Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Innowasion tehnologiýalar — halkara ylmy maslahatyň wekilleriniň üns merkezinde

2019-06-12

Paýtagtymyzda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahat açyldy. Ylymlar gününe bagyşlanan foruma türkmen alymlary, şeýle hem dünýäniň 20 ýurdunyň ylmy toparlarynyň mugallymlary we ýaş alymlary gatnaşdy.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden çykyşy

2019-06-12

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda geçirilen maslahatda eden çykyşy


OSUŞ-OZGERIŞLERIN BINÝADY

2019-06-12

Arkadag Prezidentimiziň ak pata bermegl bilen 2014-nji ýylyň 12-nji iýunynda açylan, köpugurly ylmy barlaglary alyp barmaga, nano, bio, maglumat tehnologiýalarynyň we himiki ylmy barlag laryň esasynda bäsleşlge ukyply maddy we energiýa tygşytlaýjy, ekologiýa taýdan howpsuztehnologiýalary, innowasiýalary Işläp taýýarlamaga, önümçiligeornaşdyrmaga, milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ylmýesasda ösüşini goldamaga gönükdirilen Tehnologiýalar merkezinin döredilenine şu ýyl 5 ýyl bolýar.


Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda maslahat geçirdi

2019-06-12

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ylymlar akademiýasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar gününe bagyşlanan maslahat geçirdi.


Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ýyl ýazgysy — 2018-nji ýyl: ylym we bilim

2019-02-27

Geçen ýyl hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolan ylym we bilim ulgamlarynda durmuşa geçirilen möhüm özgertmelere we şanly wakalara beslendi.


Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk boýunça hökümet mejlisini geçirdi

2019-01-30

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk boýunça Ministrler Kabinetiniň käbir agzalary bilen nobatdaky mejlisi geçirdi.


Resmi habarlar

2019-01-30

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ykdysadyýetimizde tutýan ornuny ýokarlandyrmak, ylmyň gazananlarynyň bäsleşige ukyplylygyny üpjün etmek, ylmy-barlag edaralarynyň alyp barýan....


Türkmen ylmynyň ägirtleri: Sary Karanowyň doglan gününiň 110 ýyllygyna

2019-01-24

Uly adamlaryň: «Ulalaňda kim boljak?» diýen sowalyna jogap beren çagalaryň köpüsi göwün beren kärinde işlemez.


MALYM BAR — HALYM BAR

2019-01-19

Häzirki zaman maldarçylygynyň öňde-baryjy usullaryny, ösen innowasion tehnologiýalary pudaga ornaşdyrmak bilen, maldarçylygy senagat görnüşinde ösdürmäge ýurdumyzda örän uly ähmiýet berilýär.


Jemgyýetçilik ösüşiniň bähbidine ylmyň we işewürligiň hyzmatdaşlygy

2018-11-30

Ylym tutuş adamzadyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr, taryhda ösüşleriň binýadydyr.


Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2018-11-28

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenbaşy aýlagyndaky emeli adanyň ekoulgamy durnukly ösüşde

2018-11-25

Halkara deňiz portunyň gurluşygynda deňiz düýbünden çykarylan toprak Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda emeli ada döretmek üçin ulanylypdy.


II türkmen-hytaý ylmy-innowasion forumy

2018-11-23

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkara ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly üns berilýär, ýurdumyzyň ylym-bilim merkezleriniň dünýäniň öňdebaryjy ylym ojaklary bilen gatnaşyklary has işjeňleşýär.


BEÝIK ÖZGERTMELER YLMY AÇYŞLARA RUHLANDYRÝAR

2018-11-22

Milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdümyzyň ykdysadyýetini, ylym, bilim ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak, häzirki zaman enjamlary bilen üpjün etmek, ilkinji nobatda, ýokary tehnologiýaly innowasiýa merkezlerini we ylmy-barlag edaralaryny döretmek işleri durmuşa geçirilýär.


Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi

2018-11-20

Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda sanly ykdysadyýete bagyşlanan okuw maslahaty başlandy. Çäräni ýurdumyzyň Ylymlar Akademiýasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilelikde guradylar.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy