Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Aýdyň hem belent maksatlar

2020-03-15

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halk hojalygynyň her bir ulgamynyň, pudagynyň işiniň ylmy taýdan guralmagy, ösdürilmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwwatyny berkidip, berkarar döwletimiziň dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesine çykmagyna mümkinçilik berdi.


TÜRKMEN-AZERBAÝJAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ DÖWREBAP SEPGITLERI

2020-03-14

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary hem içeri syýasaty netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ýakyn-u-alysdaky ýurtlar bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär.


Bagy-bossan Aşgabat

2020-02-23

Hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli parasaty bilen daşky gurşawy goramak, tebigata aýawly çemeleşmek, onuň gözelligini baýlaşdyrmak, ýurdumyzy gür baglyga öwürmek döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrüldi.


YLYM — DOWLETIŇ KUWWATY, JEMGYÝETI HEREKETLENDIRIJI GÜÝÇ

2020-02-08

Hormatly Prezldentlmiziň 2-nji fewralda gol çeken Buýrugyna laýyklykda, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz Watanymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri ylmy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine, ylym-bilim, medeniýet ulgamlaryna ylmyň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny medeniýetini, sungatyny dilini we edebiýatyny ylmy esaslarda öwrenmek hem-de ýokary derejeli hünärmenleri we ylmy işgärleri taýýarlamak maksady bilen, 2020-nji ýylda ylmyň ugurlary boýunça aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň hem-de alymlyk derejelehne dalaşgärlige hasaba alynjak dalaşgärleriň, şeýle-de kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tassyklandy.


BITARAPLYK ÝOLY — YKDYSADY ROWAÇLYGYŇ BINÝADY

2020-02-07

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygyna şu ýyl çärýek asyr dolýar. Şonuň üçin ýurdumyzda 2020-nji ýyl «Türkmenistan — Bitaraplysyň mekany» diýlip yglan edildi.


Galyndydan täze önüm

2020-02-02

Hormatly Prezidentimiziň amaly barlaglaryň netijeliligini ýokarlandyrmak baradaky tabşyryklaryndan ugur alyp, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň alymlary şaly şulhasyny gaýtadan işlemek we senagat, oba hojalyk toplumlarynda ulanmak boýunça ylmy-barlaglaryň üstünde işleýärler.


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2019-njy ýyl: Ylym we bilim

2020-01-18

Watanymyzyň ösüşinde ileri tutulýan ugurlaryň biri bolan ylym we bilim ulgamynda 2019-njy ýylda bolup geçen aýratyn ähmiýetli wakalara syn berlende olaryň turuwbaşdan beýan edilişiniň yzygiderlilik ýörelgesinden çykmak zerurlygy döreýär. Çünki Watanymyzyň ylmyny mundan beýläk-de kämilleşdirmek işinde 12-nji iýun ähmiýetli sene boldy.


Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl Gutlagy

2020-01-02


Ylym — jemgyýetiň hereketlendiriji güýji

2019-08-03

Milli Liderimiziň düýpli we amaly ylmy ösdürmek, onuň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirýän täzeçillikli syýasaty netijesinde möhüm ylmy-tehnologik işläp taýýarlamalaryň hil taýdan täze ugurlaryny döretmek boýunça üstünlikli işler alnyp barylýar, adam maýasyny kemala getirmek, zehinli ýaşlary ýokary tehnologiýalar ulgamyna çekmek üçin zerur işler durmuşa geçirilýär.


Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde

2019-06-12

Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem dünýäniň 20 ýurdunyň ylmy toparlarynyň mugallymlary we ýaş alymlary gatnaşdy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden çykyşy

2019-06-12

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden çykyşy


OSUŞ-OZGERIŞLERIN BINÝADY

2019-06-12

Arkadag Prezidentimiziň ak pata bermegl bilen 2014-nji ýylyň 12-nji iýunynda açylan, köpugurly ylmy barlaglary alyp barmaga, nano, bio, maglumat tehnologiýalarynyň we himiki ylmy barlag laryň esasynda bäsleşlge ukyply maddy we energiýa tygşytlaýjy, ekologiýa taýdan howpsuztehnologiýalary, innowasiýalary Işläp taýýarlamaga, önümçiligeornaşdyrmaga, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ylmýesasda ösüşini goldamaga gönükdirilen Tehnologiýalar merkezinin döredilenine şu ýyl 5 ýyl bolýar.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi

2019-06-12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirdi.


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl: ylym we bilim

2019-02-27

Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolan ylym we bilim ulgamlarynda durmuşa geçirilen möhüm özgertmelere we şanly wakalara beslendi.


Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk boýunça hökümet mejlisini geçirdi

2019-01-30

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk boýunça Ministrler Kabinetiniň käbir agzalary bilen nobatdaky mejlisi geçirdi.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy