Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň gurluşy"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr"

Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň gurluşy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň merkezi edarasy

Ýolbaşçylyk

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti
Aşirow Allaberdy

Akademik-kätip - Esedulaýew Rahmanguly

Akademik-kätip - Annagulyýew Tagan

Merkezi edarasynyň diwanhanasy

Täze tehnologiýalar we innowasiýalar bölümi

Halkara gatnaşyklary bölümi

Aspirantura bölümi

Sanly ulgamy we maglumat howpsuzlygy bölümi

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynyň redaksiýasy

Işgärler bölümi

Ylmy edaralaryň we guramalaryň pudaklaýyn arhiwi bölümi

Maliýe-ykdysady bölümi

Dolandyryş-hojalyk bölümi

«Ylym we Tehnologiýalar« kafedrasy

Garamagyndaky edaralary

TYA-nyň garamagyndaky ylmy-barlag institutlary

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Merkezi ylmy kitaphanasy

"Ylym" neşirýaty

"Ylym" çaphanasy

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy