Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2018-01-12

2018-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi.


Türkmenistanyň Prezidenti 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklady

2017-12-19

15-nji dekabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer S. Toýlyýew döwlet Baştutanymyzyň garamagyna Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Medeniýet ministrliginiň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek we dikeltmek baradaky milli müdirligi bilen bilelikde taýýarlan Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärliklerde gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň Döwlet maksatnamasyny hödürledi.


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-12-08

2017-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda halkara Bitaraplyk güni mynasybetli «Türkmen edebi mirasynda Bitaraplyk, parahatlyk we döwlet gurmak yörelgeleriň esaslary’’atly ylmy maslahaty geçirildi.


Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmagyň täze tapgyry birnäçe iri taslamalary özünde jemleýär

2017-11-20

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Ýaşulularyň maslahatynda ýakyn 7 ýyl üçin kabul edilen Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň maksatnamasyny tanyşdyrmak bilen, döwlet kadalaşdyrylyşynyň tutuş ulgamyny döwrebaplaşdyrmagy, ylmy-tehniki täzelikleri ornaşdyrmagy, ýurdumyzyň elektron senagaty pudagyny kemala getirmegi anyk maksatlaryň we wezipeleriň hatarynda kesgitledi.


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-11-17

2017-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi


Hasyl toýunyň öňüsyrasynda AST-daky özgertmere bagyşlanan ylmy duşuşyklaryň tapgyry geçirildi

2017-11-13

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Hasyl toýy mynasybetli gurnan çärelerine jemgyýetçilik wekilleri, alymlar we azyk senagaty hem-de oba hojalyk pudaklarynyň hünärmenleri ganaşdylar.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2017-10-20

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi.


Türkmenistan we Ýaponiýa seýsmologiýa gözegçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça taslamany durmuşa geçirýärler

2017-10-17

Ylymlar akademiýasynyň maslahatlar zalynda tebigy betbagtçylyklaryň töwekgelçiligni azaltmak babatda tejribe alyşmak boýunça türkmen- ýapon seminary geçirildi.


I Türkmen-hytaý ylmy-innowasiýa forumy öz işine başlady

2017-10-11

Paýtagtymyzda «Innowasiýalar, täze tehnologiýalary we olary önümçilige ornaşdyrmagyň meseleleri» atly I Türkmen-hytaý forumy açyldy.


TYA-nyň Taryh insitutynda «Taryhda unudylmadyk waka» atly ylmy -amaly maslahaty geçdi

2017-10-04


Aşgabat 2017-niň şowhunly ýapylyş dabarasy

2017-09-29

Olimpiýa stadionynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasy boldy


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda «Saglygyň sakasy ruhubelentlikdir» atly ylmy seminar-maslahaty geçirildi

2017-09-28


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on ikinji gün

2017-09-28


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: on birinji güni

2017-09-27


Aşgabat 2017-niň surat galereýasy we gündelik hasabat: onunjy gün

2017-09-26

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy