Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on birinji güni

2017-09-27


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: onunjy gün

2017-09-26


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: dokuzynjy gün

2017-09-25


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: sekizinji gün

2017-09-24


Aşgabat 2017 oýunlarynyň altynjy güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat

2017-09-22


Aşgabat 2017 oýunlarynyň bäşinji güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat

2017-09-21


Surat galereýasy: Aşgabat 2017-niň dördünji güni

2017-09-20


Oýunlaryň dördünji güni Türkmenistanyň öňdeligini tassyklady

2017-09-20

Olimpiýa şäherçesinde «Aşgabat 2017» oýunlary dowam edýär. Şu gün sportuň 11 görnüşI boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy.


Aşgabat 2017: 18-nji sentýabrda bolup geçjek wakalar barada gysgaça maglumat

2017-09-19


TYA-nyň Taryh institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-09-13

2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrda TYA-nyň Taryh institutynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzdaÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi mynasybetli «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary — halkara neşir bäsleşiginiň ýeňijileri

2017-09-12

Otuzynjy Moskwa halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde GDA döwletleriniň «Kitap sungaty» ...


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-09-12

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli «Sport sagdynlygyň, ruhubelentligiň we dostlugyň gözbaşydyr» atly ylmy maslahaty geçirildi.


Energetika ulgamyndaky ösüşlere bagyşlanyldy

2017-09-11

Öňňin Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde TYA-nyň, Türkmen döwlet energetika institutynyň we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň bilelikde guramagynda ...


Pissäniň tejribe nusgalary Botanika bagynyň alymlaryny ýokary hasyllylygy bilen begendirdi

2017-09-05

Pissäniň tebigatda saklanyp galmagyny gazanmak, şeýle hem bioköpdürlüligi saklamak-onuň bilen iýmitlnýän haýwanalry goramak maksady bilen hünärmenler olaryň ösýän ýeriniň çägini giňeltmek boýunça iş geçirýärler.


Alymlar gara mallaryň netijeli tohumlaryny döretmek ugrunda iş alyp barýarlar

2017-08-09

Mälim bolşy ýaly, maldarçylyk we guşçylyk toplumlaynyň birnäçesi bir ýyldan gowrak mundane ozal Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň garamagyna berildi.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy