Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň gurluşy


"Ylym we tehnika milli ykdysadyýetin ganatydyr."

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow
Baş sahypa
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň gurluşy

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň merkezi edarasy

Ýolbaşçylyk

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň prezidenti
Toýlyýew Sapardurdy Toýlyýewiç

Akademik-kätip - Esedulaýew Rahmanguly

Akademik-kätip - Annagulyýew Tagan

Merkezi edarasynyň diwanhanasy

Täze tehnologiýalar we innowasiýalar bölümi

Halkara gatnaşyklary bölümi

Maliýe-ykdysady bölümi

Aspirantura bölümi

Işgärler bölümi

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynyň redaksiýasy

Milli ylym-bilim internet ulgamy merkezi

Ylmy edaralaryň we guramalaryň pudaklaýyn arhiwi

Dolandyryş-hojalyk bölümi

«Ylym we Tehnologiýalar« kafedrasy

Garamagyndaky edaralary

TYA-nyň garamagyndaky ylmy-barlag institutlary

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti

Merkezi ylmy kitaphanasy

"Ylym" neşirýaty

"Ylym" çaphanasy

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2021, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy