TALAPLAR

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıaty we dünıäniň ruhy medeniıeti» atly halkara ylmy maslahatyň işine gatnaşmak üçin materiallaryň resmileşdirilmegine bildirilıän

TALAPLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustyndaky № 12527 belgili Kararyna laıyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiıat institutynyň guramagynda Aşgabat şäherinde 2013-nji ıylyň 4-5-nji dekabry aralygynda «Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıaty we dünıäniň ruhy medeniıeti» atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär.

Maslahatyň iş dilleri: türkmen, iňlis we rus.

Guramaçy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasy.

Hasaba almak

Maslahatyň işine gatnaşmak üçin maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşini doldurmaly we çykyşyň tezisi hem-de annotasiıasy bilen birlikde Guramaçylyk toparyna ibermeli.

Çykyşyň tezisi maslahatyň iş diliniň haısy hem bolsa birinde, annotasiıalar beıleki iki dilde, hasaba alnyş görnüşi türkmen dilinde bolmaly.

Maslahata gatnaşyjynyň hasaba alnyş görnüşi

Türkmenistanly alymlar üçin

Familiýasy

 

Ady

 

Atasynyn ady

 

Wezipesi

 

Alymlyk derejesi, ady

 

Gurama (doly ady)

 

Guramanyn salgysy (poçta indeksi bilen bilelikde)

 

Is telefony

 

Çykysyn ady (Bas harplar bilen ýazmaly däl)

 

Çykys haýsy dilde taýýarlandy

 

Çykyşlaryň tezislerini we annotasiıalaryny resmileşdirmeklige bildirilıän umumy talaplar

Çykyşlaryň tezislerini we annotasiıalaryny resmileşdirilende aşakdaky talaplary berjaı etmeli:

1. Çykyşyň tezisiniň möçberi A4 (210×297 mm) formatda, 1,5 sahypadan geçmeli däldir, çykyşyň annotasiıasynyň möçberi A4 formatda 0,5 sahypadan ybarat bolmalydyr.

2. Çykyşyň we annotasiıanyň tezisleri adaty Arial şrift bilen ıazylıar we bir faılda saklanıar we aşakdaky görnüşde bolmaly:

— awtoryň (awtorlaryň) familiıasy, ady (dolulygyna), ylmy derejesi, ylmy ady, ıaıyň içinde döwletiň ady görkezilıär (mysal üçin: Ataıew Durdy Ataıewiç, ylymlaryň doktory, professor (Türkmenistan), sahypanyň merkezi boıunça deňlemek bilen 14-lik şriftde goıygara ıazmaly;

— çykyşyň ady — baş harplar bilen sahypanyň merkezi boıunça deňlemek bilen adaty 16-lyk şriftde goıygara ıazylmaly;

— ylmy maslahatda çykyş edıäniň ady, familiıasy, atasynyň ady (eger çykyş edıäniň birnäça çykyşy bar bolsa hökman görkezilmeli) — 14-lik şriftde ıazylmaly;

— çykyşyň adyndan soňra tezisleriň tekstiniň galan bölegini yazmazdan ozal 1 setir goıbermeli;

3. Tezisleriň we annotasiıalaryň esasy mazmuny Arial 14 ölçegdäki adaty şrift bilen ıazylıar we sahypanyň ini boıunça deňlenilıär. Her setirbaşy aırybaşga ıazylıar. Setirleriň arasy birmeňzeş bolmalydyr.

Sahypa ölçegi: ıokarsy we aşagy — 2,0 sm, çep tarapyndan 2.5 sm, sag tarapyndan 1,5 sm.

4. Edebiıatyň sanaw tertibi olaryň ıazgyda ıerleşdirilen tertibinde ähli edebiıatlara salgylanylyp berilmelidir. Edebi çeşmeleriň salgylanmalary çykyşyň ıazgysynda kwadrat ıaıyň içinde sanlar bilen belgilenıär: [1], [2], [3-5] we beılekiler. Edebiıatlaryň sanawy tezisiň ıazgysynyň ahyrynda ıerleşdirilıär, olaryň öň ıanyndan EDEBIİATLARYŇ SANAWY diıen sözbaşy ıerleşdirilıär.

5. Çykyşlaryň tezisleriniň we annotasiıalarynyň sahypalary belgilenmeıär.

6. Tezisler bir dilde iberilende, hökmany tertipde beıleki iki dillerde annotasiıalary berilıär.

Annotasiıanyň iňlis dilindäki redaksiıasyny awtorlar ıokary okuw mekdepleriniň degişli kafedralarynda ıa-da terjime bıurolarynda tassyklatmaly.

7. Diňe ıazuw görnüşinde bermeklige mümkinçilik bolmadyk ıagdaıynda şekilleriň, formulalaryň we görkezgiçleriň bolmagyna rugsat edilıär. Bu ıagdaıda her bir obıekt sahypada görkezilen ölçegden ıokary geçmeli däldir, şrifti 14 pt az bolmaly däldir. Tezisiň umumy göwrümi, şekilleri we görkezgiçleri bilen birlikde A4 formatdaky 2 sahypadan geçmeli däldir.

8. Çykyşyň tezisleri diňe Word dokumentiň formatynda kabul edilıär. (dok. giňeldilmegi bilen)

9. Tezislere düzedişler we goşundylar girizmeklik kabul edilmeıär. Tezisler guramaçylyk komitetiniň karary boıunça aırylyp bilner.

Tezisleri, hasaba alnyş görnüşleri we beıleki materiallary ibermek

Hasaba alnyş görnüşler, tezisler we annotasiıalar çykyş edıäniň iş ıerinde seredilıär we edaranyň ıolbaşçysynyň goly çekilen resmi hat bilen ugradylıar.

Hata hökmany suratda hasaba alnyş görnüşiň, tezisiň we annotasiıanyň elektron görnüşi goşulmalydyr.

Çykyşyň tezisleri we annotasiıalary Guramaçylyk toparyna 2013-nji ıylyň 15-nji sentıabryna çenli iberilmelidir.

Faıllary arhiwirlemeli däl!

Üns beriň!

1. Çykyşlaryň tezisleri üçin faıllar awtoryň adyny, atasynyň adyny, familiıasyny, (eger-de birnäçe awtor bolsa, çykyş edıäniň ady, familiıasy görkezilıär) özünde jemlemelidir. Meselem: awtor- Ataıew Durdy Ataıewiç, faılyň ady- «Ataıew D.A. doс»

Faıllar her bir çykyş üçin dörediıär we «Tezisler» diıen papka salynıar.

Guramaçylyk topary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy