Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda ylmy maslahaty geçirildi

2017-09-12

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary mynasybetli «Sport sagdynlygyň, ruhubelentligiň we dostlugyň gözbaşydyr» atly ylmy maslahaty geçirildi.


Energetika ulgamyndaky ösüşlere bagyşlanyldy

2017-09-11

Öňňin Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde TYA-nyň, Türkmen döwlet energetika institutynyň we Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň bilelikde guramagynda ...


Pissäniň tejribe nusgalary Botanika bagynyň alymlaryny ýokary hasyllylygy bilen begendirdi

2017-09-05

Pissäniň tebigatda saklanyp galmagyny gazanmak, şeýle hem bioköpdürlüligi saklamak-onuň bilen iýmitlnýän haýwanalry goramak maksady bilen hünärmenler olaryň ösýän ýeriniň çägini giňeltmek boýunça iş geçirýärler.


Alymlar gara mallaryň netijeli tohumlaryny döretmek ugrunda iş alyp barýarlar

2017-08-09

Mälim bolşy ýaly, maldarçylyk we guşçylyk toplumlaynyň birnäçesi bir ýyldan gowrak mundane ozal Türkmenistanyň Azyk senagaty döwlet birleşiginiň garamagyna berildi.


Ýaş alymlar ýyladyşhanalarda ýetişdirilýän ekinlere ideg etmegiň awtomatik usulyny işläp taýýarladylar

2017-08-05

Botaniki bag üçin innowasion tehnologiýalar — ulag we aragatnaşyk institutynyň Ýaş alymlar geňeşiniň täze oýlap tapan geljegi uly tilisimatydyr.


Türkmen alymlarynyň işläp taýýarlanlary uglewodorod çig malynyň alnyşynyň netijeliligini ýokarlandyrýar

2017-06-21

Türkmengaz" Döwlet konserniniň Tebigy gaz instituty ençeme ýyllaryň dowamynda uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde baý tejribe toplady.


Türkmenistanda Halkara ylmy maslahat geçirilýär

2017-06-13

Türkmen paýtagtynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahat öz işine başlady.


Türkmen ylmynyň ýaş zehinlerine sylaglar gowşuryldy

2017-06-13

Ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli paýtagtymyzda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl geçirilýän ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.


Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyıetçiligine hem-de «Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

2017-06-12


Ýaş alymlar merkeziniň işiniň ilkinji netijeleri jemlenildi

2017-06-10

Ylymlar gününiň öňüsyrasynda döwlet baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar birleşiginiň ýanynda döredilen Türkmenistanyň Ýaş alymlar merkeziniň mejlisi geçirildi.


Belli paleontolog Aman Nigarowyň «Türkmenistanyň gadymy pilleeri» atly kitaby çapdan çykdy

2017-06-01

Türkmenistanyň Döwlet medeni merkeziniň Döwlet muzeýinde Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe bagyşlanan çäre geçirildi.


Türkmen alymlary ösümlikleriň geobotanika kartasynyň üstüni doldurmak babatda iş alyp barýarlar

2017-04-04

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we dermanlyk ösümlikler institutynyň geobotanika laboratorýiasynyň we Gerbariý milli gaznasynyň işgärleri geljekki ylmy sapara taýýarlyk görýärler.


Ýaş türkmen alymlarynyň işläp taýýarlanlary netbuklary öndürmek boýunça taslama badalga berdi

2017-04-03

Türkmenistanyň Senagat minstrliginiň, Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň, şeýle hem ýurdumyzyň telekeçilik guramalarynyň birnäçesiniň wekilleri netbuklary öndürmek bilen baglanşykly meseleleri öwrenmek üçin Hytaýda iş sapary bilen boldylar.


Türkmenistanda hünärmenleri taýýarlamagyň innowasiýa häsiýetli we köp dilli ulgamy kemala gelýär

2017-02-06

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ylmyň we bilimiň üstünliklerimiziň binýadydygyny belläp, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe innowasiýalary we iň täze tehnologiýalary ulanmak arkaly giň möçberli maksatnamalaryň hem-de meýilnamalaryň durmuşa geçirilýändigini nygtaýar.


Ýaş alymlar merkeziniň birinji mejlisinde innowasion bilimiň ugurlary we ylymda dowamatlylyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-02-05

Oňa Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň agzalary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary, ylmy-barlag institutlarynyň işgärleri, şeýle hem talyp ýaşlar gatnaşdylar.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy