Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

GARAŞSYZLYK — BAGTYMYZ HEM BUÝSANJYMYZ

2021-12-01

28-nji noýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde geçirilen YHG-nyň 15-nji sammitinde bu guramanyň sylaglaryna mynasyp bolanlar yglan edildi. Düýn «Garagum» otelinde ýurdumyzyň meşhur taryhçy alymy ýazgylyç Orazgylyjowa «Taryh, medeniýet, edebiýat we şekiliendiriş sungaty» ugry boýunça abraýly sylag dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.


Türkmen dili — döwlet dili

2021-10-30

Beýik Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň öňüsyrasynda hormatly Prezidentimiziň «Garaşsyzlyk — bagtymyz» atly kitabynyň çapdan çykyp, okyjylar köpçüligine ýetirilmegi baýramçylyk şatlygymyzy has-da goşalandyrdy.


Gadymy Amulyň tapyndylary

2021-10-28

Amul häzirki Türkmenabadyň eteginde ýerleşýän uly orta asyr şäheridir. Amulyň geografik ýerleşişini Orta Amyderýanyň Kelif, Zemm, Nawidah we Farap ýaly beýleki dört şäheriniňki ýaly, amatly güzer ýeri kesgitläpdir.


Halkara ylmy hyzmatdaşlygy osdurip

2021-10-27

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlaryna innowasiýalary ornaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär.


BIOTEHNOLOGIÝALAR — GELJEGI ULY UGUR

2021-10-22

Berkarar döwtetimiziň bagtyýariyk döwründe milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek ugrunda giň gerimli özgertmeler maksatnamasy durmuşa geçirilýär. Sanly bilim ulgamyny ornaşdyrmakda hem-de ösdürmekde uly üstünlikler gazanylýar.


Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

2021-08-26

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Onuň dowamynda Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň alyp barýan işleriniň netijelerine we bu ugurda öňde durýan ilkinji derejeli wezipelere garaldy.


SEMZEK — TEBIGY MELHEM

2021-08-22

Ynsan ýaşaýşynyň bütin dowamynda ösümlikler, hususan-da, dermanlyk ösümlikler aýratyn orun tutýar. Sahawatly toprasymyzyň her bir künjeginde melhemlik häsiýetleri bolan ösümlikler siňden ýaýrandyr.


Merkezi Aziýa: Taryhdan şu güne

2021-08-18

Ýaňy-ýakynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmonyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň gatnaşmagyndaky Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygy ýokary derejede geçirildi.


KÖPUGURLY HYZMATDAŞLYGY ÖSDÜRMEK ÝOLUNDA

2021-08-15

«Awaza» milli syýahatçytykzolagynda 6-njy awgustda Gazagystan Respublikasynyň, Gyrgyz Respublikasynyň, Täjigistan Respublikasynyň, Türkmenistanyň hem-de Özbegistan Respublikasynyň Prezidentleriniň gatnaşmaklarynda geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky konsultatiw duşuşygy bu ýurtlaryň ösüş meýillerini beýan edýän, özara bähbitli hyzmatdaştygyň ýakyn döwür üçin ylalaşylan ugurlaryny kesgitleýän möhüm syýasyçäre boldy.


EKINLERI SUWARMAGYŇ INNOWASION TEHNOLOGIÝALARY

2021-08-02

Hormaty Prezidentimiziň Kararlary bilen tassyklanan «Türkmenistanda innowasiýa işini ösdürmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin Maksatnamasynyň», «Türkmenistanda ylmy barlaglaryň we innowasiýa tehnologiýalarynyň netijeliligini ýokartandyrmagyň 2017-2021-nji ýyllar üçin Döwiet maksatnamasynyň» çäginde «Ýeri we suwy tygşyty peýdalanmak, suwarymly ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulandyrmak, duza çydamly ekinleri ösdürip ýetişdirmek arkaly şorlaşan ýerleri özteşdirmek boýunça täze tehnologiýalary işläp düzmek we degişti teklipieri taýýarlamak» aty meýilnama boýunça türkmen alymlary tarapyndan yimy-barlag işieri ýerine ýetirilip, önümçilik ähmiýeti innowasion tehnologiýalar döredildi.


BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDA DÖRÄN GYMMATLYKLAR

2021-07-21

HormatlyPrezidentimizGurbanguly Berdimuhamedowyň beren gymmatly bahasyna görä, Türkmenistan Watanymyz ýedi müň kilometrden hem uzaklara uzap gidýän, iki müň ýyla golaý wagtlap dünýä halklaryna hyzmat eden Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi.


TÜRKMEN ARHEOLOGIÝASYNYŇ MEŞHUR ALYMY

2021-07-20

Gadymy Marguş döwletiniň taryhy barada söz açylanda, meşhur arheolog, Türkmenistanyň hormatly raýaty, akademik WiktorIwanowiç Sarianidi hakydaňda ör-boýuna galýar.


Ekologiýa taýdan arassa organiki dökünleri

2021-07-12

Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň intellektual eýeçilik boýunça döwlet gullugy Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň ylmy işgärler, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen döwlet oba hojalyk uniwersitetiniň guş galyndylaryny gaýtadan işlemek arkaly, ekologiýa taýdan arassa organiki mineral dökünleri almagyň täze usulyny teklip eden mugallymlar we talyplar toparyna oýlap tapyş üçin patent berdi.


Tehnologiýalar merkezinde

2021-07-04

Şu ýylyň 27-30-njy iýuny aralygynda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Baş sekretary Bagdat Amreýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Türkmenistana iş sapary boldy.


Ondebaryjy tehnologiýalar — rowaçlygyň bähbidine

2021-06-15

Hormatly Prezidentimiziň parasatiy baştutanlygynda Türkmenistan senagat taýdan ösen döwletleriň hataryna işjeň goşulyşýar. Ýurdumyzyň ylma we ýokary tehnologiýalara esaslanýan ykdysadyýeti dumukly ösýär.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy