Habarlar"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

"Gadymy Oguz iline Nowruz gelipdir"

2007-03-16

2007-nji ýylyň Nowruz aýynyň 16-synda Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşiň mejlishanasynda "Gadymy Oguz iline Nowruz gelipdir" atly temadan folklor bäsleşigi bolup geçdi.


"Juma Al-Majid" medeni miras merkeziniň ýolbaşçysy Juma Al-Majid bilen duşuşyk bolup

2007-03-10

2007-nji ýylyň Nowruz aýynyň 8-inde Türkmenbaşy adyndaky Türkmenistan Milli golýazmalar institutynyň mejlisler zalynda Birleşen Arap Emirlerikleriniň "Juma Al-Majid" medeni miras merkeziniň ýolbaşçysy Juma Al-Majid bilen duşuşyk bolup, oňa Türkmenistanda zähmet çekýän ylmy işgärler gatnaşdylar


Täze immunologiki çemeleşmäni işläp düzdüler

2004-01-20

Türkmen döwlet lukmançylyk inztitutynyň immunolog-alymlary holesistitleriň anyklamasyna we bu patologiýada derman otlaryň gaýnatmasynyň ulanylmagynyň netijeliliginiň kesgitlemesine baş-bütin täze — immunologiki çemeleşmäni işläp düzdüler.


Ýokanç endokarditiň kriterilerini we ony anyklamak we bejermek

2004-01-20

Kardiologiýa ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ýokanç endokarditiň kriterilerini we ony anyklamak we bejermek üçin täze çemeleşmeleri işläp düzdüler. Munuň netijesinde bolsa 80—90% çenli näsaglar gutulyp çykýar.


Azalmagyny ýüze çykarmaga

2004-01-20

Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň ylmy barlaglary Türkmenistanda soňky 10 ýylyň içinde öýken raky keselliligiň 7,6-dan 4,1 çneli, ölümliligiň bolsa 7,1-den 3,9 çenli azalmagyny ýüze çykarmaga mümkinçilik berdiler.


Lukmançylyk täzelikler

2004-01-15

Gurbansoltan eje adyndaky Enäniň we çaganyň saglygyny goramak ylmy-kliniki merkeziniň işgärleri ýüze çykarylan garyn-içege traktynyň ýokarky bölekleriniň bozulmalarynyň we çagalaryň giň ýaýran allergiki keslelleriniň kliniki-morfologiki we immunologiki aýratynlyklarynyň esasynda toplumlaýyn terapiýanyň tertibini işläp düzdüler we ornaşdyrdylar.

13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy