN BAÝLYGY

2020-11-04

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Häzirki döwürde ýurdumyzda bina edilen täze myhmanhanalarda adamlaryň özlerini öýlerinde ýalýarkaýyn duýmaklary üçin degerli sertler üpjün edilendir.


Köki — geçmişde. Şahalary — geljekde

2020-10-10

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde alym Arkadagymyz halkymyzyň, esasan hem ýaş nesliň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak, olaryň ruhubelent, bilimli, ylymly bolmagy üçin özüniň jöwher paýhasyndan döreden täze eserini — «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny halkyna peşgeş berdi.


TÜRKMEN YLMYNYŇ YNAMLY GADAMLARY

2020-09-17

Hormatly Prezidentimiz: «Ylym döwletiň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, biz Garaşsyz Watanymyzy okgunly ösdürmek, dünýäniň syýasy, ykdysady, medeni giňişligindäki bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin köp işleri amala aşyrýarys.


Önümçilik galyndylaryndan alynýan girdeji: antiseptic almagyň tehnologiýasy

2020-08-10

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleri çakyr we şeker önümçiliginiň galyndylaryndan organiki birleşmäni — izopropanol (izopropil spirtini) almagyň tehnologiýasyny işläp taýýarladylar.


Akyldar şahyryň sarpasy

2020-06-30

2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzda sinden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Mastymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän Medeniýet hepdeliginiň çäkleňnde halkara ylmy maslahatlara hem giň orun berilýär.


Türkmen alymlarynyň işläp taýýarlamalary: polat berkligi, hili ýokarlandyrylan bitum we sement... briketlenen ýüzärlik

2020-06-25

Mineral, gidromineral we uglewodorod çig malyny toplumlaýyn gaýtadan işlemegiň tehnologik esaslaryny işläp taýýarlamak — Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleriniň ylmy barlaglarynyň ileri tutulýan ugrudyr.


Türkmenistanda Ylymlar güni bellenildi

2020-06-13

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanda däp boýunça guralýan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy-amaly maslahat şu ýyl onlaýn görnüşde geçirilýär — foruma gatnaşyjy köpsanly daşary ýurtlular oňa wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşýarlar.


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de onlaýn-teleköpri arkaly geçirilýän halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara

2020-06-12


Ynsanperwerligiň aýdyň ýolunda

2020-05-29

«Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany ýylynda» BMG-niň ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habar, ýagny Türkmenistanyň Hökümetiniň ilatyň saglygyny goramak hem-de COVID—19 koronawirus ýokanjynyň pandemiýasyna garşy göreşmek boýunça hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory Tedros Gebreýesusyň adyna iberen hatynda beýan edilen çareler harada maglumatyň terjime edilip, dünýä ýaýradylmagy halkymyzyň milli Liderimize buýsanjyny has-da belende galdyrdy.


SAGDYNLYGYŇ MILLI GÖZBAŞLARY

2020-05-20

„Edebiýat we sungat” gazeti, 17.04.2020; 24.04.2020; 01.05.2020; 08.05.2020 sanlarynda çap edildi

11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy