Habarlar

Türkmenistan—ABŞ: bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Maglumat
Habarlar
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
|< < Spisok > >| 

2013-03-05

05.03.2013

Şu gün Türkmenistanyň Bilim ministrliginde Miçigan uniwersitetiniň (Amerikanyň Birleşen Ştatlary) Düıpli ylymlar merkeziniň direktory, şu uniwersitetiň bilim fakultetiniň tebigy ylymlary okatmagyň we öwrediş tehnologiıalarynyň professory doktor Nensi Batler Songer bilen duşuşyk geçirildi.

Söhbetdeşligiň barşynda iki ıurduň ıokary okuw mekdepleriniň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bellenilişi ıaly, bu ugurda giňden tejribe alyşmak milli bilim ulgamyny has-da kämilleşdirmek babatda möhüm ugur boldy. Türkmenistanyň bilim edaralarynyň köpüsi daşary ıurtlaryň esasy ylym we bilim merkezleri bilen göni aragatnaşyklary ıola goıdular. Her ıyl bilim ulgamynda döwletara we pudagara ylalaşyklaryň esasynda türkmen ıaşlarynyň müňlerçesi dünıäniň dürli ıurtlarynyň, şol sanda ABŞ-nyň abraıly okuw mekdeplerine okuwa iberilıär.

Seminarlar, okuw maslahatlary we ıurdumyzyň hem-de dünıäniň birnäçe döwletleriniň bilim ulgamyndaky hünärmenleriniň bilelikdäki işleriniň beıleki görnüşleri netijeli ynsanperwerlik gatnaşyklaryny ıola goımagyň däp bolan guralyna öwrüldi.

Miçigan uniwersitetiniň Düıpli ylymlar merkeziniň direktory doktor Nensi Batler Songeriň biziň ıurdumyza saparynyň çäklerinde ıokary okuw.

Türkmen Döwlet habarlar gullugy

Tükrmenstan: altyn asyr

|< < Spisok > >| 
e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy