Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Aşgabada — 140 ýyl: paýtagty ösdürmegiň innowasion ugry

2021-03-10

Ýurdumyzyň baş şäheriniň keşbi düýpgöter özgerip, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe sazlaşygyň we gözelligiň beýanyna öwrüldi.


Berkarar Döwletimiziň Bagtyyarlyk Döwrüniň ýyl yazgysy — 2020-nji ýyl
4. Ylym we bilim

2021-02-18

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ýakyn we orta geljek üçin ileri tutulýan ugurlaryny kesgitläp, innowasiýalaryň ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň ösüşiniň özeni bolmalydygyny nygtaýar. Onuň esasynda bolsa, ilkinji nobatda, ylym we bilim hem-de halkara gatnaşyklar bar. Munuň özi diňe bir täze tehnologiýalary ornaşdyrmakda däl, eýsem, milli ylym we bilim ulgamynyň mümkinçiliklerini ýokarlandyrmakda-da ähmiýetlidir.


Türkmen himiýaçy — alymlarynyň ýurdumyzyň derman önümçiligine goşandy

2021-02-01

Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ylmyň önümçilige işjeň goşulmagy babatynda öňde goýan wezipeleri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň himiýa institutynyň alymlarynyň işleriniň netijesinde öz beýanyny tapýar.


Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalary toplumlaýyn ösdürmegiň maksatnamasyna badalga berildi

2021-01-30

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ylmynyň ilkinji nobatdaky we geljegi uly wezipelerine ünsi çekip, milli ykdysadyýetimizi hem-de onuň pudaklaryny diwersifikasiýa ýoly bilen depginli ösdürmek maksady bilen Diýarymyzyň tebigy serişdelerini gaýtadan işlemek we özleşdirmek boýunça tehnologiýalary işläp taýýarlamagyň zerurdygyny nygtaýar.


Bazalt süýüminiň giň gerimi

2021-01-21

Himiýa institutynyň direktory, himiýa ylymlarynyň kandidaty Durdymyrat Gadamow Türkmenistanyň günbatar sebitlerindäki ýanardag gelip çykyşly bazalt magdanynyň ummasyz gorlary kompozit serişdeleri öndürmek babatda giň mümkinçilikleri açýar diýip pikir edýär.


Taryhy-medeni miras — milletiň ruhy baýlygynyň binýady

2021-01-20

Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy- köpçülikleýin žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy.


Himiýa instituty: öz-özüňi maliýeleşdirmek we innowasiýalar

2021-01-08

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň laboratoriýalarynyň ählisi täze ýyldan doly hojalyk hasaplaşygyna geçdiler.


Türkmen himiýaçy-alymlarynyň täze işläp taýýarlamalary

2020-12-01

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşinde ylymyň ornuny ýokarlandyrmak, dünýäniň we ýurdumyzyň öňdebaryjy tehnologiýalaryny, täzeçil usullaryny hem-de ylmyň gazananlaryny peýdalanmagy giňeltmek boýunça öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň hünärmenleri ýerli çig mal serişdeleriniň esasynda dürli önümleriň we serişdeleriň öňümçiligini ýola goýmak ugrunda ägirt uly işleri alyp barýarlar.


Demir magdanyny baýlaşdyrylymagyň ykdysady taýdan peýdasy ýokarlandy

2020-11-16

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň ylmy işgärleriniň toparyna Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň Intellektual eýeçilik baradaky döwlet gullugynyň 836 belgili patenti gowşuryldy.


Onlaýn görnüşli teleköpri aragatnaşygy arkaly halkara ylmy maslahat

2020-11-12

Türkmenistan döwletimiziň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk toýuna bagyşlap, 2020-nji ýylyň 4-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar hem-de Taryh we arheologiýa institutlarynyň gurnamagynda «Bitarap Türkmenistan — ÝUNESKO: taryhy we medeni ugurlarda halkara hyzmatdaşlyk» atly onlaýn görnüşli teleköpri aragatnaşygy arkaly halkara ylmy maslahatyny geçirmeklik göz öňünde tutulýar.


Himiýa institutynyň ylmy-barlag işleriniň ýygyndysy neşir edildi

2020-11-05

Ýygyndyda çap edilen elliden gowrak işi ylmy-barlag institutlarynyň, senagat kärhanalarynyň esasy işgärleri, ýokary okuw mekdepleriniň ylmy işgärleri ýerine ýetirdiler.


MYHMANSOÝERLIK — GOWUN BAÝLYGY

2020-11-04

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda: «Häzirki döwürde ýurdumyzda bina edilen täze myhmanhanalarda adamlaryň özlerini öýlerinde ýalýarkaýyn duýmaklary üçin degerli sertler üpjün edilendir.


Köki — geçmişde. Şahalary — geljekde

2020-10-10

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 29 ýyllyk baýramçylygynyň öňüsyrasynda hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk toýuna barýan günlerimizde alym Arkadagymyz halkymyzyň, esasan hem ýaş nesliň ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak, olaryň ruhubelent, bilimli, ylymly bolmagy üçin özüniň jöwher paýhasyndan döreden täze eserini — «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabyny halkyna peşgeş berdi.


TÜRKMEN YLMYNYŇ YNAMLY GADAMLARY

2020-09-17

Hormatly Prezidentimiz: «Ylym döwletiň kuwwatydyr. Şoňa görä-de, biz Garaşsyz Watanymyzy okgunly ösdürmek, dünýäniň syýasy, ykdysady, medeni giňişligindäki bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak üçin köp işleri amala aşyrýarys.


Önümçilik galyndylaryndan alynýan girdeji: antiseptic almagyň tehnologiýasy

2020-08-10

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň işgärleri çakyr we şeker önümçiliginiň galyndylaryndan organiki birleşmäni — izopropanol (izopropil spirtini) almagyň tehnologiýasyny işläp taýýarladylar.

12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy