Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Aşgabat 2017 oýunlarynyň bäşinji güni üçin surat galereýasy hem-de gündelik hasabat

2017-09-21


Surat galereýasy: Aşgabat 2017-niň dördünji güni

2017-09-20


Oýunlaryň dördünji güni Türkmenistanyň öňdeligini tassyklady

2017-09-20

Olimpiýa şäherçesinde «Aşgabat 2017» oýunlary dowam edýär. Şu gün sportuň 11 görnüşI boýunça bäsleşikler geçirildi we olaryň bäşisinde medallar ugrundaky göreşler ýaýbaňlandyryldy.


Aşgabat 2017: 18-nji sentýabrda bolup geçjek wakalar barada gysgaça maglumat

2017-09-19


TYA-nyň Taryh institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-09-13

2017-nji ýylyň 12-nji sentýabrda TYA-nyň Taryh institutynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzdaÝapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi mynasybetli «Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.


Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary — halkara neşir bäsleşiginiň ýeňijileri

2017-09-12

Otuzynjy Moskwa halkara kitap sergi-ýarmarkasynyň çäklerinde GDA döwletleriniň «Kitap sungaty» ...


Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-09-12

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli «Sport sagdynlygyň, ruhubelentligiň we dostlugyň gözbaşydyr» atly ylmy maslahaty geçirildi.


Energetika ulgamyndaky ösüşlere bagyşlanyldy

2017-09-11

Öňňin Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde TYA-nyň, Türkmen döwlet energetika institutynyň we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň bilelikde guramagynda ...


Pissäniň tejribe nusgalary Botanika bagynyň alymlaryny ýokary hasyllylygy bilen begendirdi

2017-09-05

Pissäniň tebigatda saklanyp galmagyny gazanmak, şeýle hem bioköpdürlüligi saklamak-onuň bilen iýmitlnýän haýwanalry goramak maksady bilen hünärmenler olaryň ösýän ýeriniň çägini giňeltmek boýunça iş geçirýärler.


Alymlar gara mallaryň netijeli tohumlaryny döretmek ugrunda iş alyp barýarlar

2017-08-09

Mälim bolşy ýaly, maldarçylyk we guşçylyk toplumlaynyň birnäçesi bir ýyldan gowrak mundane ozal Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň garamagyna berildi.


Ýaş alymlar ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän ekinlere ideg etmegiň awtomatik usulyny işläp taýýarladylar

2017-08-05

Botaniki bag üçin innowasion tehnologiýalar — ulag we aragatnaşyk institutynyň Ýaş alymlar geňeşiniň täze oýlap tapan geljegi uly tilisimatydyr.


Türkmen alymlarynyň işläp taýýarlanlary uglewodorod çig malynyň alnyşynyň netijeliligini ýokarlandyrýar

2017-06-21

Türkmengaz" Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady.


Türkmenistanda Halkara ylmy maslahat geçirilýär

2017-06-13

Türkmen paýtagtynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady.


Türkmen ylmynyň ýaş zehinlerine sylaglar gowşuryldy

2017-06-13

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli paýtagtymyzda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl geçirilýän ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyıetçiligine hem-de «Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

2017-06-12

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy