Makalar

GADYMY DÖWÜRLERDÄKI ATLARYŇ GORAG ESBAPLARY

Baş sahypaYlymlar akademiэasy
Maglumat
Makalar
Baş sahypa  Bize hat эaz  Atgarma
RSS 

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwPyragynyň hormat goýan ussady

Belli bolşy ýaly, musulman dünýäsiniň belli şahsyýetleriniň biri Ymam Ryzanyň manyly ömrüniň bir bölegi gadymy Merwde geçipdir. Ymam Ryzanyň doly ady Aly ibn Musa Kazymdyr. Ol musulman halklarynyň belent hezzet-hormaty, beýikligiň alamaty hasap edilýän on iki ymamyň sekizinjisidir.

MAGTYMGULY, SÖZLEGIL SEN HER BAPDAN...

Türkmen edebiýatynyň taryhyndan mälim bolşy ýaly täze edebi çemeleşmeler arkaly döredijiligiň kämil nusgasyny döreden beýik söz ussatlarymyzyň mirasynda täze ýola, täze döwre, täze ýaşaýyş-durmuş gatnaşyklaryna bolan çagyryş eriş-argaç bolup geçýär. Magtymguly Pyragy we Jelaleddin Rumy hem umumadamzat gatnaşyklarynyň sazlaşygyny döretmäge gönükdirilen ugurlary saýlap alyp, ýaşaýşa döredijilikli çemeleşmek, bilimiňi baýlaşdyrmak, dostluk däplerini pugtalandyrmak ýaly bähbitli ýörelgeleri ösdüren akyldarlardyr.

Diýarymyzyň ustaşyr ulag kuwwaty artyar

Ýakynda deňze çykalgasy bolmadyk döwletleriň ulag ministrleriniň derejesinde geçirilen halkara maslahatyň barşynda Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky mümkinçilikieriniň ägirt uludygy ýene birýola aýan boldy. Taryhdan belli bolşyýaly, Ýewraziýanyň halkiarynyň durmuşynda Beýik Ýüpek ýoly ykdysady, medeni we syýasy taýdan uly ähmiýet berlen sebitara ýol geçelgesi hasaplandy.

Dünyäde ýeke-täk golýazma

Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary hem goldaw-hemaýatlary netijesinde türkmeniň gelip çykyşyny gadymy orta asyrlara we häzirki döwre degişli taryhyny, edebiýatyny, milli medenimirasyny, asyrlar içre halkyň adyny şöhratlandyryp gelen maddy we ruhy baýlyklaryny öwrenmäge, olary döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürmek arkaly zamanamyzyň öňe çykaran möhüm we gündelik durmuşy üçin zerur düşünjeleri, täze maksatlary çuňlaşdyrmak bilen, bu ugurda halkara gatnaşyklary pugtalandyrmaga aýratyn üns berilýär.

AKGOÝUNLY DÖWLETINIŇ MEŞHUR ALYMLARY

Taryha ser satsak, kuwwatly türkmen döwletlerinde ylym-bilimiň ýokary derejede ösdürilendigine göz ýetirmek bolýar. Türkmen döwletleriniň hökümdarlary ylmyň ösmegi üçin alymlary öz ýurduna çagyryp, howandarlyk edipdirler. Akgoýunly türkmen döwletiniň hökümdary Uzyn Hasanyň bu ugurda amala aşyran işleri hem muna aýdyn mysaldyr.

HANLAR HANY BAÝRAM HAN

Halkymyzyň baý taryhy medeni we ruhy mirasy bar, Milli Liderimiziň rowaçlandyran halypa-şägirtlik ýörelgesinden ugur alyp, buýsançly taryhymyzy, medeni, ruhy mirasymyzy öwrenip, ýaş nesil watansöýüjilik, ynsanperwerlik ruhunda terbiýelemek, geçmişimiziň gymmatlyklaryny olaryň kalbyna ornaşdyrmak mukaddes borjumyzdyr.

GEÇMIŞIŇ BUÝSANÇLY ÝAŇY

Türkmen topragynda dörän gadymy medeniýetleriň biri-de ekerançylyk medeniýetidir. Jemgyýetçilik aňynyň ösmegi bilen, ýaşaýşyň maddy esaslary hem döräpdir. Dagdan akan çeşme-çaýlar ekerançylygyň ösmegi üçin amatly şertleri üpjün edipdir. Kadaly we dogry suwarylan ýagdaýynda, ekerançylyk ýerlerinden, köp suw sarp etmezden, bol hasyl almak mümkinçiligi döräpdir.

KEREMLI TOPRAGYŇ NYGMATY

Şu günler ak bazarlarymyzdaky berekedi görseň, gözüň dokunýar. Tekjelerde rejelenip goýlan gök-bakja ekinleriniň, dürii miweleriň deňinden biparh geçip bolmaýar. Aýratyn-da, behişdi nygmat bolan türkmen gawunynyň hoşboý ysy çar ýana bark urýar. Onsoň, biýarasynda bala öwrülýän uçmahy gawunlaryň diňe keremli türkmen topragynda bitýändigi baradaky hakykat kalbyňda uly buýsanç duýgusyny döredýär.

Abusagyt Abylhaýyr Mäne babadan pata alan seljuklar

Türkmen halkynyňgogamantaryhy asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alyp, Dünýätaryhynda öçmejek yz galdyrdy. Halkyň hakydasynda ebedi saklananbeýik şahsyýetler, parasatly akyldarlar we nusgawy şahyrlar milli buýsanjymyza öwrüldiler.

OL GÖRNÜKLI DILÇIDI

Häzirki wagtda gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň düzümine goşulan, şol wagtky Herrikgala obasynda 1922-nji ýylda dünýä inip, 69 ýaşynyň içinde aradan çykan, manyly ömrüniň dowamynda ussat mugallym, meşhur alym hem-de ylmyň uly guramaçysy hökmünde özüni tanatmagy başaran Bäşim Çaryýarowyň durmuşda we ylymda geçen ýoly türkmen alymlary, esasan-da, ýaş ylmy işgärler üçin görelde alarlyk mekdepdir.

SANLY YKDYSADYÝET — INNOWASION ÖSÜŞ

Ýurdumyzyň innowasion ösüşinde bazar gatnaşyklarynyň gerimini giňeltmek, döwletiň we hususy pudagyň hyzmatdaşlygyny işjeňleşdirmek arkaly ykdysady kuwwaty has-da berkitmek hem-de durnukly ösüşi üpjün etmek maksady bilen degişli işler geçirilýär.

«Paýhas çeşmesinden» damjalar

Pederlerimizdenmiras galan bu nakyl türkmen durmuşynda bedew atyň ornuny bütin aýdyňlygy bilen beýan edýär. Taryhyň uzakuzak heňňamlarynda bedew atlar türkmeniň uçar ganaty, aýagulagy, uzak ýolda ýoldaşy, wepadar dosty bolup gelipdir.

Golýazmalarda bedew waspy

Ýurdumyzda halkyň geçmiş mirasyny öwrenmekde we dikeltmekde uly işler alnyp barylýar. Golýazmalaryň, kitaplaryň gat-gat sahypalaryna siňen, gadymdan saklanyp galan taryhy we medeni mirasymyz giňden öwrenilýär.

«Ýurt binamyz gaýym bolsun, goýulsyn!»

Döwletlilik meselesi jemgyýetçilik-syýasy gatnaşyklardan durýar. Ol gatnaşyklar durmuşyň ahlak, däp-dessur, edim-gylym, hukuk kadalary ýaly görnüşleriniň kömegi bilen düzgünleşdirilýär. Şularyň hemmesiniň özara baglanyşygy bolsa döwri, jemgyýeti häslýetlendirýär.

Durnukly durmuş-ykdysadyösüşiň strategik maksatnamasy

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022—2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynyň» kabul edilmegi ýurduň täze döwür üçin uzak möhletlik ösüş ýoluny aýdyňlaşdyrdy.

«Gol göterip pata bersen...»

Gahryman Arkadagymyz «Ile döwlet geler bolsa,..» atly kitabynyň 4-nji babyny «Halypa-şägirtlik däpleri» diýip atlandyrýar we ata-babalarymyzdan miras galan halypa-şägirtlik mekdebine «Uly mekdep», «ýokary derejeli ruhy-ahlak mekdebi» diýip baha berýär.

Gadymy däp-dessurlaryň dabaralanmasy

Adamzat taryhyrtda dörän baýramçylyklaryň iň gadymylarynyň biri Nowruz baýramydyr. Nowruzyň dabaraly bellenilmegi köpleriň kalbyny joşa getiripdir, oňa hemmeler sabyrsyz garaşypdyriar, çünki ol musulmanlaryň Täzeýyl baýramydyr.

TÜRKMENLERIŇ TARYHYNDA DÖWLET BAŞTUTANYNY SAÝLAMAK DÄPLERI

Taryhy çeşmelere ser salanyňda, gadymyýetde türkmen halkynyň I ýaşaýyş-durmuşyny demokratik ýörelgelere esaslanyp ýöredendigini görmek bolýar. Türkmenler häzirki Türkmenistanyň çäklerinde we Ýer togalagynyň dürli künjeklerinde milli ýörelgäniň düzgünleri esasynda, agzybirlikde ýaşapdyrlar, taryhda meşhurlyk gazanan döwletleri gurupdyrlar.

Maglumatlar we kiberhowpsuzlyk

«Türkmenistanda 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, müşderilere internet ulgamy arkaly menzilara bank hyzmatlaryny hödürlemek boýunça yzygiderli işler alnyp barylýar. Elbetde, sanly ulgam köp işleri ýeňilleşdirýär, ýerine ýetirilýän amallary tizleşdirýär we wagty tygşytlaýar.

TÜRKMEN ALABAÝY WE ARHEOLOGIK MIRAS

Türkmen alabaýy halkymyzyň gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan milli mirasynyň ajaýyp nusgasy hasaplanýar. Hormatly Prezidentimiz: «Türkmen alabaýy adamkärçiligiň asyly ýörelgelerini özünde jemleýän „türkmençiligiň“ batyrlyk, merdanalyk, wepalylyk, sypaýylyk gatnaşyklarynyň alamatlandyrylmasydyr» diýip, bu jandara örän jaýdar häsiýetnama berýär.

«BU ÝOL TEJENE BARÝAR»

Taryhy tejribäni we häzirki zamanyň ösen tehnologiýasyny ösüşiň möhüm ugurlaryna öwren milli Liderimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda bolup geçýän özgerişler umumadamzat gymmatlyklarynda ileri tutulýan dünýägaraýşyň kämilliginiň, ýagny «Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygaryň ynsan mertebesini sarpalamagyň durmuş hakykaty bilen döredijilik ýollarynyň utgaşdyrylmagynyň aýdyň nyşanydyr.

ALAJA SUNGATY

Hormatly Prezidentimiziň ruhy-medeni gymmatlyklary ösdürmek boýunça alyp barýan parasatly syýasaty netijesinde türkmeniň medeniýeti, däp-dessurlary edebiýaty, sungaty dünýä derejesinde dabaralanýar.

HAZARÝAKA SEBITIŇ BALYKÇYLYK DÄP-DESSURLARY

Hormatly Prezidentimiz 13-nji ýanwarda ýurdumyzyň Balkan welaýatyna amala aşyran iş saparynyň dowamynda Hazaryň balyk awlanýan çägine baryp, bu ýerde balykçylar bilen duşuşdy hem-de balykçylyk hünäriniň aýratynlyklary, balykçylaryň iş we durmuş şertleri bilen gyzyklandy.

WATAN WASPY DILLERDE

Halkymyzyň köňül arzuwyndan hasyl bolan «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan täze, 2022-nji ýyly garşylaýan pursatlarymyzda hormatly Prezidentimiziň «Jan Watanym Türkmenistan!» atly ajaýyp goşgusyny halkymyza sowgat bermegi Türkmenistan döwletimiziň bagtyýar raýatlarynyň baýramçylyk şatlygyna şatlyk goşdy.

BARS — BAÝLYK

Berkarar döwletimiziň bastyýariyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ösüşlerden-ösüşlere barýan eziz Diýarymyzyň şöhratly taryhyna altyn harplar bilen ýazylan 2021-nji ýyl öz ornuny «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip atlandyrylan 2022-nji ýyla berdi.

«ÝAÝYLDY ÝUNUS ADY...»

Garaşsyzlygymyzy alanymyzdan soň, edebiýatymyzda ozal görülmedik täze ugur-millilige ýugrulan edebiýat döredi. Şol bir wagtyň özünde türkmen edebiýatynyň beýik şahsyýetleriniň täzeçe, hemmetaraplaýyn öwrenilmeginde täze ädimler ädildi.

Amulyň tasin tapyndylary

Geçmişde halklary jebisleşdiren Beýik Ýüpek ýolunyň bir şahasy Amul şäheriniň üstünden Beçip, onuň ykdysady we medeni ösüşine ýardam beripdir. Orta asyr ýazuw çeşmeleri, arheologik gazuwagtaryş işleriniň netijeleri Amulyň döreýiş taryhynyň gönüden-göni Amyderýa bilen baglanyşyklydygyna güwä geçýär.

SOLTAN JELALEDDIN HAKDA SÖZ

Merdana türkmen serkerdesi, hakyky Watan ogly Jelaleddin Menguberdiden söz açylanda, şahyr Seýitnazar Seýdiniň:

KEMALLY SÖZÜNDEN JAN BOLAR TÄZE...

Alym Arkadagymyz: «Döredijiligiň biserhetligi ussatlaryň ýeten belentliginde açylýar» diýip belleýär. Munuň aýdyň mysalyna türkmeniň dana Magtymgulusynyň döredijiliginde göz ýetirmek boýar.

BIJELI OGLAN AGLAMAZ

Döwlet derejesinde tutulýan toýlar, şanly baýramçylyklar ösen jemgyýetiň derejesine laýyk kaşaňtygy bilen göwün göteriji dabaralara beslenýär, şonuň bilen birlikde, olara milli äheň hem çaýylýar.

ATA GADYRY

Halk döredijiliginiň beýleki görnüşlerinde bolşy ýaly, nakyllardyr atalar sözleri hem köp nusgaly bolýar. Ýagny şol bir manyny berýän nakyl ýa-da atalar sözi her ýerde birhiliräk aýdylýar.

HER KIMIŇ ÖZ ORNY BAR

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynda şeýle diýilýär: «Türkmençilikde agzybirlik öýüň baş döwletidir. Agzybirlik maşgaladaky terbiýäniň özenini düzýär.

TAHYA

Ençeme asyrlaryň dowamynda türkmen zenanlary haly-palas dokamagyň, keçe salmagyň inçe syrlaryny, gaýma gaýap, keşde çekmegiň özboluşly tilsimlerini örän aýawly saklap, biziň günlerimize ýetiripdir. Her bir el işiniň özboluşiy dünýäsi bar.

ŞÄHRYSLAM — GEÇMIŞIŇ ÝAŇY

Hormatly Prezidentimiziň milli mirasymyzy, medeni gymmatlyklarymyzy, taryhy ýadygärlikleri öwrenmek, gorap we aýap saklamak, geljekki nesillere ýetirmek ugrunda alyp barýan işieri dünýä nusgalykdyr. Mähriban Arkadagymyzyň ylham joşgunyndan dörän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly ajaýyp eserini okanyňda, geçmişe gaýybana syýahat eden ýaly bolýarsyň.

SEÝITNAZAR SEÝDINIŇ TÄZE TAPYLAN ŞYGYRLARY

Hormatly Prezidentimiziň yzysiderli tagallalary netijesinde Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maddy gymmatlyklarymyz biien bir hatarda ruhy mirasymyzy, şunda ruhy gymmatlyklarymyzyň gözbaşy bolan golýazma çeşmelerini, halk döredijilik eserlerini, rowaýatlary toplamak, ylmy esasda töwerekleýin öwrenmek, neşir etmek, geljekki nesiller üçin aýap saklamak babatda ägirt uly işler edilýär.

Mertebe sütüni

Durmuşyň ähli ugurlarynda aýalaryň erkekler bilen deň hatarda hukuklara, mümkinçilikiere, jogapkärçilikiere eýe bolmagy babatdaky garaýyş türkmen jemgyýetiniň taryhyň çuňlugyndan gözbaş alýan asylly ýörelgeleriniň biridir.

DÖWREBAP USULLAR, YLMY GÖZLEGLER

Hormatly Prezidentimiziň alymlaryň öňünde goýýan wezipelerinden ugur alyp, türkmen taryhçylary halkymyzyň geçmişini, arheologiýa gymmatlyklaryny, etnografiýa, antropologiýa meselelerini öwrenmekde degişli işleri durmuşa geçirýärler.

GADYMY KÖNEÜRGENÇ TARYHYŇ ŞÖHRATLY SAHYPALARYNDA

Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda: «Türkmenistan geografiýa taýdan Günbataryň we Gündogaryň köp ýurtlaryny özüne birikdiren bu ymgyr uly ýoluň çatrygynda ýerleşipdir» diýip belleýär.

GOLUNDA SAZ, DILINDE SÖZ

Türkmen topragy aýdyjydyr bagşylary, söz ussatlaryny dünýä beren toprakdyr. Nusgawy edebiýatymyzyň görnükli wekilleriniň biri-de, mukaddes türkmen topragyny, onuň ajaýyp tebigatyny, merdana halkymyzyň nusgalyk däp-dessurlaryny şygyrlarynda wasp eden Baýram şahyrdyr.

TÜRKMEN KÜLALÇYLYGY

Türkmen halkynyň taryhy we medeni mirasynyň kökleri taryhyň çuňlugyna siňip gidýär. Aziýanyň merkezinde, kerwen ýollarynyň çatrygynda ýerleşen bu gadymy topragyň özboluşly medeniýeti diňe bir saklanyp galmak bilen hem çäklenmän, ol özara medenigatnaşykiar, täsirlenmeler arkaly baýlaşdy we medeni taýdan ýakynlaşmalaryň barşynda düýpii ähmiýete eýe boldy.

«Bugdaýy bolanyň aýdymy bolar!»

Bugdaýyň gözüňi gamaşdyryp barýan tyllaýy şuglasynyň ýaýlyp ýatan giňişligi keremli topragyň bereket desterhanydyr.

ARKADAGYŇ DÖWLETLILIK TAGLYMATY

Hormatly Prezidentimiziň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitaby şeýle buýsançly jümleler bilen başlanýar: «Eziz il-halkym! Asmandan arkaly Zeminde zynatty ajaýyp Watanymyzyň taryhynyň beýik eýýamyna gadam basdyk.

GOWAÇANYŇ TÄZE SORTY

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky inžener-tehnoiogiýaiar uniwersitetiniň Umumy we amaiy bioiogiýa instituty yimyň bioiogiýa ugruny ösdürmek, tebigy baýiykiar boian ösümiik we haýwanat dünýäsini düýpii öwrenmek üçin ýöriteleşdirilen y/my edara boiup durýar.

ARKADAGYŇ HALYPA-ŞÄGIRTLIK MEKDEBI

Gahryman Arkadagymyz ýaş nesliň ýokary bilimli, kämil dünýägaraýyşly bolmagyny gazanmak, Watan söýgüsiniň belentliginde durmuşa döredijilikli çemeleşýän ýaşlary terbiýeläp ýetişdirmek ugrunda alyp barýan döwlet syýasatynyň içinden halypa-şägirtlik mekdebi eriş-argaç bolup geçýär.

«Kak daragyň, batly ýaňlansyn sesi!»

Berkarar döwletimiziň bagtyýariyk döwründe hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň baý milli mirasynyň çuňňur öwrenilmegine, halkymyza ýetirilmegine, onuň aýawly saklanylmagyna aýratyn üns berýär. Şol ünsüň netijesinde bu gün ata-babatarymyzdan miras galan maddy we ruhy gymmatlyklarymyzy ylmy esasda öwrenmäge giň mümkinçilikler döredilýär.

Aşgabat: geçmişden — şu güne

Şäherteriň döreýşidir ösüşiniň özboluşly aýratynlyklary bar. Bu meselede Beýik Ýüpek ýolunyň täsiri hem uly bolupdyr. Kerwen ýollarynyň ugrunda söwdanyň we hünärmentçilisiň ösmegi-de şäherleriň döremesiniň şertleriniň biridir.

Gadym türkmenýoly bilen

Türkmen halky her bir besenen zadynyň şanyna toý tutýar. Her toýuň hem özüne mahsus düzsün-kadalary, edim-sylymlary bolýar.

Türkmen gerçekleriniň gahrymançylykly ýoly

1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşy bütin adamzadyň taryhynda iň ýowuz harby çaknyşyklaryň biri hökmünde gaidy. Bu ýowuz uruşda dürli milletleriň wekilieri biien birlikde, türkmen haikynyň merdana oguiiary hem faşizme garşy el-ele berip söweşdiier.

Parahatçylyk we bitaraplyk: ruhy gözbaşlar

Hormatly Prezldentimiz «Turkmenistan — Bitaraplygyň mekany» atly kitabynda: «Haýsy asyr, haýsy zaman — parhy ýok, adamlar mydama parahat durmuşy isläpdirter, parahat durmuş halkiara rahatlyk hem ösüş, bagt hem eşret beripdir, Parahatçylyga söýgi, abadan ýaşaýyş halkiaryň arasyndaky dost-doganlygyň pugtalanmagyna itergi beripdir» diýmek bilen, türkmen halkynyň taryhyň ähli döwürlerinde-de parahatçylygyň tarapdary bolandygyny anyk mysallar arkaly delillendirýär.

Türkmen topragy — myhmansöýerligiň mekany

Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky söwda-ykdysady, medeni gatnaşyklar taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazylyp, biziň günlerimize çenli gelip ýetipdir.

Ussat şahyr hem görnükli döwlet işgäri

Türkmen edebiýatynda Baýram han Türkmeniň şygyrlary uly orun tutýar.

Hanlar hany Baýram han

Hormatly Prezidentimiziň geçmişde uly yz goýan taryhy şahsyýetierimiziň ömür ýoluny, olaryň goýup giden ruhy we ündew mirasyny çuňňur öwrenip, ýaş nesle ýetirmek baradaky sargytlaryna eýerilip, ýurdumyzda uly işier bitirilýär.

Baýram han Türkmeniň watançylyk hem ynsanperwerlik pelsepesi

Hormatly Prezidentimiziň Berkarardöwletimiziň bagtyýarlyk döwründe alyp barýan haik bähbitli başlangyçiary Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimizde halkymyzyň gözbaşyny ençeme ýüzýyllyklardan alyp gaýdýan şöhratly taryhyny, beýik akyldarlarynyň, meşhur şahsyýetleriniň, görnükli serkerdeleriniň ömür ýoluny, gymmatly edebi mirasyny öwrenmäge giň mümkinçilikier döredilýär.

Tebigatyň hem durmuşyň sazlaşygy

Nowruzyň getmegi bilen tebigat jana geiip, ynsan kaibynda joşgun emeie getiiýär. Her ýyi bahar aýynda beiieniiýän Nowruz baýramy ir zamaniardan gözbaş aiýar.

Tuýtatinler

Irki döwürde Nowruzda ýazlaga çykan gelin-gyzlar, ýaş ýigitler döwre gurap tans edip, tüýtätin aýdypdyrlar.

ŞUGLASY EGSILMEÝÄN ŞAMÇYRAG

Adamzat taryhynda nusgalyk işleri, ylmy-edebi mirasy bilen nesillere nusgalyk yz goýan beýik şahsyýetler barmak büküp sanardan köp. Şolaryň biri hem diňe bir türkmen halkynyň arasynda däl, eýsem gündogarda hem günbatarda köpgyraňly ylmy-ensiklopedik işleri, edebi-çeper eserleri bilen meşhurlyga eýe bolan lukman, pelsepeçi, şahyr Abu Aly ibn Sinadyr.

Ylym — eşretli durmuşyň gözbaşydyr häzirki zaman jemgyýetinde ynsanperwer ylymlarynyň orny

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizi durmuş-ykdysady, medeni taýdan ösdürmekde, dünýäniň ösen ýurtlarynyň hatarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmakda ylym ulgamyna aýratyn ähmiýet berilýär.

Ömrüm ylma bagyslan

Adamyň bäş barmagynyň deň bolmaýşy ýaly, her kimin durmuş ýoly hem dürli—dürli. Gömükli alym Allaberdi Nuryýewiň ylym alemine aralaşmagynda hem özboluşly aýratynlyk bar.

SYÝAHATÇY ISGENDER

Türkmen topragy ähli döwürlerde hem jahankeşdeleriň, syýahatçylaryň ünsüni özüne çekip gelipdir.

Tüňçe çaýy

Bereketli türkmen topragy, Garagum sährasy, türkmen halkynyň ajaýyp milli häsiýetleri, mertligi, myhmansöýerligi hakdaky gymmatly maglumatlar gadymy rim we grek taryhçylary Gerodotyň, Strabonyň, Ptolemeýiň, ...

Ekologıýa abadançylygynyň girewi

Ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek arkaly ekologiýa abadançylygyny we daşky gurşawyň goraglylygyny yzygiderli gowulan-dyrmak hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ekologiýa syýasatynyň ileri tutulýan wajyp ugurlarynyň biridir.

Tebigatyň taýsyz melhemi

Ýurdumyzda döwlet derejesinde geçirilýän saglygy goraýyş we öňüni alyş çäreleri netijesinde raýatlaryň sagdyn durmuşda ýaşamagy, döredijilikli zähmet çekmegi üçin ähli şertleriň döredilendigi guwandyryjy hakykatdyr.

TÜRKMEN-AZERBAÝJAN HYZMATDAŞLYGYNYŇ DÖWREBAP SEPGITLERI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň alyp barýan daşary hem içeri syýasaty netijesinde Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiz ýakyn-u-alysdaky ýurtlar bilen gatnaşyklary yzygiderli ösdürýär.

ŞÄHRYSLAM

Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy we bimöçber aladalary bilen «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýylynda medeni mirasymyzy ylmy taýdan çuňňur öwrenmek we döwrebap röwüşde dikeltmek işleri giň gerimde alnyp barylýar.

ARHEOLOGIÝA — GADYMYÝETIň DILI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her birgüni hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda täze-täze üstünliklere, rowaçlyklara beslenýär.

ROWAÇLYGYŇ GÖZBAŞY

Täze ýylyň ilkinji suni, ilkinji sagady, ilkinji minutlary rowaçlyklara beslenip geldi. Ýylyň ilkinji güni dünýä inen taýçanagyň altynsow reňkem, sakar tagmasydyr sekilem, taýçanaga ömrüniň ilkinji günlerinde Gahryman Arkadagymyzyň nazar salmagam döwletlilikden nyşan.

ÝAŞ ALYMLAR INNOWASIÝALAR DÜNÝASINDE

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça durmuşa geçirilýan ägirt uly işlerin netijesinde innowasiýalara esaslanýan we senagat taýdan ösen ykdysadyýeti kemala getirmekde uly üstünlikler gazanylýar.

YLMY ÖSÜŞLERIŇ OJAGY

Hormatly Prezidentimlz Türkmenistanyň Minlstrler Kabinetiniň täze ýyldaky ilkinji mejlisinde ýurdumyzyň ylym ulgamynyň işinin alnyp barlyşy bilen içsin gyzyklanyp, degişli ýolbaşçylara bu ulgamda işleriň täzeçe guralmagyna, iň täze usultärleri, hususanda, sanly ykdysadyýeti, täze innowasiýalary we nano tehnologiýalary ornaşdyrmakda, tebigaty öwrenişde ösüşiň täze belentliklerine ýetmekde ünsi has-da güýçlendirmegi tabşyrdy.

«Dünýäde atyň üstünden oňat tagt ýok, kitapdan gowy dost ýok»

Hormatly Prezidentimiziň Döwlet medeniýet merkezine baryp, Döwlet kitaphanasynyň işini ösdürmek hem-de ony giňeltmek barada beren gymmatly maslahatlary ýurdumyzda kitaphana işiniň kämilleşdirilmegi babatynda möhümdir.

ÝÜREKDEN ÝUREGE UZAÝAN ÝOLLAR

Milli Liderimizin belleýşi ýaly, Beýik Ýüpek ýolunyň köpasyrlyk tejribesi özara gatnaşyklaryň medeniýetinde, medeniýetlerin özara gatnaşygynda jemlenendir.

MAHMYT KAŞGARLYNYŇ DÜNÝÄ KARTASY

XI asyrda Mahmyt Kaşgarly (1008—1105) tarapyndan ýazylan türkmen diliniň iň gadymy sözlügi bolan «Diwany lügat at-türk» atly ensiklopediki sözlük — türki halklaryň etnografiýasy, folklýory, geografiýasy, däp-dessurlary, adatlary, nakyllary, tagamlary, baýramçylyklary, ýaraglary, lukmançylyk adalgalary ýaly köp sanly tematikany özünde jemleýän ajaýyp eserdir.

HALK HAKYDASYNA HORMAT

Ýurdumyzda her ýyl bellenilip geçilýän Hatyra gününde «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumyna gül çemenli baryp, Watan gahrymanlarymyzyň belent ruhunyň öňünde tagzym etmek, indi arzyly hem asylly däbe öwrüldi.

GADYMY GÜNDOGAR MEDENIÝETI

Hormatly Prezidentimiziň hemmetaraplaýyn goldawy netijesinde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynyň aprelinden oktýabr aýy aralygynda Germaniýanyň paýtagty Berliniň Täze muzeýinde «Margiana — Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyryň şalygy» atly sergi geçirilýär.

TÜRKMEN WE GYRGYZ DILLERINIŇ UMUMYLYKLARY

Hormatly Prezidentimiziň: «Goňşy we beýleki döwletler bilen özara bähbitli, dostlukly gatnaşyklarymyz gün-günden ösýär» diýip parasatly bellemegi, Türkmenistanyň söwdada, ykdysadyýetde, syýasatda we medeni gatnaşyklarda dünýäniň ençeme ýurtlary bilen hoşniýetli, dostlukly gatnaşyklarynyň ýylsaýyn ýokarlanýandygyny aňladýar.

GADYMY OGUZ ADATY

Beýik Seljukly döwletiniň meşhur weziri Nyzamalmülk «Syýasatnama» atly eserinde hökümdarlar barada şeýle diýýär: «Hökmigüýçli her döwürde bir adamy saýlap alyp, onuň şan-şöhratyny arşa çykarýar, oňa şalyk derejesini eçilýär.

GARAŞSYZ WATAN GOÝNUNDA

Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe, Gahryman Arkadagymyzyň parasatly syýasaty netijesinde, halkymyzyň mizemez agzybirligi dünýä ýaýyýar.

Sözi sarpaly alym

Halkymyz iňňän gadymy döwürlerden bäri ylma, bilime uly sarpa goýup gelýän halklaryň biri.

Ynsanperwerlik — kalplaryň küýsesi

Halkara forum GDA gatnaşyjy döwletleriň Ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça döwletara gaznasynyň guramagynda geçirildi.

Paryzdepe: taryhyň altyn sahypalary

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde halkymyzyň milli mirasyny öwrenmäge, ony dünýä ýaýmaga uly üns berilýär.

«TOMAGALY HUMAÝ KIMIN...»

Halkymyz gyz çagalara at dakanlarynda elmydama owadan atlary saýlamaga çalyşýarlar.

Türkmen dil bilime ösüş ýolunda

Berkarar diýarymyzda ylym-bilim ulgamyny özgertmek, ösdürmek, innowasiýalary giňden durmuşa ornaşdyrmak meselesi döwlet syýasatynyň esasy ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi.

Ylma ykbalyny baglan halypa

Hormatly Prizidetimiz geçen hepdäniň anna güni geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işi hakynda durup, diýarymyzyň uzak ýaşly raýatlary barada mähirli sözleri aýtdy.

TÜRKMEN BAÝDAGYNDA AÝ WE ÝYLDYZLAR

Türkmenler gadym wagtlardan bäri baýdaga aýratyn sarpa goýupdyrlar. «Baýdak» häzirki wagta çenli dilimizde işjeň ulanylyp gelnen gadymy türkmen sözüdir.

Deňiz-derýa leksikasy

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň baş milli maksatnamasyna laýyklykda döwletimiziň halk hojalygynyň ähli pudaklary, şol sanda deňiz we derýa ulaglar ulgamy hem döwrebaplaşdyrylýar, kämilleşdirilýär we dünýä ylmynyň soňky gazanan innowasion tehnologiýalarynyň esasynda ösdürilýär.

WATANY SÖÝMEGIŇ BELENT NUSGASY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda türkmen halkymyzyň milli medenýetine, mirasyna uly üns berilýär.

Hünärmentçilik bilen bagly söz düzümleri

Türkmen halky ylym-bilime hemişe belent sarpa goýup gelen halklaryň biri.

Türkmen diliniň leksikologiýasyna bagyşlanan derňew

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli ugurlarynyň, şol sanda ylym we bilim ulgamynyň has-da kämilleşmegine, rowaçlanmagyna, onuň dünýä ülňülerine laýyklykda ösdürilmegine giň ýol açyldy.

DAGDANLY TAÝMAZ, TAÝSA-DA GAÝMAZ

Türkmen bagşylary joşup aýdym aýdanlarynda aýdymyň öz şygyr bentleri bilen ugurdaş manyly sanamalary hem özlerinden goşup goýberýärler.

Milli mirasyň hazynasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda türkmeniň ruhy kämilligini, düşünje sagdynlygyny asyrlar boýy üpjün edip gelen milli mirasymyz çuňňur öwrenilýär.

GOWAÇANYŇ TOHUM ÇIGIDI: EKIŞ WE DÖWREBAP USUL

Hormatly Prezidentimiziň tabşyrygy esasynda ýurdumyzda gowaça ekişi 2018-nji ýylyň 23-nji martynda Ahal, Mary we Lebap welaýatlarynda, 28-nji martda bolsa Daşoguz welaýatynda abraýly ýaşulularyň ak pata bermegi bilen badalga aldy.

Ýollar Dehistana sary

Ata Watanymyz Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi hasaplanýar.

ENERGETIKA ULGAMY:
INNOWASION ÖSÜŞLER WE MÖHÜM WEZIPELER

Hormatly Prezidentimiziň şu ýylyň 23-nji fewralynda Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistan döwletimizde ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler bilen baglanyşykly taryhy ähmiýetli wakalar boldy.

ADALGALAR EDEBI DILIMIZIŇ GYMMATLYGYDYR

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly ýolbaşçylygynda döwletimiziň halk hojalygynyň ähli pudaklarynda, şol sanda ylym, bilim we medeniýet ulgamynda-da giň gerimli özgertmeler durmuşa geçirilýär.

TÜRKMEN AÝNA ÖNÜMÇILIGINIŇ TARYHYNDAN

Dünýä taryhynyň gatlaryna ösen medeniýetiň, sungatyň mekany bolup giren Türkmenistanyň gadymy ýadygärliklerinde geçirilýän arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüze çykarylan taryhy tapyndylar ylmy esasda öwrenilýär.

BEÝIK ÝÜPEK ÝOLUNYŇ UGRUNDAKY ŞÄHER

Soňky ýyllarda TYA-nyň Arheologiýa we etnografiýa instituty tarapyndan Nusaý — Ürgenç kerwen ýolunyň ugrunda ýerleşen Paryzdepe, Şährihaýbar ýaly ýadygärliklerde alnyp barylýan işler bellärliklidir.

AZAJYK DERDI AŞ BASAR

Gyzgynlygyndan hemem gyzyl burçuň ajysyndan ýaňa agzyňy ýakyp barýan unaş sowuklamanyň, dümewiň bire-bir emi.

GÜÝZ NYGMATLARY

TYA-nyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň Botanika bagynda hem ösümlik dünýäsiniň köpdürlüligini artdyrmak, olary gorap saklamak boýunça işler ylmy esasda alnyp barylýar.

AZIÝANY BAGLAN TÜRKMEN PÄLWANY

Türkmen milli göreşi medeniýetimiziň aýrylmaz bölegidir. Türkmen halky gadymy döwürlerden bäri göreş sungaty bilen içgin gyzyklanyp gelipdir.

Halyçylyk sungatynyň waspy

Halyçylyk sungaty uzak heňňamlarda timarlanyp, gitdigiçe owadanlanyp, türkmeni dünýä ýüzüne tanadyp gelen milli guwanjymyzdyr, halkyň ýüzüniň tuwagydyr.

Ylmy barlaglar we çözgütler

Daşky gurşawy goramak, ekologiýanyaýawlysaklamak bilen baglanyşykly meseleler häzirki zaman dünýäsinde esasy meseleleriň birine öwrüldi.

Himiya instatituty: Gin mumkinçilikler, aydyn maksatlar

Ýurdumyzda ylym-bilime, dünýä ylmynyň iň soňky gazananlaryny özleşdirmäge uly ähmiýet berilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň tagallalary bilen ylym-bilim ulgamyny kämilleşdirmek babatda, alymlaryň işine itergi bermek, türkmen ylmynyň taze binýadyny tutmak boýun-ça düýpli işler amala aşyrylýar.

PÄHIM-PARASAT ÇEŞMESI

Öňňin, 15-nji iýunda hormatly Prezldentimiziň paýtagtymyzda we Ahal welaýatynda alnyp barylýan işler bilen dikuçarda, guşuçar belentlikden tanyşlykda, akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň ýadygärlik heýkelini Köpetdagyň belentliginde ýerleşdirmek barada aýdanlary halkymyzda uly buýsanç duýgusyny döretdi.

Türkmen ylmynyň ýaş zehinlerıne sylaglar gowşuryldy

Şu gün ýurdumyzda giňden bellenilýän Ylymlar güni mynasybetli paýtagtymyzda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi we Ylymlar akademiýasy bilen bilelikde her ýyl geçirilýän ýaşlaryň arasynda ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.

Belent sepgitleri nazarlaýan ylmy döredijilik

Gadymy hem şöhratly taryhynda Änew, Nusaý, Dehistan, Marguş, Merw, Köneürgenç, Amul, Sarahs, Abywerd ýaly medeni ojaklary döredip, umumadamzat medeniýetiniň ösüşine uly goşant goşan türkmen halky ylym-bilime aýratyn sarpa goýup gelipdir.

Ylym — häzirki eýýamyň osüş guraly

Ylym biziň düşünjämizde, ýönekeýleşdirilip aýdylanda, döredijilikli işiň netijesidir.

Ylmyň meşhur ussatlary

Sagdynlygyn we ruhubelentligiň ýylynda ynsany bagtly, eşretli durmuşa ýetirýän güýç ylymdyr.

«IT GELDI — GUT GELDI»

Halkymyz «It geldi — gut geldi» diýýär. Gut sözi gadymy türkmen sözi bolup, ol bagt manysyny aňladýar.

GADYMYÝETE BAGYŞLANAN ÖMÜR

Öz durmuşyny türkmen topragyndan üzňe görmedik alym-arheolog Wiktor Iwanowiç Sarianidi ömrüniň köp bölegini türkmen sährasynda, has takygy, Garagum çölünde, gadymy ýadygärlikleri öwrenmek üçin gazuw-agtaryş işlerini alyp barmak bilen geçirdi.

MIRAS MUKADDESLIGI

«Mirasa sarpa soýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip atlandyrylan 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda geçiren wideoşekilli iş maslahatynda hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamynda toplanan maddy we ruhy gymmatlyklaryny gorap saklamagyň döwlet syýasatynyň möhüm ugry bolup durýandygyny aýratyn nygtady.

KÄMILLIK MEKDEBI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda bolup geçýän öz-gerişlikler halk hojalygynyň ähli pudaklaryny öz içine alyp, halkyň medeni babatda hem kämilleşmegine şert döredýär.

Şöhratly taryhymyz ruhy binýadymyz

Milli Liderimiz şu ýylyň 13-nji ýanwarynda il içinde Paryzdepe ady bilen meşhur bolan gadymy taryhy ýadygärlige baryp gördi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, örän baý medeni-taryhy ýadygärliklere eýe bolan bu toprakda geçmişde dünýä ýaň salan beýik işler bitirilipdir: şäherler döredilip, binalar gurlupdyr.

BAG — ZEMINIŇ ZYNATY

Şu ýylyň dowamynda paýtagtymyzda, onuň töwereklerinde hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynda agaç nahallarynyň 3 million düýbüni oturtmak bellenildi. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň baş şäheriniň binagärlik keşbini özgertmek hem-de abadanlaşdyrmak boýunça meýilnamalaryň öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegiň wajypdygyny sargyt edýär.

MILLI MIRASYMYZDA GAWUNYŇ ORNY

Edermen ekerançy daýhanlarymyzyň nesilme-nesil çekip gelýän päk zähmeti netijesinde sadymy döwürlerden şu günlere gelip ýeten maddy mirasymyz bolan gawunlar milletimizin ruhy mirasynda-da ykjam orun alypdyr: türkmen dilinde, däp-dessurlarynda, halk döredljiliginde gawun bilen bagly aýtgylaryň, durnukly söz düzümleriniň, rowaýatlaryň... giden ulgamyny görmek bolýarŞu toý günlerinde şolaryň kähirini ýatlasak, datly gawunlarymyzyň ýakymyna hem-deýokumyna sarpa goýdugymyz bolar.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň hünärmenleri ylmy ekspedisiýanyň maglumatlaryny toparlara bölýärler

Geobotanika we Milli gerbariý gaznasynyň, şeýle hem Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň barlaghanalarynda biziň ýurdumyzyň dürlik künjeklerine bolan ýazky ekspedisiýanyň barşynda toplanan maglumatlary we ösümlik materiallaryny işläp taýýarlamak boýunça işler alnyp barylýar.

TARYHYŇ ÝANY

Häzirki döwürde ata-babalarymyz tarapyndan bize miras galdyrylan milli baýlyklarymyz bolan taryhy ýadygärliklerimizi öwrenmäge, olarda rejeleýiş, öň ki durkuny dikeldiş işlerini geçirmäge hem-de täze nesle abat ýagdaýynda ýetirmäge, olar barada nesihat işlerini alyp barmaga giň ýol açyldy.

HÜWDI SANAWAÇLARY

Zenanyň şirin owazyna eýlenip, çagany uklatmak maksady bilen hiňlenilip aýdylýan sallançak başyndaky hüwdülerden başga-da, oňy ele alyp, bökdürip, hopba edip ýa-da aýagyň üstünde ýatyryp, yralaýan wagtyňda aýdylýan her hili çeper setirler hem folklor diýlip atlandyrylýan gymmatly hazynanyň içinde kän gabat gelýär.

GOWHERIň GYMMATYNY SARRAF BILER

Halkymyzyň ata-babadan gelýän halal we arassa ýoluny döwrebap dowam etdirýän hormatly Prezidentimiz türkmen halkynyň geçmiş taryhyny, edebiýatyny, sungatyny, milli däp-dessurlaryny täzeçil, töwerekleýin hem-de düýpli öwrenmegiň, nesillerimizi watansöýüjilik, halallyk, ynsan-perwerlik ruhunda terbiýele-mekde egsilmez hazyna bolan milli mirasymyzy dikeltmek bilen, halkymyzyň medeni-ruhy dünýäsini baýlaşdyrmagyň döwletimiziň gaýragoýulmasyz wezipeleriniň biridigini nygtaýar.

ÖSÜMLIKLERIN GENETIKA BANKY AZYK HOWPSUZLYGYNYŇ ESASY ŞERTI

Häzirki döwürde iň wajyp mesele­leriň biri hem ylym we önümçilik bähbitli ösümlikleriň tohumlarynyň asyl nusgalaryny genetika banklarynda saklamak hem-de olaryň nesil toplu­mynyň gorlaryny ýöriteleşdirilen ekin ýerlerinde diri görnüşde ösdürmek we öwrenmek bölüp durýar.

ÄHLI ÖSÜŞLERIŇ ÖZENI

Ýakynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Ýurdumyzy özgertmekde innowasion tehnologiýalar» atly ylmy maslahat geçirildi.

RÖWŞEN GELJEGIŇ KEPILI

Milli Liderimiz ylym ulgamyny ösdürmegiň, alnyp barylýan ylmy-barlag işlerinde ýokary netijeleri gazanmagyň esasy şerti hökmünde ýaş alymlaryň täze neslini terbiýeläp ýetiş-dirmäge aýratyn üns berýär.

YLMY AÇYŞLARA RUHLANDYRÝAR

Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanda düýpli we amaly ylymlary, innowasion senagaty ösdürmegi, ylmy, bilimi halka peýda berer ýaly derejä ýetirmegi wezipe edip goýdy we geljegi has uly bolan ylmyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitledi. Şol ugurlaryň biri hem ynsanperwer ylymlardyr.

AGZYBIRLIK WE WATANSÖÝÜJILIK MEKDEBI

Magtymgulynyň döredijiliginiň özeni türkmeniň gadymy hem baý halk döredijiligidir. Halkyň dünýa hakyndaky oýlanmalary, dünýa düşünmeleri ähli çuňlugy we danalygy bilen şahyryň döredijiligine siňipdir.

Türkmenistanda ösümlik dünýäsiniň köp dürliligini gorap saklamak boýunça uly gözleg işleri alnyp barylýar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa we derman ösümlikleri institutynyň Botanika bagynyň bu işi ýokary hünärli biolog-floristiçileri we sistematikaçylar amala aşyrýarlar. Bu işiň esasy ugry — daşary ýurtlaryň howa şertlerine uýgunlaşan ösümlikleri ýurduň howa-toprak şertlerine uýgunlaşdyrmak ýa-da introduksiýa, ösümlikleriň seýrek duş gelýän görnüşlerini goramak bolup durýar.

Arheologiýa: taryhy tapyndylaryň döwrebap seljermesi

Ýurdumyzyň çäginde ýerleşen taryhy ýadygärlikleri gorap saklamak, milli medeni mirasymyzy öwrenmek, wagyz etmek bilen baglanyşykly il-ýurt bähbitli işler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe has giň gerim bilen dowam etdirilýär.

Parfiýa atlary: geçmişden — şu güne

Merdana türkmen halkymyz gözbaşyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, edermen pederlerimizden şu günki bagtyýar nesillere miras galan behişdi bedewlerimizi milli buýsanjy saýyp arzylaýar.

ULY TOÝUŇ SÄHEDI: SANLARDAKY ROWAÇLYK ALAMATLARY

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Mirasa sar­pa goýmak, Watany özgertmek ýyly» diýlip atlandyrylan üstümizdäki ýylda eziz Watanymyzy mundan beýläk hem ösdürmek, özgertmek ugrunda alnyp barylýan ägirt işleriň her biri milli mirasa sarpa goýmak bilen utgaşdyrylýar.

Ösümlikleriň introduksiýasy derman önümçiligiň we başga birnäçe önümçiligiň öňünde täze mümkinçilikleri açýar

Bu prosess anyk, nätanyş ösümlik bilen alnyp barylýan işiň ykdysady we sosial maksada laýyklygyny, onuň ýerli flora bilen ekologik we biologik deňeşdirip bolujylygyny nazara almak bilen oýlanyşykly toplumlaýyn ylmy çemeleşmäni talap edýär.

Nusaý: şu günden gadymy geçmipe nazar

Özüniň milli medeni, edebi we taryhy gymmatlyklary bilen adamzat jemgyýetiniň ösmegine saldamly goşant goşan türkmen halkynyň geçmiş taryhyny çuňňur öwrenmek we dünýa ýaýmak Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň ileri tutudan ugurlarynyň biri bölüp durýar. Belent maksatlara beslenen bu ugurlary has-da ýaýbaňlandyrmak Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda giň gerime eýe bolýar.

Bezgli Deräniň Syry

Ol ýazgylar ilkinji gezek kiçi Bezegli deräniň diwar ýazgylarynda gabat gelýär. Diwar suratlary, alymlaryň pikirine görä, takmynan, 14 müň ýyl ozalrak döredilipdir. Şeýlelikde, şol gowak ýazgylaryndan 8 kilometr uzaklykda ýerleşýän Çendir jülgesiniň, Ak obasynyň, Gyzyl Ymam gonamçylygynyň gapdalynda, iki dagyň arasynda, beýik gumly dag depelerinde ýerleşen daş heýkelleriň ýaşy, takmynan, 10—11 müň ýyla golaýdyr. Şol ýadygärlikler birbada döremändir. Olar müňýyllyklaryň dowamynda ýasalypdyr. Şonuň üçin olaryň dörän wagty we daşky şekili asyrlar boýunça üýtgäp durupdyr.

REPETEK — OÜNÝÄ DEREJESINDÄKIGÖZELLIK

Repetek Döwlet biosfera goraghanasy 1927-nji ýylyň Garaşsyzlyk aýynyň 27-sinde Gündogar Garagumuň ajaýyp gara ojar tokaýlaryny hem-de onuň daş-töweregindäki meýdanlary gorap saklamak üçin döredildi. Goraghananyň wezjpesine Garagumuň çägeli çölüniň aýratyn, ÖTjboluşly iiýtgeşik ösümlik we haýwanat dünýäsini öwrenmek, goramak hem-de dikeltmek işleri girýär. Olardan başga-da, demir ýol duralgalarynyň, säginelgeleriň we öri meýdanlaryndaky guýularyň töwereklerini gök-bagçylyga öwürmäge uly iins berüýär.

TÜRKMEN "STOUNHEJI"!?

Türkmenistanyň biçak baý geçmişi bar. Bu gün Altyn depe, gadymy Merw, Coltan Sanjaryň mawzoleýyi, Köneürgenjiň binalary, Maşady-Misserian galalary, Nusaý galasy köpleri haýran galdyrýar. Bu ýadygärlikler dünýä siwilizasiýasynda aýratyn orun tutýar. Türkmenistanda olar bilen bir hatarda henize çenli doly öwrenilmedik ýadygärlikler hem az däldir.

Miras žurnaly, №1, 2020

M. Tuwakow
(Türkmenistan)

GADYMY DÖWÜRLERDÄKI ATLARYŇ GORAG ESBAPLARY

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň parasatly syýasaty netijesinde gözellikde, ýyndamlykda, gaýduwsyzlykda deňsiz-taýsyz bedewlerimiziň şan-şöhraty günsaýyn belende galýar, ussat seýislerimize döwlet derejesinde uly sarpa goýulýar. Milli Liderimiz: «Gadymdan bäri türkmen atşynaslary, seýisleri dünýäni haýran galdyran, asman atlary adyny alan gözel bedewleri ýetişdirip, olaryň tohum arassalygyny saklap, nesilden-nesle kämilleşdirip gelipdirler. Kaddy-kamaty, gylyk-häsiýeti bilen özüne bendi edýän behişdi bedewlerimiz ençeme asyrlaryň dowamynda merdana ata-babalarymyzyň Watan, ar-namys, mukaddes toprak üçin alyp baran söweşlerinde olaryň goşa ganaty, beýik ýeňişleriniň, ähli rowaçlyklarynyň ýarany bolupdyr» [1. 94] — diýip, şan-şöhraty dünýä dolan ahalteke bedewlerimize ýokary baha berýär. Hormatly Prezidentimiz beýleki ylmy-ensiklopedik kitaplarynda hem ahalteke bedewleri baradaky gymmatly maglumatlary beýan edýär [2,3,4,5].

Merdana ata-babalarymyz gözellikde sungat derejesine ýetirilen, toý-baýramlaryň bezegi, ýelden ýüwrük, ýow güninde garadan gaýtmaz ajaýyp bedewleri kemala getiripdirler. Geçmişde atlarymyz çapuw, söweş, araba goşulýan, dabara, aw atlary ýaly dürli görnüşlere bölünipdir. Gadymy söweş atlary we olaryň gorag esbaplary söweş ýaraglarynyň taryhyny öwrenijileriň we beýleki taryhçylaryň ünsüni özüne çekip gelipdir. Söweş arabalaryna goşulýan atlaryň harby esbaplary yzygiderli kämilleşdirilipdir. Söweş atlarynyň öran gymmatlydygy üçin olary mümkin boldugyça dürli görnüşdäki gorag esbaplary bilen örtüpdirler. Söweş arabalaryna goşmak üçin, münüş atlaryna garanyňda, adatça pesräk atlary saýlap alypdyrlar. Gadymy döwürlere degişli taryhy ýadygärliklerde «Nusaý atlary» adyny alan bedewlerden az-kem gysga boýly araba goşulýan atlaryň şekilleri suratlandyrylypdyr. Söweş arabalaryna goşulýan atlar we münüş atlary gymmatly tohum atlar hasaplanypdyr. Bu aýratyn hem assiriýanyň güberçekli nagyşlarynda aýdyň görünýär. Ol nagyşlarda esgerleriň adaty atlaryndan, şalaryň at arabasyna goşulýan atlar aýratyn tapawutlanýar.

Alynky Aziýada b.e. öňki V asyryň birinji ýarymyndaky söweş at arabalary ýuwaş-ýuwaşdan ýitipdir we bu ýüzýyllygyň ortalarynda söweş at arabalary dörtgyraň polatdan bolupdyr. Gorag esbaply söweş at arabalarynyň şekilleri saklanyp galmandyr, şonuň üçin olaryň keşbini gaýtadan dikeltmek üçin ýazuw çeşmelerinden we dürli şekilleriň deňeşdirme derňewinden peýdalanmak mümkin. Gadymy grek taryhçysy, şahyry hem pelsepeçisi Ksenofan Kolofonly (takmynan b.e.öňki 570-480ýý.) dörtgyraň gorag esbaply at arabalar, gündogar hökümdarlarynyň at arabasynyň gorag esbaplary barada maglumatlary beýan edipdir. Gadymy ýazuw çeşmelerinde sekiz sany at goşulan gorag esbaply at arabasy barada maglumatlar bar. Ksenofan gadymy Nusaý atlarynyň sowut bilen örtülendigini we olaryň goşunyň esasy kuwwaty bolandygyny aýratyn nygtapdyr. Ol atlaryň gorag esbaplaryny emele getirýän serişdeleriň adyny ýazyp beýan edipdir, olaryň arasynda söweş atlarynyň maňlaýlyklary, seňriklikleri, göwüsbentleri, ýanbaşlyklary, ýapynjalary agzalýar. Ksenofan sährada erkin gezip ýören Nusaý atlary barada söz açyp: «Biziň göz öňümizde dogumly hereketlerden doly görnüş janlanýar: ajaýyp bedewler ýere birsydyrgyn urulýan toýnak sesleri, şadyýan kişňemesi, burunlaryna agram salyp, birenaýy hokranmasy we syratly başyny belent tutup, paýhasly garaýyşy, nähilidir bir jadylaýjy güýji bilen görenleri özüne bendi edýär.» [15] diýip suratlandyrýar.

Atlaryň gorag esbaplary barada gadymyýeti öwreniji grek akyldary Ýuliý Polluks (II asyr - 238ý.) hem esgerleriň söweşjeň atlaryny seňriklik, gözlük, göwüsbent, ýanbaşlyk, dyzlyk bilen gorandyklaryny ýazypdyr. Ol bu atlaryň polat bilen örtülen atlar atlandyrylýandygyny belleýär. Polluks II asyryň ortalaryndaky söweş atlarynyň gorag esbaplarynyň ähli böleklerini atlandyrypdyr. Gorag esbaplaryň has giň ýaýran görnüşi seňriklikdir. Seňriklik — atyň seňriginiň öňündäki gorag serişdesidir. Bu adalga ilkinji gezek Ksenofanyň taryhy ýazgylarynda duş gelýär. Biziň eýýamymyzdan öňki IХ asyrdan başlap, atlaryň kellesiniň ýokarky böleginde ýerleşýän, gorag we bezeg üçin ýuka esbaplar giňden ulanylypdyr. B.e. öňki VIII asyryň ahyrynda iki bölekden ybarat ilikli seňriklikler ýüze çykypdyr. Ony atyň maňlaý saçynda ýerleşdirilýän maňlaýlyklaryň deregine ulanypdyrlar. Şunuň ýaly örtükleri ulaltmak arkaly, insiz altyburçly görnüşli seňriklikler emele gelipdir. Olar b.e. öňki VIII-VII asyra degişli bolup, bürünçden ýasalypdyr, süýnmek şekilli, insiz, ýasy, tekiz görnüşli bolupdyr we atyň kellesiniň üstünden aýlanýan gaýyş guşaga berkidilipdir. Atyň kellesi üçin niýetlenen şuňa meňzeş gorag esbaby başga-da birnäçe halklarda ulanylypdyr. Ksenofan şeýle at esbaplarynyň hatarynda atlaryň ýanbaşyna dakylýan ýanbaşlyklaryň, atlaryň göwüsbendiniň hem bolandygyny ýatlaýar.

Meşhur taryhçy Gerodot (takmynan b.e.öňki 484-425ýý.) hem massagetleriň atlarynyň gorag esbaplary barada söhbet açyp, «olar atlarynyň döşlerine bürünç sowutlary dakýarlar» diýip belleýär. Gerodot massagetleriň skifleriňkä çalymdaş egin-eşik geýýändiklerini, şolaryňka meňzeş ýaşaýyş-durmuşyny alyp barýandyklaryny nygtapdyr. Atly we pyýada söweş edýändiklerine, söweşde ok-ýaýlary we söweş aýpaltalary ulanýandyklaryna, ýarag-esbaplarynyň altyndan we bürünçdendigine ünsi çekipdir. Massagetleriň naýzanyň, ýaýyň okuny we söweş aýpaltasynyň metal böleklerini bürünçden, misden ýasaýandyklaryny, tuwulgalaryny, guşaklaryny altyn-zerler bilen bezeýändiklerini, atlaryna hem misden sowut we göwüsbent dakýandyklaryny, atlaryň uýanlaryna, agyzzyryklaryna altyn çaýýandyklaryny haýran galmak bilen beýan edipdir.

Göwüsbentler ilkibaşda ýumşak materialdan, gaýyşdan taýýarlanypdyr, b.e. öňki II asyryň ortalarynda olary ýuka metallardan ýasapdyrlar. Olar ilki göwüsbent guşagy görnüşinde bolup, soňra bürünç örtügi görnüşine geçipdir.

Görnükli taryhçy alym, arheolog, gündogarşynas B.B.Piotrowskiý (1908-1990) b.e. öňki IX asyryň başynda iki düzüm bölekli bitewi şekilli bürünçden at göwüsbendiniň bolandygyny, şol asyryň ortalarynda bolsa onuň ýarymaý şekilli görnüşe eýe bolandygyny belleýär [12]. Gündogarşynas alym W.M. Gorelik (1946-2015) b.e. öňki VI-V asyrlarda atlaryň döşüne dakylýan teňňe şekilli örtükleriň ýüze çykandygyny tassyklaýar [13]. Taryhçy alym W.P.Nikonorow b. e. öňki VII asyryň birinji ýarymynda atlaryň kellesinden guýrugyna çenli örtülýän, ýumşak materialdan edilen ýapynjalaryň, ýagny gorag esbabynyň ýüze çykandygyny habar berýär [14]. Atly goşun üçin bürünçden ýasalan eýerlikleriň esasynda, soňra atlar üçin bitewi gorag ýapynjalary taýýarlanypdyr. Şunuň ýaly ýapynja, ilki arabalara goşulýan atlaryň esbaby hökmünde ýüze çykypdyr, soňraky döwürlerde münüş atlara geçipdir. Şeýle gorag örtükleri göwüsbendiň we ýanbaşlygyň özara birleşmesinden emele gelipdir.

Atlaryň gözlükleri hem gorag esbaby hyzmatyny ýerine ýetiripdir. Polluks olary «atlaryň ýaragy» hökmünde atlandyrýar. Atlaryň gözlükleri ilki b.e. öňki II müňýyllygyň ortalarynda Gündogarda giňden ýaýrapdyr, b.e. I asyrynyň birinji ýarymynda bolsa Gresiýa aralaşypdyr. Gözlükler adatça bürünçden ýasalypdyr, daşky görnüşi boýunça bezeg şaý-seplerine çalymdaş bolupdyr. Atlaryň ýene bir gorag esbaby maňlaýlyklar bolupdyr. Olar hem bürünçden we pil süňkünden ýasalypdyr, gorag esbaplary Parfiýa atlaryny toýnaklaryna çenli gorapdyr.

Wizantiýaly taryhçylar söweş atlarynyň boýnuny goraýan esbaplar barada maglumatlary ýazyp galdyrypdyrlar. B.e.öňki VI asyryň ahyrlaryna degişli gyzylmytyl-goňur toýundan edilen önümlerde-terrakotasynda ýapynjaly atyň kellesiniň gözlükler, seňriklikler bilen birlikde, boýun örtükleri hem suratlandyrylypdyr. Orta asyrlardaky atly goşunyň atlarynyň boýnunda gorag ýapynjasy bolmandyr, atlaryň diňe kellesini we tutuş bedenini sowut bilen örtüpdirler. Onuň hem sebäbi şeýle gorag esbaby ýa-da sowut atyň demligini daraldypdyr, boýnuny çalt hereketlendirmäge päsgelçilik döredipdir, şonuň ýaly-da atlar boýnundan ýara düşende oňa birbada, ýagny söweş meýdanyndan çykýança döz gelmegi başarypdyr. Atyň boýny çapyp barýan wagtynda hereketini ugrukdyrmaga ýardam berýändigi sebäpli, onuň erkin hereketini çäklendirmezlik üçin boýnundan agyr gorag sowutlaryny dakmandyrlar. Söweş atlarynda gorag esbaplarynyň näderejede giň ýaýrandygy barada anyk maglumat ýok, emma gorag esbaplary esasan münüş atlarynda ulanylypdyr. Atlaryň gorag esbaplarynyň arasynda kümüş göwüsbent, tuwulga söweşlerde giňden ulanylypdyr.

Gadymy grek taryhçysy hem geografy Strabon (b.e.öňki 63—23) 17 kitapdan ybarat «Geografiýa» atly kitabyny ýazypdyr [11]. Bu kitabyň XI jildinde gadymy Kawkazyň, Girkaniýanyň, Parfiýanyň, Baktriýanyň, Midiýanyň taryhyna degişli maglumatlar beýan edilýär. Ol türkmenleri ata-babalary hasaplanýan massagetleriň gaýduwsyzlygy we çapyksuwarlygy barada söz açyp: «Massagetleriň köpüsi daglarda, köpüsi jülgelerde, sähralyklarda, deňizdäki adalarda we aýlaglarda ýaşaýarlar. Olaryň ýurdy Araks derýasynyň (häzirki Amyderýa) boýlarynda ýerleşýär. Bu derýanyň ençeme gollary dürli şahalar arkaly bölünýär. Demirgazykda bu derýanyň guýýan ýeri Girkan (häzirki Hazar) deňzidir. Olar Güni gudratly, keramatly hasaplaýarlar, atlaryny hudaý ýoluna gurban edýärler. Olar örän ajaýyp çapyksuwarlar we pyýada söweşijiler, ok-ýaý, gylyç, sowut we bürünçden söweş aýpaltalary bilen ýaraglanan, söweşlerde zerli guşak dakynýarlar. Atlarynyň uýanlary we çekileri zerlenen» diýip belläpdir.

Gadymy grek şahyry Oppian (183—213): «Nusaý atlary gözelligi bilen ähli bedewlerden saýlanýar. Şalara mynasyp bu bedewler ajaýyp keşbi, eýesiniň göwün guşuny ganatlandyryşy, uýanyny çala çekenden duýgurlygy bilen burnuny parladyp buýsançly başyny belentde tutýar, ol çapyp barýarka, altynsow ýaly howada Gün şöhlesine öwşün atýar.» [15] — diýip, guwanç bilen wasp edipdir.

Merdana ata-babalarymyzyň ýyndamlykda, gözellikde deňi-taýy bolmadyk bedew atlary bilen taryhda öçmejek yz goýandyklaryny tassyklaýan maglumatlar saklanyp galypdyr. Pederlerimiz bedew atyny mydamalyk hem ygtybarly hemrasy hasaplapdyrlar. Ýowuz günde syrdaşyna, toý gününde buýsanjyna öwrülen bedewleriniň eýer-esbabyna aýratyn üns berip, sünnälenip bejerilen şaý-sepler bilen bezäpdirler.

Bedewleriň şaý-sepleri örän ajaýyp hem gymmatbaha hasaplanypdyr. Altyn-kümüş şaý-sepleri bilen bezelen ýyndam bedewler gelinalyjy toýlarda, dürli toý-dabaralarda at çapyşyklaryna gatnaşdyrylypdyr. Altyn, kümüş şaý sepler atyň bezeg şaýlary atlandyrylypdyr. Bedew atyň döşüne kümüşde edilen göwüsbent dakypdyrlar. Oňa alagaýyş diýip hem at beripdirler. Onuň ýüzüne bazbent diýen ajaýyp bezegi dakypdyrlar. Göwüsbent şaý-seplerini 2-3 barmagyň ininde gaýyşa berkidipdirler altyn-kümüşden edilen gymmatbaha bezegler balygyň teňňelerini ýatladypdyr. Olar atyň uýany bilen bir ulgama birigipdir.

Merdana pederlerimiz ýelden ýüwrük bedew atyny rysgal-berekediň, bagtyýar hem abadan durmuşynyň gözbaşy hasaplapdyr.

Ýazyjy ogly Alynyň «Seljuk türkmenleriniň taryhy» atly kitabynda nesilbaşymyz Oguz han Türkmen at-esbabyny taýýarlamak, goşuna baştutan bellemek barada: «Haçan-da bir ýüzbaşy ýa-da ellibaşy ölende, yzynda ýarar ýaly ogly galmasa, onuň bölüminden kim at tanamakda, ata timar bermekde ussat bolsa, ýanynda gow, çakmak we beýleki zatlar tapylýan bolsa, galanlary ondan çekinseler, eýer-esbabyny we uýan çekisini düzedip we tikip bilse, ýaý atmagy we bejermegi başarsa, ony ol topara aga etmeli. Eger müňbegi ýa-da tümenbegi ölse, yzynda ýarar ýaly ogly galmasa, müňlük ýa-da tümen içinde kim batyr, tejribeli, goşun ýagdaýyny bilýän, söweşlerde synalan kişi bolsa, ony müňbegi ýa-da tümen begi etmeli» [9, 34] — diýip, wesýet edýär.

Gadymy rowaýata görä, Allatagala adamy ýaradanda, oňa ähli haýwanlary hödürleýär. Şonda Adam özüne aty saýlap alypdyr. Soňra Allatagala adama: «Eý Adam, sen kyýamat gününe çenli eziz zady saýlap aldyň. Saňa meniň berekedim bolsun. Men şundan pazylatly we adama dost haýwany ýaratmadym» — diýipdir. Halk arasynda «At bar öýe rysgal-bereket ýagýar», «Şeýtan üçin atyň sesinden howply zat ýokdur», «Eger türkmeniň öýüne, maşgalasyna howp-hatar abansa ilki at duýar» diýen yrym-ynançlar bolupdyr. At saklamak, oňat ideg etmek, oňa maşgala agzalaryň biri hökmünde garamak sogap hasaplanypdyr. Türkmen halkynyň arasynda giňden ýaýran «Irden turup ataňy gör, ataňdan soň atyňy» diýen nakyl hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Halkymyz adam bilen atyň tebigatynyň hem häsiýetleriniň meňzeşdigine ynanypdyrlar. Taryhy rowaýatlarda Süleýman alaýhyssalamyň döwründe ganatly atlaryň bolandygy, günde otluk meýdana gelip, otlap, owadan jülgelerde gezip, çeşmeden suw içip gidendikleri, olaryň Süleýman pygamberiň döwründe eldekileşdirilendigi aýdylýar. Häzirki bedew atlar şol ganatly atlaryň neslinden hasaplanýar.

Ussat seýisler söweş atlary bir reňkde, esasan dor reňkde, arkasy, maňlaýy ýasy, agzy, döşi giň, gözi, burny gara, guýrugy we iki öňki aýagy uzyn bolsa gowy atlar hasaplapdyrlar.

Halk hakydasynda ýaşaýan şöhratly gahrymanlaryň atlary hem ygtybarly hemrasy bolan atynyň ady bilen aýrylmaz baglanyşykly bolup, bitewi göwrä öwrülipdir, muňa mysal edip, Jemşidiň Syýa, Rüstemiň Rahş, Afrasyýabyň Halanç, Göroglynyň Gyrat diýen atyny ýatlamak mümkin.

Magtymguly Pyragy «Aty gerek» atly gosgusynda bedewlerimiziň ynsan durmuşyndaky orny barada söz açyp: «At gazanar goç ýigidiň, Owwal bedew aty gerek» [6.235] diýip, wasp edýär. Nusgawy şahyrymyz Seýitnazar Seýdi «Münende şaý bolsa, tükel esbaby, Tagty Süleýmandyr, üsti bedewiň» [7, 165] diýip, at üstüniň howalasynyň belentligini buýsanç bilen wasp edipdir. Türkmen halky atlary seýislemekde, seýisçilik sungatyny kämil derejelere ýetirmekde we şonuň esasynda owadanlykda, ýyndamlykda deňi-taýy bolmadyk bedewleri ýetişdirmekde bahasyna ýetip bolmajak gymmatlygy nesillere miras goýupdyrlar. «Görogly» şadessanynda Jygaly begiň seýisçilik ussatlygynyň, Gyraty seýislemekde çäksiz yhlasynyň, ukyp-başarnygynyň täsirli suratlandyrylýandygy hem munuň subutnamasydyr [8].

«Baýtarnama» atly awtory näbelli gadymy kitapda atçylyk, seýisçilik sungaty barada maglumat berilýär [10]. Ussat seýisler atlaryň reňkine görä häsiýetini kesgitlemegi başarypdyrlar. Köplenç atlaryň ady ýalyna we guýrugyna seredip dakylypdyr. Açyk gara reňkli aty gowy at hasaplapdyrlar. Atyň gözleri gyzyl bolsa ýa dişleýän at, ýa-da depýän at, gyzyl aty sabyr-kanagatsyz, ýöne örän gaty çapýan we çapmakda deňi-taýy bolmadyk at saýypdyrlar. Gyzyl atyň haýbatyndan ýolbarsyň çekinýändigini, onuň bolsa, ýolbarsyň se­sinden gorkmaýandygyny, endamy bir reňkdäki atlaryň hüşgär bolýandygyny belläpdirler.

Atlaryň ýaramaz gylyk-häsiýetlerini düzetmek hakynda hem bu kitapda maglumatlar berilýär. Eger haýsydyr bir at ters ugra çapýan bolsa, ol bir ýerine yzygiderli gamçy urulmagy sebäplidir, şonuň üçin gamçyny bir ýere urup durmaly däl. Diňe şeýle edilende at başyny göni saklaýar. Eger at jylawynyň bir gapdalyny dişi bilen tutsa, jylawynyň beýleki tarapyny mäkäm dartmaly. Eger-de jylawynyň beýleki gapdalyny dişi bilen tutsa, jylawynyň beýleki tarapyny berk çekmeli. Şeýlelikde, bu ýaramaz gylyk atdan aýrylar. Haýsydyr bir at başyny köp çaýkasa we silkse, jylawyny eňeginiň ýanyndan mäkäm çekmeli. Bu usul ulanylsa at başyny göni tutar we bu gylygyny gaýtalamaz. Haýsydyr bir atyň oňurgasy gaty bolsa we aýaklaryny hem gaty tutsa, ol aty beýik ýerden aşaklygyna tarap köpräk çapdyrmaly. Haýsydyr bir ata bir zadyň üstüne hüjüm etmekligi öwretjek bolsaň, ol aty söweş meýdanynda köpräk gezdirmeli. Gadymky ussatlaryň aýtmaklaryna görä, ata baş öwredýän kişi öz işine örän ussat we ökde bolmaly. Ata tälim berýän adam şol ata baş öwredip biljegine doly göz ýetirenden soň öz işine başlamaly. Eger atyň tälimçisi ata baş öwretmäge derek oňa em edip, em etmäge derek tälim berse, at körzehin bolýar we hiç zada düşünmeýär. At seýsi atyň hemme kemçiliklerini aýryp, soňra tälim bermäge girişmeli. Eger şeýle edilse at hem ynjalyksyz bolmaz we näme öwretseň, şony hem öwrener. Seýisçiligiň ilkinji we esasy syry aty tanamakdadyr. Ata tälim berýän, ony seýisleýän kişi atyň üstüne münende edil ýerde ýaly bolmaly. Ol ähli güýjüni we agramyny üzeňňä atman, eýsem butlaryna agram salmalydyr. Atyň üstüne münende ähli bedeniňi atyň hereketi bilen sazlamaly we bijaý hereket etmeli däl. Aýagyny üzeňňiden sypdyrsa, ol at tälimçisiniň iň uly aýyplarynyň biridir we atdan baş çykarmaýanlygynyň alamatydyr. Haýsydyr bir at naýza aýak bolsa, şol atyň eýesi söweş meýdanynda şöhrat gazanar we üstünlik oňa ýaran bolar diýen garaýyşlar giňişleýin beýan edilipdir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe eziz Diýarymyzda merdana pederlerimiziň seýisçilik däpleri döwrebap ösdürilýär. Biz hem ata-babalarymyzyň yhlasy siňen, halkymyzyň buýsanjyna öwrülen behişdi bedewlerimiziň at-abraýyny has-da belende galdyrýan hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, işleriniň rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

Edebiýat.

1. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ösüşiň täze belentliklerine tarap. Aşgabat. TDNG, 2008.

2. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz. Aşgabat. TDNG, 2008.

3. Gurbanguly Berdimuhamedow. Ganatly bedewler. Aşgabat. TDNG, 2011.

4. Gurbanguly Berdimuhamedow. Gadamy batly bedew. Aşgabat. TDNG, 2016.

5. Gurbanguly Berdimuhamedow. Atda wepa-da bar, sapa-da. Aşgabat. TDNG, 2019.

6. Magtymguly. Saýlanan eserler ýygyndysy. Aşgabat. TDNG, 2014.

7. Seýidi. Saýlanan eserler. Aşgabat. «Türkmenistan», 1976.

8. Görogly. Aşgabat. TDNG, 2015.

9. Ýazyjy ogly Aly. Seljuk türkmenleriniň taryhy. I-II jilt. Aşgabat. «Miras», 2004.

10. Baytarname. Tercume-Giriş-Metin-Dizin. Mehmet B.Çerkes, Mustafa Ak., Istanbul. 2008.

11. Страбон. География / Пер. с др.-греч. Г. А. Стратановского под ред. О. О. Крюгера, общ. ред. С. Л. Утченко. - 2-е изд., - М.: Ладомир, 1994.

12. Пиотровский Б. Б. Ванское царство (Урарту). Москва: Издательство Восточной литературы, 1959.

13. Горелик М. В. Оружие Древнего Востока. IV тысячелетие - IV век до н. э. - Москва: Наука, Восточная литература, 1993.

14. Никоноров В. П. Развитие конского защитного снаряжения античной эпохи // КСИА АН СССР. 1985. Вып. 184.

15. Ковалевская В. Б. Конь и всадник (пути и судьбы)..

Myrat Tuwakow,
TYA-nyň Dil-edebiýat, taryh we
pedagogika ylymlary bölüminiň müdiri,
filologiýa ylymlarynyň kandidaty


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy