Habarlar


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Resmi habarlar

2019-01-30

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ykdysadyýetimizde tutýan ornuny ýokarlandyrmak, ylmyň gazananlarynyň bäsleşige ukyplylygyny üpjün etmek, ylmy-barlag edaralarynyň alyp barýan....


Türkmen ylmynyň ägirtleri: Sary Karanowyň doglan gününiň 110 ýyllygyna

2019-01-24

Uly adamlaryň: «Ulalaňda kim boljak?» diýen sowalyna jogap beren çagalaryň köpüsi göwün beren kärinde işlemez.


MALYM BAR — HALYM BAR

2019-01-19

Häzirki zaman maldarçylygynyň öňde-baryjy usullaryny, ösen innowasion tehnologiýalary pudaga ornaşdyrmak bilen, maldarçylygy senagat görnüşinde ösdürmäge ýurdumyzda örän uly ähmiýet berilýär.


Jemgyýetçilik ösüşiniň bähbidine ylmyň we işewürligiň hyzmatdaşlygy

2018-11-30

Ylym tutuş adamzadyň bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygydyr, taryhda ösüşleriň binýadydyr.


Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

2018-11-28

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn edaralaryň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda nobatdaky wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi.


Türkmenbaşy aýlagyndaky emeli adanyň ekoulgamy durnukly ösüşde

2018-11-25

Halkara deňiz portunyň gurluşygynda deňiz düýbünden çykarylan toprak Türkmenbaşy şäheriniň golaýynda emeli ada döretmek üçin ulanylypdy.


II türkmen-hytaý ylmy-innowasion forumy

2018-11-23

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen halkara ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly üns berilýär, ýurdumyzyň ylym-bilim merkezleriniň dünýäniň öňdebaryjy ylym ojaklary bilen gatnaşyklary has işjeňleşýär.


BEÝIK ÖZGERTMELER YLMY AÇYŞLARA RUHLANDYRÝAR

2018-11-22

Milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdümyzyň ykdysadyýetini, ylym, bilim ulgamlaryny döwrebaplaşdyrmak, häzirki zaman enjamlary bilen üpjün etmek, ilkinji nobatda, ýokary tehnologiýaly innowasiýa merkezlerini we ylmy-barlag edaralaryny döretmek işleri durmuşa geçirilýär.


Sanly ykdysadyýet ulgamynda dünýä tejribesiniň öwrenilişi

2018-11-20

Şu gün paýtagtymyzyň «Ýyldyz» myhmanhanasynda sanly ykdysadyýete bagyşlanan okuw maslahaty başlandy. Çäräni ýurdumyzyň Ylymlar Akademiýasy we Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy bilelikde guradylar.


Alymlaryň ýaş nesli — ylmyň we ýurdumyzyň geljegi

2018-11-06

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça Oguzhan adyndaky In˛ener-tehnologiýalar uniwersitetinde ýaşlaryň ýurdumyzyň ylmyny has-da ösdürmäge giňden gatnaşmagyna bagyşlanan «Ýaş alymlar — berkararlygyň binýady» atly maslahat geçirildi.


2018-nji ýylyň 6-nji oktýabrynda «Halk hakydasyna hormat» atly makalasy «Türkmenistan» gazetinde çap edildi.

2018-10-08


Düýedarçygyň ykdysady geljegi we ylmy çemeleşmeler

2018-09-24

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Maldarçylyk we weterinariýa institutynyň alymlary pudagyň hünärmenleri bilen bilelikde dürli oba hojalyk mallarynyň genofonduny saklap galmak, olary kesellerden goramak, öri meýdanlaryndan rejeli peýdalanmak boýunça barlaglary geçirýärler.


Suw hojalygy pudagynyň hünärmenleri suwdan rejeli peýdalanmagyň wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2018-07-13

Türkmenmistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak — durnukly ösüşiň esasy» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.


«Miras» žurnaly: milli medeni miras wagyz edilýär

2018-07-11

Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar institutynyň her çärýekde çykýan ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň birinji sany 2018-nji ýyl üçin neşiriň sanlarynyň tapgyryny açýar, ol öz sahypalarynda halkymyzyň baý taryhy-medeni mirasy barada söhbet edýär.


Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça geçirilen bäsleşigiň ýeňijilerine

2018-06-12

11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy