Çareler

„Türkmenistanda biotehnologiıany ösdürmegiň ugurlary” atly halkara ylmy maslahat

Baş sahypaYlymlar akademiıasy
Maglumat
Çareler
Baş sahypa  Bize hat ıaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw"Ylymlar güni" mynasybetli geçirilýän "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar" atly 
hal

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi» atly ylmy maslahaty

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Halkara ylmy maslahat Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň 6-njy dekabrynda kabul eden 1528 belgili Karary esasynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy tarapyndan 2020-nji ýylyň 12-13-nji iýunynda geçirilýär.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

2019-njy ýylyň iýun aýynda Aşgabat şäherinde «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty geçirilýär.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2016-njy ýylyň 12-13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

«Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2015-nji ýylyň 11-13-nji iýunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

«Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2014-nji ýylyň 2-3-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini ulanmakda innowasion tehnologiýalar” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrýarys.

„Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2014-nji ıylyň 12-14-nji iıunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

„İaş alymlar dünıä ylmyny we medeniıetini birleşdiriji güıçdür” atly halkara ylmy maslahat

Sizi 2013-nji ıylyň 4-5-nji sentıabry aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

„Gaznalylar döwrüniň türkmen edebiıaty we dünıäniň ruhy medeniıeti” atly halkara ylmy maslahat

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustyndaky № 12527 belgili Kararyna laıyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiıat institutynyň guramagynda...

„Türkmenistanda biotehnologiıany ösdürmegiň ugurlary” atly halkara ylmy maslahat

Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Botanika we Derman ösümlikleri institutlarynyň guramagynda Aşgabat şäherinde 2013-nji ıylyň 20-21-nji noıabrynda „Türkmenistanda biotehnologiıany ösdürmegiň ugurlary” atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär we oňa gatnaşmaga Sizi uly hormat bilen çagyrıarys.

„Nowruz — parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2013-nji ıylyň 21-nji mart aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Nowruz — parahatçylygyň we ynsanperwerligiň baıramy” atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

„İaş alymlar — dünıä ylmynyň we medeniıetiniň birleşdiriji güıji” atly halkara ylmy maslahaty

“Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

Sizi 2013-nji ıylyň 12-14-nji iıunynda Aşgabat şäherinde geçiriljek „Berkarar döwletimiziň bagtyıarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiıalar” atly halkara sergisine we ylmy maslahatyna gatnaşmaga çagyrıarys.

«Türkmen tebigaty: Köýtendagyň açylmadyk täsinlikleri» atly halkara ylmy maslahaty

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 29-njy martyndaky 12202-nji Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy...

"Beýik galkynyslar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar"atly halkara sergisi we ylmy maslahat

«Türkmenistanyň orta asyr şäherleri Ýewraziýa siwilizasiýasynyň ulgamynda» atly halkara ylmy maslahaty

Sizi 2012-nji ýylyň 28-30-njy martynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Türkmenistanyň orta asyr şäherleri Ýewraziýa siwilizasiýasynyň ulgamynda» atly halkara ylmy maslahata gatnaşmaga çagyrýarys

«Bahaweddin Nagyşbendi we sopuçylyk edebiýaty» atly halkara ylmy maslahat

«Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik galkynyş zamanasynda» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

«Köneürgenç Türkmen döwleti we Merkezi Aziýa XIII asyryň birinji ýarymynda» atly halkara ylmy maslahaty

«Beýik Galkynyşlar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara sergi we ylma maslahat

Sizi «Beýik Galkynyşlar eýýamynda ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara sergä we ylma maslahata gatnaşmaga çagyrýarys.

«Altyn Asyr» türkmen kölüniň sebitiň ekologiýasyny gowulandyrmakdaky ähmiýeti" atly halkara ylmy maslahat

«Hoja Ahmet Ýasawy we Gündogaryň sopyçylyk edebiýaty»atly halkara ylmy maslahat

«Türkmenistanda energiýanyň alternatiw çeşmelerini ulanmagyň meseleleri» atly halkara ylmy maslahat

"Bilim, ylym, sport we syýahatçylyk Beýik Galkynyş zamanasynda" atly I halkara sergisi we maslahaty


Hormatly kärdeşler!

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ıylyň 29-njy awgustynda kabul eden № 12527 belgili Kararyna laıyklykda, Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Botanika we Derman ösümlikleri institutlarynyň guramagynda Aşgabat şäherinde 2013-nji ıylyň 20-21-nji noıabrynda „Türkmenistanda biotehnologiıany ösdürmegiň ugurlary” atly halkara ylmy maslahaty geçirilıär we oňa gatnaşmaga Sizi uly hormat bilen çagyrıarys.

Ylmy maslahatyň esasy ugurlary:

  1. Oba hojalyk biotehnologiıasy;
  2. Ekologiıa biotehnologiıasy;
  3. Lukmançylyk biotehnologiıasy;
  4. Dermançylyk biotehnologiıasy;
  5. Iımit biotehnologiıasy.

Ylmy maslahatda garaljak hem-de ara alyp maslahatlaşyljak meseleler:

— häzirki zaman biotehnologiıasy we onuň geljegi, meseleleri, howpsuzlygy hem-de olaryň innowasion çözgütleri;

— oba hojalyk we ekologiıa ulgamlarynda, lukmançylykda, dermançylykda, iımit senagatynda we maldarçylykda biotehnologiıada ıetilen sepgitler;

— biosenagaty: janly bedenleri ösdürmek we öndürmek; organiki zyňyndylaryň biokonwersiıasy we bioıangyçlar; biotehnologiıa we tebigy birleşmeler; transgen önümleri we olaryň howpsuzlygy; deňiz biotehnologiıasy; tebigy-tehnogen ulgamlarynda biotehnologiki gözegçilikler;

— molekulıar, membran, öıjük we dokuma biotehnologiıasyny ösdürmek;

— bionanotehnologiıa, bioinženeriıa, bioenergetika we bioinformatika.

Ylmy maslahatyna gatnaşmak üçin hödürlenen tezisleriň göwrümi 1,5 sahypa çenli, Times New Roman şriftinde, 14 ölçegdäki, setir arasy 1,5 bolmalydyr. Olara iňlis we rus dillerinde, göwrümleri 0,5 sahypa çenli bolan annotasiıalary hem goşulmalydyr. Tezisler beıan edilende ilki bilen awtorlaryň familiıasy, ady, atasynyň ady (14 ölçegde), ylmy tezisiň ady (baş harplar bilen, 16 ölçegde), eger-de awtorlaryň sany köp bolsa çykyş edijiniň familiıasy, ady, atasynyň ady, şeıle-de 1 setir goıbermek bilen ylmy tezisiň mazmuny (14 ölçegde) ıazylmalydyr. Tezislerde çyzgylar, suratlar, diagrammalar we tablisalar bolmaly däldir. Olaryň soňky sahypasynda awtorlaryň goly bolmalydyr. Tezisler guramaçylyk toparyna edaranyň ıolbaşçysynyň adyndan hat bilen ugradylmalydyr. Ugradylıan tezisleriň gapdalyna awtorlaryň özleri baradaky maglumatlar (familiıasy, ady, atasynyň ady, doglan ıyly, işleıän ıeri we wezipesi, telefonlary, elektron salgysy we ş.m.) hem goşulmalydyr.

Ylmy maslahata gatnaşmaga işleg bildirıän hünärmenler öz tezislerini ıazmaça

we elektron görnüşlerinde 2013-nji ıylyň 15-njy sentıabryna çenli aşakdaky görkezlen salgylar boıunça guramaçylyk toparyna ibermelidir, ıagny:

744013, Aşgabat ş., Görogly köçesi, 66 jaı.
Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Derman ösümlikleri instituty.
Tel.: (99 312) 92-74-59; 92-57-95.

E-mail: bioconf.tm@gmail.com; biomassa.tm@mail.ru

744000, Aşgabat ş., 2011 (Azady) köçesi, 61 jaı,
Türkmenistanyň Ylymlar akademiıasynyň Botanika instituty.
Tel.: (99 312) 93-27-66; 93-25-51.

E-mail: biotechnology.tm@mail.ru; biotechnology.conf@mail.ru

Guramaçylyk topary ylmy maslahatyna hödürlenen tezisleri saılap almak hem-de olary çap etmek hukugyny özünde saklaıandyr.

GURAMAÇYLYK TOPARY


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy