Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

2017-nji ýylda türkmen alymlary özboloşly taryhy-medeni ýadygärlik bolan Paryzdepede toplumlaýyn barlaglary dowam ederler

2017-01-15

Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýyly diýlip yglan edilen geçen ýylyň dowamynda Türkmenistanyä Ylymlar akademiýasynyň dürli institutlarynyň alymlary Paryzdepe ýadygärliginde toplumlaýyn barlaglar geçirdiler.


Ýaş alymlar merkezi ýaşlaryň ylmy-gözleg işlerini höweslendirer

2016-12-24

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda Ýaş alymlaryň merkezi dörediler.


Türkmenistan suw-ekologiýa wezipelerini çözmekde ylmy çemeleşmesini görkezýär

2016-10-03

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça milli parlamentiň deputatlaryndan, ministrlikleriň we edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlaryndan, şeýle hem ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalaryň, şol sanda Ýewropa Bileleşiginiň, ÝHHG-niň, UNDAF-yň, ÝUNISEF-iň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerinden ybarat düzümdäki wekiliýet «Altyn asyr» Türkmen kölüne sapar bilen bardylar.


Türkmenistanda alymlaryň halkara maslahaty geçirilýär

2016-06-13

Paýtagtymyzda milli senenamamyzyň ähmiýetli senesi bolan Ylymlar gününe bagyşlanan «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahat açyldy.


«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara

2016-06-13


Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Nebitgaz pudagyna innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak» ady bilen ylmy-praktiki maslahat geçirildi

2016-04-20

Maslahat biziň ýurdumyzyň milli ykdysadyýeti üçin strategiki häsiýete eýe bolan ýangyç-energetika toplumynda ylmy we maksatlaýyn praktiki ähmiýetli gözleg işlerini işjeňleşdirmäge gönükdirilendir.


Türkmenistanyň Prezidenti Кararlar gol çekdi

2016-04-11

Türkmenistanyň Prezidenti Кararlar gol çekdi


Ylmy-gumanitar ulgamy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2015-08-17

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň uly maslahatlar zalynda iş maslahaty geçirildi. Onda döwlet Baştutanymyzyň Ministrler Kabinetiniň 14-nji awgustda geçiren giňişleýin mejlisinde öňde goýan wezipeleriniň çäklerinde ylmy-gumanitar pudagy mundan beýläk-de ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


Aşgabatda halkara ylmy maslahat işini tamamlady

2015-06-14

Şu gün türkmen paýtagtynda «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara maslahatynyň ikinji-jemleýji güni boldy. Oňa dünýäniň 20-den gowrak ýurdundan görnükli alymlar gatnaşdylar.


Aşgabatda halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady

2014-11-17

Su gun paytagtymyzda “Arheologiya tapyndylaryny owrenmekde we muzeylesdirmekde Turkmenistanyn tejribesi” atly uc gunluk halkara ylmy maslahat oz isini tamamlady.


Milli Liderimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri hakyndaky ensiklopediıasynyň bäşinji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy

2013-09-02

Şu gün ıurdumyzyň Saglygy goraıyş we derman senagaty ministrliginiň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Prezidenti, lukmançylyk ylymlarynyň doktory, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň akademigi Gurbanguly Berdimuhamedowyň „Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” atly düıpli ylmy işiniň bäşinji jildiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy.


Köıtendagyň täze tapyndylary

2013-06-21

İUNESKO-nyň halkara bilermenleriniň türkmen ornitologlary bilen Köıtendaga bolan üçünji ekspedisiıasynyň çäklerinde geçirilen meıdan gözlegleri netijesinde guşlaryň ıerli görnüşleri üçin iki sany räze görnüşini ıüze çykardylar


Nowruz halklary parahatçylygyň, dostlugyň we döredijiligiň bähbidine birleşdirıär

2013-03-22

Türkmenistanyň Prezidenti „Nowruz-parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara maslahatyna gatnaşdy


Türkmenistan—ABŞ: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

2013-03-05

Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Miçigan uniwersitetiniň (Amerikanyň Birleşen Ştatlary) Düıpli ylymlar merkeziniň direktory...


Guga çigildemi

2013-02-25

Biziň ıurdumyzyň çäklerinde çigildemleriň 16 görnüşi: gyzyl gülli — Wilson, beıik, guşgy, Mihel, Guga, Boçanes we sary — Leman ıaly görnüşleri ösıär.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy